Hils Fra Mig: Translations in English and Lyrics - Pede B

The Translation of Hils Fra Mig - Pede B in English and the original Lyrics of the Song
Hils Fra Mig: Translation in Italian and Lyrics - Pede B Italian
Hils Fra Mig: Translation in English and Lyrics - Pede B English
Hils Fra Mig: Translation in Spanish and Lyrics - Pede B Spanish
Hils Fra Mig: Translation in French and Lyrics - Pede B French
Hils Fra Mig: Translation in German and Lyrics - Pede B German
Hils Fra Mig: Translation in Portoguese and Lyrics - Pede B Portoguese
Hils Fra Mig: Translation in Russian and Lyrics - Pede B Russian
Hils Fra Mig: Translation in Dutch and Lyrics - Pede B Dutch
Hils Fra Mig: Translation in Swedish and Lyrics - Pede B Swedish
Hils Fra Mig: Translation in Norwegian and Lyrics - Pede B Norwegian
Hils Fra Mig: Translation in Danish and Lyrics - Pede B Danish
Hils Fra Mig: Translation in Hindi and Lyrics - Pede B Hindi
Hils Fra Mig: Translation in Polish and Lyrics - Pede B Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Hils Fra Mig - Pede B in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Hils Fra Mig
by Pede B

De har fuld kris', jeg har en sult i mig
Ingen copy paste, når jeg udgiver
Jeg' ikk' kommet her fra noget velskab
Så hvis de' i deres følelser, så ka' de tude vider'
Årh, ja
De burd' fokuser' på det, de har
Ka' ikk' læn' mig op af nogle falske typer
Hold mig og dem separat
Og hvis de fixer munden til at dis' mig åben
Så' jeg iskold februar
Men hvis det' dråben, og jeg lister på dem
Bli'r de pisset på som pissoir
Ser det på dem i deres øjn'
Deres stil er bygget på en løgn
Tømmer kontoen for noget tøj
Står i stue' og nasser røg
Kongen forventer, der' konsekvenser
Du prøver' bawl for din' tolv procenter
Dit forskud ga' kold december
Glem SKAT - nu der' told, der venter
Ka' ikk' kom' og hjælp' dig
Betaling afvist på din' kontigenter
Ingen omtank' i din' kompontenter
Luksusfælden, du ska' ha' konsulenter
Så bare hils fra mig
Bromand, bar' behold din' para
Jeg har det godt, har det fint, klar' mig
Vil ikk' gi' dig en feature for firs lapper
Bare hils fra mig
Ved 100 løg, det' bar' mini-para
Men det' altid så'n, at en mil' starter
Så hvis du rør min' mønt, så får du ni krater

Hils fra mig, hils fra mig
Fællessangen slutter, og panikken starter
Ku' ikk' bli' til jeres fest uden at bide fra mig
Eller indtage ti panodil-pakker
Hils fra mig, hils fra mig
Fra stikflammer til istapper
Gribbene er fremme, når krisen kradser
Og det larmer i mit hoved som bilalarmer
Hils fra mig, hils fra mig
Hører ikk' længer', når de snik-snakker
Al' de tegneseriemennesker og skidespræller'
Ku' ikk' hold' mig i lokalet for ti lapper
Hils fra mig, hils fra mig
Ærligt, festen gjorde mig trist, makker
Så jeg drejed' rundt, 180 grader
Har ikk' set mig tilbage, hils fra mig


Det' ikk' for at vær' urimelig
Men jeres fest løb lidt af sporet
Så jeg laved' en Houdini
Efterlod ikk' andet end en drink på bordet
Ku' være endt en smul' pinligt
Hvis ikk' jeg var listet af
Jeg started' så tålmodig
Men til slut var der intet tilbage
Før havde jeg al tiden i verden
Så jeg plejed' at slå den ihjel
Nu prøver jeg at skab' noget skidt, der' tilpas grundigt
Og så sejt det ka' stå af sig selv
Men de si'r: 'Fake it til you make it'
Vil bar' shine og håbe på held
Vil hellere leje en luksusmodel
Frem for at eje produkterne selv
Jeg ser gamle rapper' bli' Aandamp;R's
Så de ka' ta' røven på de næste stars

Fordi de selv kun endt' i gæld
Da de blev pakket og solgt frikadellefars
Hils fra mig, jeg skrider snart
Så bare find nogen andre til at underhold' dem
De ka' stå på tær til de får ondt i kroppen
Pede han er gået i kiosken
De her drenge synes, de' hardcore
Men deres knoer har ingen ar, nårh
De eneste kampe de har kæmpet
Er, når de gamed' for at få en highscore
Ikk' tid til deres bitterhed
Når hvert spillested råber: 'Encore'
Og gør det sikkert i mange år
Til strubehovedet har brændsår

Hils fra mig, hils fra mig
Fællessangen slutter, og panikken starter
Ku' ikk' bli' til jeres fest uden at bide fra mig
Eller indtage ti panodil-pakker
Hils fra mig, hils fra mig
Fra stikflammer til istapper
Gribbene er fremme, når krisen kradser
Og det larmer i mit hoved som bilalarmer
Hils fra mig, hils fra mig
Hører ikk' længer', når de snik-snakker
Al' de tegneseriemennesker og skidespræller'
Ku' ikk' hold' mig i lokalet for ti lapper
Hils fra mig, hils fra mig
Ærligt, festen gjorde mig trist, makker
Så jeg drejed' rundt, 180 grader
Har ikk' set mig tilbage, hils fra mig


En lap for de flasker vi lige har bestilt
To lapper for en stripper, så de tror, vi blev skilt
Nummer tre for min fucking psykolog og den fjerde
Ska' få ham til at sige, at jeg ikk' længer' eksisterer
Så for fem gange fem har din psyke lidt et knæk
Seks lapper for mit fly lidt væk
Syv er hva' det koster at sende dem i forvejen
Ott' ka' gå til en tom kist' under kors tegn
Ni liv så burd' jeg lig' ku' nå
Ti lapper under bordet for mit sidste show
Nul lapper for min loyalitet
Det kræver bare, du fatter, hva' min' øjn' de har set
Jeg drejed' nøglen, men vi' rowdy nu
Mit hold det' for evigt - Southie Crew
Jeg ka' kun skån' dit liv ved at flyt' mig på kloden
Længe siden det var nok bar' at spyt' dig i hovedet

Hils fra mig, hils fra mig
Fællessangen slutter, og panikken starter
Ku' ikk' bli' til jeres fest uden at bide fra mig
Eller indtage ti panodil-pakker
Hils fra mig, hils fra mig
Fra stikflammer til istapper
Gribbene er fremme, når krisen kradser
Og det larmer i mit hoved som bilalarmer
Hils fra mig, hils fra mig
Hører ikk' længer', når de snik-snakker
Al' de tegneseriemennesker og skidespræller'
Ku' ikk' hold' mig i lokalet for ti lapper
Hils fra mig, hils fra mig
Ærligt, festen gjorde mig trist, makker
Så jeg drejed' rundt, 180 grader
Har ikk' set mig tilbage, hils fra mig

Translation in English of the Song
Hils Fra Mig by Pede B

They have full crisis ', I have a hunger in me
No copy paste when I publish
I' ik 'come here from any company
So if they' in their feelings, then ka 'de tude vider'
Årh, ja
They should 'focus' on what they have
Can't 'lean' me up on some fake types
Hold me and them separately
And if they fix their mouths to haze me open
Then 'I ice cold February
But if it's the drop and I list them
Are they pissed on as a urinal
Look at them in their eyes '
Their style is built on a lie
Empty the account of some clothes
Stand in the living room' and sneeze smoke
The king expect there 'consequences
You try' bawl for your 'twelve percent
Your advance went' cold December
Forget TAX - now there 'customs waiting
Ka' ikk ' come 'and help' you
Payment declined on your 'contingents
No consideration' in your 'components
The luxury trap you should' have 'consultants
So just say hello from me
Bromand, bare 'keep your' para
I'm fine, have it fine, clear 'me
Will not' give 'you a feature for eighty patches
Just say hello from me
At 100 onions, the' bare 'mini-para
But it' always so that a mile 'starts
So if you touch my' coin, you get nine craters

Greetings from me, greetings from me
The common song ends, and the panic starts
Don't 'get' to your party without biting me
Or take ten panodil packs
Greetings from me, greetings from me
From plug flames to icicles < The vultures arrive when the crisis strikes
And it sounds in my head like car alarms
Greetings from me, greetings from me
Do not hear 'anymore' when they sneak-talk
All the cartoon people and bastards'
Can't 'hold' me in the room for ten bucks
Greetings from me, greetings from me
Honestly, the party made me sad, mate
So I turned 'around, 180 degrees
Have not' looked back, say hello from me


It 'not' to be 'unreasonable
But your party ran a bit off track
So I made a Houdini
Did not leave a than a drink on the table
Could have been a bit 'embarrassing
If not' I was listed by
I started 'so patient
But in the end there was nothing left
Before I had all the time in the world
So I used to kill it
Now I try to create 'something bad that' fits thoroughly
And so cool it can stand by themselves
But they say: 'Fake it to you make it'
Will bar 'shine and hope for luck
Would rather rent a luxury model
Rather than own the products themselves
I see old rappers 'become' Aandamp; R's

So they can 'take' the ass of the next stars
Because they themselves only ended up in debt
When they became packed and sold meatball daddy
Greetings from me, I'm leaving soon
So just find someone else to entertain them
They can stand on their toes until they hurt their bodies
Pede he's gone to the kiosk
These boys think they 'hardcore
But their knuckles have no scars when
The only fights they have fought
Are when they gamed' for to get a highscore
No 'time for their bit When every venue shouts: 'Encore'
And make it safe for many years
To the larynx has burns

Greetings from me, greetings from me
The common song ends and the panic starts
Can't 'get' to your party without biting from me
Or take ten panodil packs
Say hello from me, say hello from me
From plug flames to icicles
The vultures are forward when the crisis scratches
And it sounds in my head like car alarms
Greetings from me, greetings from me
Do not hear 'anymore' when they sneak-talk
All the cartoon people and bastards '
Ku' ikk 'keep' me in the room for ten bucks
Greetings from me, greetings from me
Honestly, the party made me sad, mate
So I turned around, 180 degrees
Have not seen me back, greetings from me


A patch for the bottles we just ordered
Two patches for a stripper so they think we got divorced
Number three for my fucking psychologist and the fourth
Shall 'make him say I' no longer 'exist
So. for five times five your psyche has a bit of a crack
Six pieces for my plane a little away
Seven is what 'it costs to send them in advance
Ott' can 'go to an empty coffin' under the sign of the cross
Nine lives so burd 'I like' ku 'now
Ten notes under the table for my last show
Zero notes for my loyalty
It just requires you to grasp, what's my 'eyes' they've seen
I turned the key but we 'rowdy now
My hold it' forever - Southie Crew
I can only spare your life by move me on the globe
Long since it was enough to 'spit' in your head

Greetings from me, greetings from me
The common song ends and the panic starts
Can't 'stay' for your party without biting me
Or eat ten panodil packs
Greetings from me, greetings from me
From plug flames to icicles
The vultures are promote when the crisis rages
And it sounds in my head like car alarms
Greetings from me, greetings from me
Do not hear 'anymore' when they sneak-talk
All 'de cartoon people and fucking shit

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Hils Fra Mig We are happy!

Pede B

Hils Fra Mig: Translations and Lyrics - Pede B
Pede B started his career out in the freestyle competition MC's Fightnight, where he ended up becoming a triple champion. After he won his first title in 2005, he released the week after his first album, A Child Of the Times.

Hils Fra Mig

Pede B has published a new song entitled 'Hils Fra Mig' taken from the album 'Gøgeungen' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

This is the list of 13 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:
  • Lille Sky

Other Albums of Pede B

We want to remind you some other old album preceeding this one: Jungleloven / Gin og Cocio.

Latest Translations and Lyrics Added Pede B

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!