Stars: Translations in English and Lyrics - Tau

The Translation of Stars - Tau in English and the original Lyrics of the Song
Stars: Translation in Italian and Lyrics - Tau Italian
Stars: Translation in English and Lyrics - Tau English
Stars: Translation in Spanish and Lyrics - Tau Spanish
Stars: Translation in French and Lyrics - Tau French
Stars: Translation in German and Lyrics - Tau German
Stars: Translation in Portoguese and Lyrics - Tau Portoguese
Stars: Translation in Russian and Lyrics - Tau Russian
Stars: Translation in Dutch and Lyrics - Tau Dutch
Stars: Translation in Swedish and Lyrics - Tau Swedish
Stars: Translation in Norwegian and Lyrics - Tau Norwegian
Stars: Translation in Danish and Lyrics - Tau Danish
Stars: Translation in Hindi and Lyrics - Tau Hindi
Stars: Translation in Polish and Lyrics - Tau Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Stars - Tau in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Stars
by Tau

My stars
Śpij kochanie, śpij
Jestem blisko dziś
I przysięgam wam
Tylko z wami pragnę sięgać gwiazd
Tylko z wami chcę, przysięgam wam
Tylko z wami pragnę sięgać gwiazd
Tylko z wami chcę, przysięgam wam
Tylko z wami, my stars


Lubię balety i lubię kobiety
Kiedy to moje kobiety
Jest już poszła do nieba
I pewnie rozkręca tam z Bogiem imprezy
Tylko zaczekaj na tatę, zatańczymy razem,
Tym czasem porywam mamę na parkiet
Z nią zatańczę taniec życia
Aż nam światło zgaśnie śmierć
Bo moje serce należy już tylko do ciebie, kochanie
Choć nie jedna fanka by z gwiazdami chciała zatańczyć, pierwszy taniec
Lecz, ej
Byłem dwa razy na nie, choć wyglądały jak,
Wiesz, ej
Byłem dwa razy na dniе, a ty podałaś mi rękę
Więc jestem mężem, i jеstem ojcem
To najważniejsze, pod nieboskłonem
Moje gwiazdy,
Z tej konstelacji to ty jesteś pierwsza
Za żadne skarby nie zmieni się ta kolejność

My stars,
Śpij kochanie, śpij
Jestem blisko dziś
I przysięgam wam
Tylko z wami pragnę sięgać gwiazd
Tylko z wami chcę, przysięgam wam
Tylko z wami pragnę sięgać gwiazd
Tylko z wami chcę, przysięgam wam
Tylko z wami, my stars


Pamiętam co mama mówiła
To będzie wyryte z marmutu na grobie
Lecz taty nie mogę pomijać
Bo on mnie nauczył szacunku do kobiet
My-myślę o moich rodzicach
Bo dali mi tak wiele uczuć na co dzień
Dlatego córeczko nie pytaj
Dlaczego tak wiele tych uczuć dam tobie, ej
Pójdę za tobą w ogień, ej
Czas tak zawiły pędzi, ej
Nie chcę być twoim wrogiem, nie
Zawsze family friendly, ej
Życie to nie jest content, nie
Każdy tu płaci za błędy, lecz
Ja ci zawsze pomogę, gdy

Życie prowadzi w zakręty
Piszę to pełną parą
Rzadko robię robię spację
Stworzyliśmy z twoją mamą niezłą konstelację
Ona dała nowe światło, nowe obserwacje
Bo kiedy idziesz na całość będą oceniać cię
Zobacz jak działa przyroda, to fakty
Nie chodzi o wiarę,
Byliśmy jak ogień i woda
To połączenie tworzy parę,
Choć była nie jedna przeszkoda
Wiedziałem co ma robić dalej
Gdy obok jest druga osoba, doceniaj
To jest sporym darem

Być może jesteś jeszcze dzieckiem,
Być może jesteś już w małżeństwie,
Być może jesteś kawalerem lub panną
Ale każdy ptak posiadał kiedyś gniazdo
Nikt z nas nie powstał, bez jego i jej
Trzeba taty i mamy, żeby zrodzić się z niej
Nie ma innego wyjścia, by przyjść na ten świat
Trzeba się zrodzić na nowo, by zdobyć ten raj
Mój synu nie bój się
Tata wychowa cię
Mój synu kocham cię
Będę przy tobie szedł
Pokażę tobie drogę do Boga
On pokaże drogę do nieba
I pokaże ci co potrzeba
Żeby przejść przez życie jak trzeba
Nauczę cię być patriotą i kochać ojczyznę
Bo jesteś Polakiem
I poczujesz dumę że Polska jest nadal na mapie
Nauczę cię pracy
Nauczę nauki
Nauczę cię uczyć na błędach
Bo będziesz je ciągle popełniał
To na nich nauczysz się męstwa,
Męstwa, pamiętaj, pamiętaj
Matka jest święta, noś ją na rękach
Każdy kęs chleba szanuj jak trzeba
Broń zawsze słabszych
Zło dobrem zwyciężaj

My stars,
Śpij kochanie, śpij
Jestem blisko dziś,
I przysięgam wam
Tylko z wami pragnę sięgać gwiazd
Tylko z wami chcę, przysięgam wam
Tylko z wami pragnę sięgać gwiazd
Tylko z wami chcę, przysięgam wam
Tylko z wami, my stars

Translation in English of the Song
Stars by Tau

My stars
Sleep baby, sleep
I am close today
And I swear to you
Only with you I want to reach the stars
Only with you I want, I swear to you
Only with you I want to reach the stars
I only want with you, I swear to you
Only with you, my stars


I like ballets and I like women
When it's mine women
She's already gone to heaven
And she's probably getting started there with the God of the party
Just wait for dad, we'll dance together,
This time I grab my mother to the dance floor
I'll dance with her dance of life
Until the light fades out death
Because my heart belongs only to you, my dear
Although not one fan would like to dance with the stars, the first dance
But, ej
I was on them twice, although they looked like,
You know, hey
I was twice a day, and you shook my hand
So I am a husband, and I am a father
This most importantly, under the sky
My stars,
Of this constellation you are the first
For no treasures this order will not change

My stars,
Sleep baby, sleep
I'm close today
And I swear to you
Only with you I want to reach the stars
I want only with you, I swear to you
Only with you I want to reach the stars
Only with you I want, I swear to you
Only with you, my stars


I remember what my mother said
It will be carved from marble on the grave
But I cannot ignore my dad
Because he taught me to respect women
We-think about my parents
Because they gave me so many feelings every day
Therefore, little daughter, don't ask.
Why I will give you so many of these feelings, hey
I will follow you into the fire, hey
Time rushes so convoluted, hey
I don't want to be your enemy, no
Always family friendly, ej
Life is not content, no
Everyone pays for mistakes, but
I will always help you when
Life turns

I am writing this in full swing
I rarely make a space.
We created a nice constellation with your mom
She gave new light, new observations
Because when you go all the way there will be judge you
See how nature works, it's facts
It's not about faith,
We were like fire and water
This combination makes a pair,
Even though there was more than one obstacle
I knew what to do next
When there is another person nearby, appreciate
This is a big gift

Perhaps you are still a child,
Perhaps you are already in marriage,
You may be a bachelor or a unmarried woman
But every bird once had a nest
None of us came into being, without him and her
It takes a father and a mother to be born of her
There is no other way to come into this world
You have to be born again to get this paradise
My son, don't be afraid
Dad will raise you
My son I love you
I will walk with you
I will show you the way to God
He will show you the way to heaven
And he will show you what it takes
To go through life properly
I will teach you to be a patriot and love your homeland
Because you are Polish
And you will feel proud that Poland is still on the map
I will teach you work
I will teach science
I will teach you to learn from mistakes
Because you will keep making them
You will learn bravery on them
Bravery, remember, remember
Mother is Saint, carry it in your hands
Respect every bite of bread as necessary
Weapon of the weaker always
Overcome evil with good

My stars,
Sleep, my love, sleep
I'm close today
And I swear to you
Only with you I want to reach the stars
Only with you I want, I swear to you
Only with you I want to reach the stars
Only I want with you, I swear to you
Only with you, we stars

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Stars We are happy!

CREDITS

The song "Stars" was written by B.R.O (PL) e Tau. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Tau

Stars: Translations and Lyrics - Tau
Actually Piotr Kowalczyk, formerly known as Medium - Polish rapper, singer, beatboxer and music producer. He debuted in 2008 with the illegal Seans Spirytystyczny.

Stars

We present you the lyrics and the translation of Stars, a news song created by Tau taken from the album 'Ikona'

The list of 4 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:
  • Kod

Other Albums of Tau

We want to remind you some other old album preceeding this one: Remedium / ON.

Latest Translations and Lyrics Added Tau

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!