Szczerze: Translations in English and Lyrics - Taco Hemingway

The Translation of Szczerze - Taco Hemingway in English and the original Lyrics of the Song
Szczerze: Translation in Italian and Lyrics - Taco Hemingway Italian
Szczerze: Translation in English and Lyrics - Taco Hemingway English
Szczerze: Translation in Spanish and Lyrics - Taco Hemingway Spanish
Szczerze: Translation in French and Lyrics - Taco Hemingway French
Szczerze: Translation in German and Lyrics - Taco Hemingway German
Szczerze: Translation in Portoguese and Lyrics - Taco Hemingway Portoguese
Szczerze: Translation in Russian and Lyrics - Taco Hemingway Russian
Szczerze: Translation in Dutch and Lyrics - Taco Hemingway Dutch
Szczerze: Translation in Swedish and Lyrics - Taco Hemingway Swedish
Szczerze: Translation in Norwegian and Lyrics - Taco Hemingway Norwegian
Szczerze: Translation in Danish and Lyrics - Taco Hemingway Danish
Szczerze: Translation in Hindi and Lyrics - Taco Hemingway Hindi
Szczerze: Translation in Polish and Lyrics - Taco Hemingway Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Szczerze - Taco Hemingway in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Szczerze
by Taco Hemingway

Chciałbym czarnego Rolls Royce'a - I want a black Rolls Royce

Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu - Two first class tickets to Honolulu, please

Te brylanty są za małe - These diamonds are too small


Szczerze, szczerze, szczerze, mówiąc
Szczerze, szczerze, szczerze, mówiąc


Nie chce mi się koncertować szczerze mówiąc
Raczej z Koncą i Borisem browar szczerze mówiąc
Młody Fifi to jest cicha woda szczerze mówiąc
Nie pytam o wifi, bo to dziwna moda szczerze mówiąc
Twoje towarzystwo zbytnio młode szczerze mówiąc
Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę szczerze mówiąc
„Lubił nogi', napisz mi na grobie szczerze mówiąc
Jestem roztargniony, a to wina kobiet szczerze mówiąc
Znowu po nocy wyścig z samym sobą
Obudź te myśli. Wróć do bloku, w końcu się wyśpij
Może w końcu ona się przyśni
Jestem w domu, wchodzę pod prysznic
Puszczam Stonesów, możesz to wykpić
Kostki lodu sączą się w whiskey, te demony mnożą się wszystkim
Miewam w głowie dosyć dziwne fobie szczerze mówiąc
„Pół żartem, pił serio' napisz mi na grobie szczerze mówiąc
Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierze szczując
Ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy szczerze mówiąc


Nie wiem jak Ty. Mało ludziom wierzę
Mam wrażenie, że się gubią, kiedy mówią szczerze
Czuję, czuję, że pulsują moje bzduromierze
Pierzesz cudze brudy, kiedy mandżur swój upierzesz?
Nie wiem jak Ty. Mało ludziom wierzę
Mam wrażenie, że się gubią, kiedy mówią szczerze
Czuję, czuję, że pulsują moje bzduromierze
Pierzesz cudze brudy, kiedy mandżur swój upierzesz?


Szczerze

Szczerze, szczerze, szczerze, mówiąc
Szczerze mówiąc


Szczerze mówiąc nie chce mi się pisać smutnych rapów
Szczerze mówiąc w tej dziedzinie w kraju tłusty zasób
Szczerze mówiąc zasmakować chciałem różnych światów

Wolisz mnie na pierwszych EPkach? Fajnie, weź se „Trójkąt' zakup
Szczerze mówiąc, czyś z Pomorza jest, czy z gór czy Krakus--
--wszystko jedno. Fajnie, że nas słucha w bród Polaków
Szczerze mówiąc parę litrów wachy wpuść do baku
Odpal sobie w aucie owy soundtrack od tych dwóch chłopaków
Znowu nocny maraton. Nie chcę przestać
Kompakt na lato ma być ASAP, trochę jak Flacko
Na tych wersach, w drodze za kasą
Zmiana miejsca, koncert mam w Kato
Większość czerwca chodzę za pracą
Ból mnie nęka, biorę Panadol
Chcę platyny z nową dekadą
Nocny rajd, bardzo miła droga szczerze mówiąc
Ale zapach spalin mało mi smakował szczerze mówiąc
Jeśli spędzasz swoje życie własne serce trują
...czas najwyższy znaleźć antidotum szczerze mówiąc

Nie wiem jak ty. Mało ludziom wierzę
Mam wrażenie, że się gubią, kiedy mówią szczerze
Czuję, czuję, że pulsują moje bzduromierze
Pierzesz cudze brudy, kiedy mandżur swój upierzesz?
Nie wiem jak Ty. Mało ludziom wierzę
Mam wrażenie, że się gubią, kiedy mówią szczerze
Czuję, czuję, że pulsują moje bzduromierze
Pierzesz cudze brudy, kiedy mandżur swój upierzesz?


Szczerze, szczerze, szczerze, mówiąc
Szczerze, szczerze, szczerze, mówiąc

Tekst i adnotacje - Rap Genius Polska

Translation in English of the Song
Szczerze by Taco Hemingway

I want a black Rolls Royce - I want a black Rolls Royce

Two first class tickets to Honolulu please - Two first class tickets to Honolulu, please

These diamonds are for small - These diamonds are too small


Honestly, honestly, honestly
Honestly, honestly, honestly


No I want to tour honestly
Rather with Konca and Boris the brewery honestly
Young Fifi is quiet water to be honest
I don't ask about wifi because it's a strange fashion to be honest
Your company too young to be honest
Okay, quick, I want a drink for the road to be honest
'He liked the legs', write me on the grave to be honest
I'm distracted, and that's the fault of women honestly
After the night a race with yourself again
Wake these thoughts. Go back to the block, finally get some sleep
Maybe she'll finally dream
I'm at home, I'm in the shower
I'm letting go of the Stones, you can mock it
Ice cubes oozing in the whiskey, these demons multiply with everything
I have quite strange phobias in my head to be honest
'Half joking, he drank seriously' write me on the grave to be honest
I spend my life all the time my inner animal is cleaning up
But it's time to let them off the leash to be honest


I don't know about you. I hardly believe people
I get the feeling that they get lost when they speak honestly
I feel, I feel my nonsense pulsing
Are you washing someone else's dirt when you wash your manga?
I don't know about you. I hardly believe people
I get the feeling that they get lost when they speak honestly
I feel my nonsense pulsating
Are you washing someone else's dirt when you wash your manga?


Honestly

Honestly, honestly, honestly
Honestly


Honestly, I don't feel like writing sad raps
Honestly, in this field, the country is a fat resource
To be honest I wanted to taste different worlds

Do you prefer me on the first EPs? Nice, take the 'Triangle' purchase
Honestly, are you from Pomerania, or mountain or Krakus -
- all the same. It's nice that he listens to us galore.
To be honest, put a few liters of your gun into the tank
In your car, fire up that soundtrack from these two boys.
Again a night marathon. I do not want to stop
Compact for the summer is to be ASAP, a bit like Flacko
On these verses, on the way for cash
Change of place, I have a concert at Kato
I follow work most of June
Pain bothers me, I take Panadol
I want platinum with the new decade
Night rally, very nice road to be honest
But the smell of exhaust fumes did not taste much to me honestly
If you spend your life your own heart is poisoning
... it's high time to find an antidote to be honest

I don't know about you. I hardly believe people
I get the feeling that they get lost when they speak honestly
I feel my nonsense pulsating
Are you washing someone else's dirt when you wash your manga?
I don't know about you. I hardly believe people
I get the feeling that they get lost when they speak honestly
I feel, I feel my nonsense pulsating
Are you washing someone else's dirt when you wash your manga?


Honestly, honestly, honestly
Honestly, honestly, honestly

Text and annotations - Rap Genius Polska

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Szczerze We are happy!

Taco Hemingway

Szczerze: Translations and Lyrics - Taco Hemingway
Philip Tadeusz Szcześniak (born July 29, 1990 in Cairo), also known as ' Taco Hemingway or Fifi is a Polish rapper, songwriter, musician and winner of three Fryderyków, is also recognized as the most popular MC in our country in the second half of the XXI century. he Graduated from high school. Nicolaus Copernicus and Cultural studies at the University of Warsaw. In 2012 he also took training in a magistracy at the Department of anthropology at the University of London.

Szczerze

We present you the lyrics and the translation of Szczerze, a news song created by Taco Hemingway taken from the album 'WOSK'

The list of 5 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Other Albums of Taco Hemingway

We want to remind you some other old album preceeding this one: Trójkąt Warszawski / Jarmark / Europa / Young Hems / POCZTÓWKA Z WWA, LATO ’19 (Edycja limitowana) / Café Belga / Szprycer / Marmur.

Latest Translations and Lyrics Added Taco Hemingway

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!