Potwór: Translations in English and Lyrics - Szpaku

The Translation of Potwór - Szpaku in English and the original Lyrics of the Song
Potwór: Translation in Italian and Lyrics - Szpaku Italian
Potwór: Translation in English and Lyrics - Szpaku English
Potwór: Translation in Spanish and Lyrics - Szpaku Spanish
Potwór: Translation in French and Lyrics - Szpaku French
Potwór: Translation in German and Lyrics - Szpaku German
Potwór: Translation in Portoguese and Lyrics - Szpaku Portoguese
Potwór: Translation in Russian and Lyrics - Szpaku Russian
Potwór: Translation in Dutch and Lyrics - Szpaku Dutch
Potwór: Translation in Swedish and Lyrics - Szpaku Swedish
Potwór: Translation in Norwegian and Lyrics - Szpaku Norwegian
Potwór: Translation in Danish and Lyrics - Szpaku Danish
Potwór: Translation in Hindi and Lyrics - Szpaku Hindi
Potwór: Translation in Polish and Lyrics - Szpaku Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Potwór - Szpaku in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Potwór
by Szpaku

Hakuna Matata, chłopak z miasta pełnych przygód łez, Simba
GUGU maże jak po ścianach, aż nie zginę
Nie było rymu, bo nie robię rapu, a kładę emocje, kurwa
Zrobiłem, zrobiłem forsę
Ale ją jebię, bo oddałbym wszystko by pogadać z tatą
Mógłbym wrócić znów na blok, rzucać ten temat, być lokalnym Pablo
Co oni palą? Daję ci temat, że nie wiesz gdzie jesteś, kurwa gdzie?
Nawet teraz słuchasz i myślisz o prywatnym piekle
U brata pisali protokół na szafce, gdzie były trzy stówy, ile?
Czuwała Stefa, czuwał mój tata, czuwał mój dziadek do kurwy
Czemu zwątpiłeś we mnie? Pędzę lasem, na liczniku dwieście
Złap mnie, weź mnie, proszę, we śniе
Dwie spluwy jak Lara, torba jarania
Scenę wciągnąłem jak taran, licz na siеbie, by nie miał nikt nic do dodania
To dla moich ludzi, jakich?, w psychiatrykach
W zetkach, na odwykach, na wyspach


Majonezowe Maczugi, Shaman King w Chipicao
Okupowaliśmy zenit, mama dawała dwa złote co rano
Dzisiaj jej kupię dwa złote łańcuchy
Gucci, Dior, family love


Niech nie płacze moja mama, jem Afobam pod tatara
Jak mydlane bańki, wszystko pryśnie jak fambi
Znam finał każdej baśni, do teraz miewam bóle
Venlectine pod pigułę, dlatego nic nie czuję
Niech nie płacze moja mama, jem Afobam pod tatara

Jak mydlane bańki, wszystko pryśnie jak fambi
Znam finał każdej baśni, do teraz miewam bóle
Venlectine pod pigułę, dlatego nic nie czuję

Kiedyś byłem mały, chciałem być znany i lubiany
Nauczyłem się palić, odkąd żyję piosenkami
Dziś pierdolę tamtych drani
Rzucają przekleństwami we mnie, choć robię to dla nich
Nic nie czuję, nic nie czuję, dotknij, i nie słyszę
Nic nie widzę i w ogóle
Wiem żałujesz mamo, tego co spotkało mnie
Te łzy już wysychają
Inni tęsknią za ojcami, a ja chciałbym mieć tak samo
Szkoda, mój już dawno mnie pochował
Mówił, że by zabił, nasrał i później zakopał
Duży ja to zdrowy chłopak
Dbam o swoje życie, by zamienić wasze w koszmar!


Niech nie płacze moja mama, jem Afobam pod tatara
Jak mydlane bańki, wszystko pryśnie jak fambi
Znam finał każdej baśni, do teraz miewam bóle
Venlectine pod pigułę, dlatego nic nie czuję
Niech nie płacze moja mama, jem Afobam pod tatara
Jak mydlane bańki, wszystko pryśnie jak fambi
Znam finał każdej baśni, do teraz miewam bóle
Venlectine pod pigułę, dlatego nic nie czuję

Translation in English of the Song
Potwór by Szpaku

Hakuna Matata, a boy from the city of adventurous tears, Simba
GUGU rubs like on the walls until I die
There was no rhyme, because I don't rap, but I put emotions, fucking
I did, I made money
But I fuck her, because I would give anything to talk to my dad.
I could go back to the block again, throw this topic, be a local Pablo
What are they smoking? I give you a topic that you do not know where you are fucking where?
Even now you are listening and thinking about private hell
At your brother's, they wrote a protocol on the cupboard, where there were three hundred, how many?
Stefa was watching, my dad was watching, my grandfather was watching for the fuck
Why did you doubt me? I'm rushing through the forest, on the counter two hundred
Catch me, take me, please, in a dream
Two guns like Lara, a bag of fever
I drew the scene like a battering ram, count on yourself that nobody has anything to do additions
This is for my people, what kind ?, in psychiatrists
In centers, in rehabs, on islands


Mayonnaise Clubs, Shaman King in Chipicao
We bought the zenith, my mother gave two zlotys every morning
Today I will buy her two gold chains
Gucci, Dior, family love


Let my mother not cry, I eat Afobam pod tatara
Like soap bubbles, everything will crash like a fambi
I know the end of every fairy tale, until now I have pains
Venlectine under the pill, so I don't feel anything
Let my mother not cry, I eat Afobam under the tartare

Like soap bubbles, everything will vanish like a fambi
I know the end of every fairy tale, until now I have pains
Venlectine under the pill, so I don't feel anything

I used to be little , I wanted to be known and liked
I learned to smoke since I live songs
Today pierdo I scare those bastards
They throw curses at me, even though I do it for them
I don't feel anything, I don't feel anything, touch, and I can't hear
I can't see anything and all
I know you regret it mom what happened to me
These tears are already drying up
Others miss their fathers and I would like to have the same
It's a pity, mine had buried me a long time ago
He said he would kill, and then buried it
Big me is a healthy boy
I take care of my life to turn yours into a nightmare!


Let my mother not cry, I eat Afobam for tartare
Like soap bubbles, everything will crash like a fambi
I know the end of every fairy tale, I still have pains
Venlectine under the pill, that's why I don't feel anything
Let my mother not cry, I eat Afobam under the tartare
Like soap bubbles, everything will vanish like a fambi
I know the end of every fairy tale, until now I have pains
Venlectine under the pill, so I feel nothing

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Potwór We are happy!

CREDITS

The song "Potwór" was written by Chivas e Szpaku. The label is "GUGU Label". Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Szpaku

Potwór: Translations and Lyrics - Szpaku
Szpaku inaczej Młody Simba, tak naprawdę Mateusz Szpakowski, reprezentant BOR z Morąga.

Potwór

Potwór is the new single from Szpaku taken from the album 'Różowa Pantera'.

The list of 3 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Other Albums of Szpaku

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Różowa Pantera* / Atypowy.

Latest Translations and Lyrics Added Szpaku

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!