Kaptur: Translations in English and Lyrics - Szczyl

The Translation of Kaptur - Szczyl in English and the original Lyrics of the Song
Kaptur: Translation in Italian and Lyrics - Szczyl Italian
Kaptur: Translation in English and Lyrics - Szczyl English
Kaptur: Translation in Spanish and Lyrics - Szczyl Spanish
Kaptur: Translation in French and Lyrics - Szczyl French
Kaptur: Translation in German and Lyrics - Szczyl German
Kaptur: Translation in Portoguese and Lyrics - Szczyl Portoguese
Kaptur: Translation in Russian and Lyrics - Szczyl Russian
Kaptur: Translation in Dutch and Lyrics - Szczyl Dutch
Kaptur: Translation in Swedish and Lyrics - Szczyl Swedish
Kaptur: Translation in Norwegian and Lyrics - Szczyl Norwegian
Kaptur: Translation in Danish and Lyrics - Szczyl Danish
Kaptur: Translation in Hindi and Lyrics - Szczyl Hindi
Kaptur: Translation in Polish and Lyrics - Szczyl Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Kaptur - Szczyl in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Kaptur
by Szczyl

Zakładam kaptur, nie chcę kończyć na zbieraniu fantów
Nie garnitur, nie chcę tonąć w morzu faktur
Żyję w dobie pseudo faktów
Internatów, pożerają czas mój
Zakładam kaptur


Pod nim świat, świat, świat
Mój tylko świat, świat, świat
Mój tylko świat, świat, świat
Mój pod nim świat, świat, świat
Mój podaj światu kwiat
Mój mam na karku czas
Swój sam się sobą zajmuj
Ja zakładam kaptur


Pożerają czas mój, to świadczy o ich braku taktu
Nie ma prawd tu, to dlatego stoję na przystanku
Spraw codziennych motłoch sprawia, że się czuję tak jak bankrut
Inny niczym Mańkut, praworęczny mam w rękawie talię asów
Gramy tylko va banque, wszystko tu i teraz
Pan Bóg nigdy nie był przy mnie, wolał łaków, co ich jarał tylko splendor tłum oklasków, różni nas zbyt wiele
Zakładam kaptur

Pod nim świat, świat, świat
Mój tylko świat, świat, świat
Mój tylko świat, świat, świat
Mój pod nim świat, świat, świat
Mój podaj światu kwiat
Mój mam na karku czas
Swój sam się sobą zajmuj
Ja zakładam kaptur


Chcesz se wychodzić nazajutrz, to zakładaj kaptur
Każdy chce do głowy mi nawrzucać worek prawd swój
Na banknocie nasz król, się uśmiecha, bo nie noszę kantów
Skąd się wziął tu, przechowany w banku
Wiedzie jak się zepsuł świat mu, nie o takie walczył
Gdzie Polak z Polakiem ma spór
Każdy z każdym walczy o złote zegarki
Nawet ci normalni, nie są już normalni
Zakładam kaptur
Chcę na baku, zrobić z rapu pełen etat

Było parę już etatów, było parę już etapów
Na kolizji światów zawsze cierpi vibe mój
Tata nie rozumie rapu, mama nie rozumie rapu
Szczyl to awangardo-patus
Wisienka rapu, raczej pleśń na spodzie blatu
Zbyt odważny tattoo, poprzekreślał małolatów
Boję się tych ludzi, brak nam wspólnego tematu
Zakładam ten kaptur

Pod nim świat, świat, świat
Mój tylko świat, świat, świat
Mój tylko świat, świat, świat
Mój pod nim świat, świat, świat
Mój podaj światu kwiat
Mój mam na karku czas
Swój sam się sobą zajmuj
Ja zakładam kaptur
Świat mój, pod nim świat mój


Zakładam kaptur i ściągam go tylko do zdjęcia
Stoję jak marmur i szczerze się uśmiecham
Chodzę w appendage czytam appendage
Bo nie wiem jak to się czyta ma duży kaptur i mnie w niej nie widać
Pytają co słychać-dobrze
Dostałem propozycje by zagrać koncert albo festiwal
Widzę komentarze: 'A ty kogo wolisz, Fukaja czy Szczyla?'
Chuj cie to obchodzi, powinieneś cieszyć się, że wychodzi fajna muzyka
To właśnie słychać zakładam kaptur i znikam, odpływam
We własnej głowie, bo czasem się boję, czasem jest mi ciężko Stopa w słuchawka mi wyznacza tempo
Jeśli masz coś zapamiętać z mojego tekstu zapamiętaj jedno zdanie Starter to nie mam talent
Ciesz się muzyką, ciesz się sztuką, ciesz się rapem, amen


Pod nim świat, świat, świat
Mój tylko świat, świat, świat
Mój tylko świat, świat, świat
Mój pod nim świat, świat, świat
Mój podaj światu kwiat
Mój mam na karku czas
Swój sam się sobą zajmuj
Ja zakładam kaptu

Translation in English of the Song
Kaptur by Szczyl

I put on a hood, I don't want to end up collecting loot
No suit, I don't want to sink into a sea of ​​textures
I live in the era of pseudo facts
Boarding schools, they eat up my time
I put on a hood


Under it, the world, the world, the world
My only world, the world, the world
My only world, the world, the world
My world under it, the world, the world
My, give the world a flower
My time is on my neck
You take care of yourself
I put on a hood


They consume my time, that shows about their lack of tact
There is no truth here, that's why I am standing at the bus stop
Everyday affairs, the mob makes me feel like bankrupt
Another like Mankut, right-handed I have a deck of aces up my sleeve
We only play va banque, everything here and now
God has never been with me, he preferred greeds, which were only fired by the splendor of the crowd of applause, we are too different
I put on the hood

Under it, the world, the world, the world
My only world, the world, the world
My only world, the world, the world
My world, the world, Saint iat
My give the world a flower
My time is on my neck
You take care of yourself
I put on the hood


You want to go out the next day , then put on the hood
Everyone wants to throw a bag of truths into my head
Our king smiles on the banknote, because I don't wear edges
Where did he come from here, stored in the bank
He knows when the world broke for him, he did not fight for that
Where a Pole and a Pole have a dispute
Everyone is fighting for gold watches
Even the normal ones are not normal anymore
I put on a hood

I want to baku, make rap full-time
There were already a few jobs, there were already a few stages
My vibe always suffers at the collision of worlds
Dad doesn't understand rap, mom doesn't understand rap
Szczyl is avant-garde-patus
The icing of rap, rather mold on the underside of the table top
Too bold tattoo, crossed out teenagers
I'm afraid of these people, we don't have a common theme
I put on this hood

Under it, the world, the world, the world
My only world, the world, the world
My only for the world, the world, the world
My world beneath it, the world, the world
My give the world a flower
My time is on my neck
Take care of yourself
I assume hood
My world, my world beneath it


I put my hood on and take it only to the picture
I stand like marble and smile sincerely
I walk in appendage I read the appendage
Because I don't know how to read it, it has a big hood and you can't see me in it
They ask what's up - good
I got a proposal to play a concert or a festival
I see comments: ' And who do you prefer, Fukaja or Szczyla? '
Fuck you care, you should be glad that cool music comes out
This is what you hear, I put my hood on and disappear, I drift away
In my own head, because sometimes I am afraid, sometimes it is hard for me. The foot in the earpiece sets the pace for me
If you have to remember something from my text, remember one sentence Starter I have no talent
Enjoy the music, enjoy art, enjoy rap, amen


Under him the world, the world, the world
My only world, world, world
My only world, world, world
My world below, world, world
My give the world a flower
My time is on my neck
Take care of yourself
I'm putting on a hat

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Kaptur We are happy!

Szczyl

Kaptur: Translations and Lyrics - Szczyl

Kaptur

We present you the lyrics and the translation of Kaptur, a news song created by Szczyl taken from the album 'SBM Starter - Edycja 3'

The list of 2 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Other Albums of Szczyl

We want to remind you some other old album preceeding this one: SBM Starter - Edycja 3.

Latest Translations and Lyrics Added Szczyl

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!