Potrzeby : Translations in English and Lyrics - Paluch

The Translation of Potrzeby - Paluch in English and the original Lyrics of the Song
Potrzeby : Translation in Italian and Lyrics - Paluch Italian
Potrzeby : Translation in English and Lyrics - Paluch English
Potrzeby : Translation in Spanish and Lyrics - Paluch Spanish
Potrzeby : Translation in French and Lyrics - Paluch French
Potrzeby : Translation in German and Lyrics - Paluch German
Potrzeby : Translation in Portoguese and Lyrics - Paluch Portoguese
Potrzeby : Translation in Russian and Lyrics - Paluch Russian
Potrzeby : Translation in Dutch and Lyrics - Paluch Dutch
Potrzeby : Translation in Swedish and Lyrics - Paluch Swedish
Potrzeby : Translation in Norwegian and Lyrics - Paluch Norwegian
Potrzeby : Translation in Danish and Lyrics - Paluch Danish
Potrzeby : Translation in Hindi and Lyrics - Paluch Hindi
Potrzeby : Translation in Polish and Lyrics - Paluch Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Potrzeby - Paluch in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Potrzeby
by Paluch

Yeah, yeah
Yeah


Na 21. bez zapasu lecę w trasę
Organizator dzwoni, czy w hotelu ma być basen
Ja myślę o tym znowu, że gdy byłem małolatem, chciałem by o ksywie Paluch
Myśleli raper
I dziś to mam i dobrze mi w tej skórze
Moi ziomale też odczuwają dumę
Dla miasta Poznań i piątkowskich podwórek
Blok nr 10, jak zabytek z pocztówek
Nie ma tematu, skąd? Jak? I dlaczego?
To wszystko z rapu, co noc wciskam: record
Od undergroundu sekcja AWF Chrobrego
Stąd mały strumień zamieniłem w Mekong


Stopa bas, tylko tego potrzebuję
Ty jak się prujesz , to zatkaj fugę
Stopa, bas, dobrze wiem, że to rozumiesz
Cała scena, w lusterku widzi długie
Stopa bas, tylko tego potrzebuję
Jak się prujesz, to zatkaj fugę
Stopa, bas, dobrze wiem, że to rozumiesz
Cała scena, w lusterku widzi długie

Sam noszę bagaż, nie hotelowi boye
Basy jak masaż, jak tuba w twoim Golfie
Nie z hajsu wachlarz, choć idę po swoje
Odwiedzam pasaż, żonie kupuję kolię
Życie prostsze, trudne jest jak prosty banger
Jak jest dobrze, wiem, że może być w chuj lepiej
Ciągły postęp, zobacz jak ten beat'cik klepie
Niby nowsze, choć gramy tak od '07

Hotele, samoloty, samochody i hotele
Wyjazdy i powroty i powroty znów na scenę
Faktury i umowy, zaliczka, gotówka, przelew
I ciągle stopa bas, stopa bas, stopa bas


Stopa bas, tylko tego potrzebuję
Ty jak się prujesz , to zatkaj fugę
Stopa, bas, dobrze wiem, że to rozumiesz
Cała scena, w lusterku widzi długie
Stopa bas, tylko tego potrzebuję
Jak się prujesz, to zatkaj fugę
Stopa, bas, dobrze wiem, że to rozumiesz
Cała scena, w lusterku widzi długie


Właśnie tak, od '04
Cały czas niezależnie po czerwony dywan
Żaden majors, kurwa, nie zdołał mnie kupić
Lecimy z tym wszyscy
A to jest
Cały showbiz mijam bokiem, mijam bokiem
A to jest
A , znowu buja każdym blokiem

Stopa bas, tylko tego potrzebuję
Ty jak się prujesz, to zatkaj fugę
Stopa, bas, dobrze wiem, że to rozumiesz
Cała scena, w lusterku widzi długie
Stopa bas, tylko tego potrzebuję
Jak się prujesz, to zatkaj fugę
Stopa, bas, dobrze wiem, że to rozumiesz
Cała scena, w lusterku widzi długie

Translation in English of the Song
Potrzeby by Paluch

Yeah, yeah
Yeah


On the 21st, I'm on tour without reserve
The organizer is calling to see if the hotel has a swimming pool
I'm thinking about it again that when I was a minor, I wanted the nickname Paluch
They thought the rapper
And today I have it and I feel good in this skin
My homies also feel proud
For the city of Poznań and Friday yards
Block no. 10, like a postcard monument
No topic, where from? How? And why?
It's all from rap, I press every night: record
From the underground, the AWF Brave section
From here I turned a small stream into a Mekong


Bass foot, only this I need
If you unravel, then close the fugue
Foot, bass, I know you understand that
The whole scene, sees long in the mirror
Bass foot, I only need this
If you unravel, close the fugue
Foot, bass, I know you understand that
The whole scene, sees long in the mirror

I carry luggage myself, not hotel bellhops
Bass like a massage, like a tube in your Golf
Not a fan of money, although I go for my own
I visit the passage, buy a necklace for my wife
Life is simpler, difficult is like a simple banger
If it's okay, I know it can be shit better
Continuous progress, see this beat smacking
It seems newer, although we've been playing like that since '07

Hotels, planes, cars and hotels
Departures and returns and returns to the stage again
Invoices and contracts, advance payment, cash, transfer
And still the rate bass, bass bass, bass bass


Bass bass, I only need this
If you unravel, then close the joint
Foot, bass, I know very well that it is you understand
The whole scene, he can see long in the mirror
Bass foot, I only need it
If you unravel, then close the joint
Foot, bass, I know you understand that
The whole scene, he sees long in the rearview mirror


That's right, since '04
All the time regardless of the red carpet
No fucking majors managed to buy me
We all fly with it
And this is
I pass the entire showbiz sideways, pass it sideways
And this is
And again, it rocks every block

Bass foot, just what I need
If you unravel, then close the fugue
Foot, bass, I know you understand that
The whole scene, in the mirror, he sees a long bass, I only need this
If you unravel, then close the fugue
Foot, bass, I know you understand that
The whole scene, in the mirror, he sees long

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Potrzeby We are happy!

CREDITS

The song "Potrzeby " was written by Paluch. The label is "B.O.R. Records". Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Paluch

Potrzeby : Translations and Lyrics - Paluch
Paluch (more precisely Łukasz Paluszak) is a rapper from Poznań who made his debut in 2004 with the material 'Life is Beautiful'. Soon after he joined the Aifam group, with whom he recorded the album 'Nasz rewolucja', released in December 2005. Soon, the rapper started working on other solo material. His work has captured the interest of Druga Strefa Records, under whose wings ... Paluch (more precisely Łukasz Paluszak) is a rapper from Poznań who made his debut in 2004 with the material 'Życie jest beautiful'. Soon after he joined the Aifam group, with whom he recorded the album 'Nasz rewolucja', released in December 2005. Soon, the rapper started working on other solo material. His work captured the interest of Druga Strefa Records, under whose wings Paluch's new album, titled 'Biuro Ochrony Rapu', was released. In 2009, Fonografika released the album 'Pewniak', which included, among others. Peja, Kajman, Kaczor, Onar or PTP (Northern Toruń Project). In 2010, Paluch and Dj'em Story join Diilgang and together, on October 10, October 10, from BOR Records, they release another album entitled 'Dedicato Unlimited.' The rapper's next albums come out under the same banner. Check collaborations too! Kali x Paluch Paluch x Chris Carson

Potrzeby

Potrzeby is the new single from Paluch taken from the album 'NADCIŚNIENIE'.

The list of 15 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:
  • Drugi Brzeg
  • Kaszel

Other Albums of Paluch

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Czerwony Dywan / Ostatni Krzyk Osiedla.

Latest Translations and Lyrics Added Paluch

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!