La Bretxa: Translations in English and Lyrics - Malson Atmosfèric

The Translation of La Bretxa - Malson Atmosfèric in English and the original Lyrics of the Song
La Bretxa: Translation in Italian and Lyrics - Malson Atmosfèric Italian
La Bretxa: Translation in English and Lyrics - Malson Atmosfèric English
La Bretxa: Translation in Spanish and Lyrics - Malson Atmosfèric Spanish
La Bretxa: Translation in French and Lyrics - Malson Atmosfèric French
La Bretxa: Translation in German and Lyrics - Malson Atmosfèric German
La Bretxa: Translation in Portoguese and Lyrics - Malson Atmosfèric Portoguese
La Bretxa: Translation in Russian and Lyrics - Malson Atmosfèric Russian
La Bretxa: Translation in Dutch and Lyrics - Malson Atmosfèric Dutch
La Bretxa: Translation in Swedish and Lyrics - Malson Atmosfèric Swedish
La Bretxa: Translation in Norwegian and Lyrics - Malson Atmosfèric Norwegian
La Bretxa: Translation in Danish and Lyrics - Malson Atmosfèric Danish
La Bretxa: Translation in Hindi and Lyrics - Malson Atmosfèric Hindi
La Bretxa: Translation in Polish and Lyrics - Malson Atmosfèric Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of La Bretxa - Malson Atmosfèric in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of La Bretxa
by Malson Atmosfèric

Lakov :
Bombes al beat, bombes a Gaza
Estic enèrgic ajunto la massa
No és esotèric cap dels meus escrits
Només escric el que passa

La nova a lliga a Terrassa, l'hora dels pobles flow que rebassa
Donen les migues als pobres aquí fem espases, ca-canvi de fase
Van de famosos van de famoses sempre tirant de la norma
Després queixarnos en manis, Vinga a cridar la hipocresia és enorme
Tu te'n vols aprofitar però vas de que na, Im psycho like Norman
Jo sols venia a rapejar però us puc ensenyar allà on pica la caixa

Posa't on puguis las Jordan, Aint give a fuck!
Viu a la ment com la Norma, I got the flavor, put on the loader
Diuen pujar com el Kilian:
Aint give a fuck!
Im finally gonna kill ya, sou uniformes, the game is over! God!

Malson Atmosfèric:
Cremant la cansalada amb Kapuscinski i Gramsci
Perdent el cul per ella com Abelard a París
No crec pas tan sols que arribi als 40
L'important és que escoltis les meves barres
Musicat només es una cara
Jo escolto Nirvana
No sé que son els Catarres
Gent indignada pels nens explotats a Àfrica
Els mateixos que fan d'un producte de Miquel Montoro
Crec que ja he acabat la etapa de Júlia
Estic enganxat a les antenes com quan plou a la farola
Ara roden caps ja no estic sensible
Si no gasto la bateria del mòvil es un miracle!

Sóc més mortífer que un solo de batería
Mira aquella tia com se'n fot del polícia tira
Les batalles d'ara són una merda
No hi ha ningú que improvitzi millor que el Piezas
Escoltant the Fugees amb els Re-fugees
Nem a canviar la història amb només un boli bic

Dins en un estudi o rapejant al barri
La crema catalana es serveix en un plat fred

Nu Drama:
Reunions, estrès, hipoteques
O teatres, cines, biblioteques
Estic en una llacuna seca
I m'ho miro com si fos un altre planeta
Buscaré refugis atmosfèrics
Bucarest de postguerra és tètric
Ja és de dia però no sap on és
Dorm a terra com un japonès
Pell de gallina like cafuné
Se'n va a Napule des d'un tamboret
Ou dur de gallina al tabulé
Roba la mare sense voler
No s'imagina tornar al cole
El seu amic ara és alcohòlic
Perquè és menys car que la llet i l'oli
Perquè viure no es obligatori
Pot ser que a un adolescent li moli
Haver nascut aquí i enganxar-se al molly
Perquè a males pot anar al reformatori
Perquè ho fa de festa
Perquè ho fa per hobby
Perquè es posa coliri i passa per sobri
I la misèria mai no li ha passat per sobre
Paga dels pares en un sobre
Són deu de hash en algun corner

Hi ha un nen romanès new al poble
S'ha tornat un tiu dur de sobte
Per ser acceptat en alguna colla
S'ha adonat que aquí es lo que es porta:
Veu ronca, fumar al cotxe
Té una foto a la cartera del seu avi
Que era el nen analfabet del búnquer
Que per sort havia sobreviscut les bombes

Translation in English of the Song
La Bretxa by Malson Atmosfèric

Lakov:
Bombs in the beat, bombs in Gaza
I'm energetic together with the masses
None of my writings are esoteric
I'm just writing what happens

The new league in Terrassa, the time of the villages flow that exceeds
They give crumbs to the poor here we make swords, ca-phase change
They go from celebrities go from celebrities always pulling the norm
After complaining in hand, Come call hypocrisy is huge
You want to take advantage of it but you go na, Im psycho like Norman
I just came to rap but I can show you where it stings the box

Put yourself where you can Jordan, Aint give a fuck!
Live in the mind like Norma, I got the flavor, put on the loader
They say go up com el Kilian:
Aint give a fuck!
Im finally gonna kill ya, sou uniformes, the game is over! God!

Atmospheric Nightmare:
Burning bacon with Kapuscinski and Gramsci
Losing your ass for her like Abelard in Paris
I don't think I'll just get to 40
The important thing is that you listen to my bars
Music is only one face
I listen to Nirvana
I don't know who the Catarrhs ​​are
People outraged by exploited children in Africa
The same ones who make a product by Miquel Montoro
I think I've already finished Júlia's stage
I'm stuck on the antennas like when it rains on the streetlight
Now heads are rolling I'm no longer sensitive
If I don't spend my cell phone battery it's a miracle!

I'm more deadly than a drum solo
Look at that aunt fucking the police pull
The battles of now are shit
No one improvises better than the Piezas
Listening to the Fugees with the Re-fugues
Let's change the story with just one boli bic

Inside a studio or rapping in the neighborhood
Catalan cream is served on a cold plate

Nu Dr loves:
Meetings, stress, mortgages
Or theaters, cinemas, libraries
I'm in a dry lagoon
And I look at it like it's another planet
I'll look atmospheric shelters
Post-war Bucharest is gloomy
It's daylight but you don't know where it is
Sleep on the floor like a Japanese
Goosebumps like cafuné
goes to Napule from a stool
Hard-boiled chicken egg on the board
He steals his mother unintentionally
He can't imagine going back to school
His friend is now an alcoholic
Because it's less expensive than milk and oil
Because living isn't mandatory
A teenager might be ground
Having been born here and sticking to molly
Because he can go to the reformatory badly
Because he does it at a party
Because he does it as a hobby
Because he gets angry and goes overboard
And misery has never happened to him above
Parents pay in an envelope
It's ten hash in some corner

There's a new Romanian boy in the village
He's become a tough dude suddenly
To be accepted in some gang
He has noticed that this is what he is wearing:
Hoarse voice, smoking in the car
He has a photo in his grandfather's wallet
That he was the illiterate boy of the bunker
That luckily the bombs had survived

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song La Bretxa? We are happy!

CREDITS

Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Malson Atmosfèric

La Bretxa: Translations and Lyrics - Malson Atmosfèric
Malson Atmosfèric (August 28, 1999) is an MC gironí from poble de Sant Julià de Ramis who experiments with classic American hip hop and underground trap. Després de treure les seves primeres cançons al 2016, formalitza el seu projecte amb el disc 'Júlia' l'any 2019, que acumula més de 95.000 visites a Spotify, i entre els seus primers concerts ha anat publicant més material fins aquest 2020 amb el seu treball 'I feel like Bojack Horseman'. Durant el confinament va anunciar la seva retirada en el joc just quan s'estava donant a conèixer en l'escena del rap en català, I think ... Malson Atmosfèric (28 August 1999) és un MC gironí del poble de Sant Julià de Ramis que Experimenta amb el hip hop class i el trap underground americà. Després de treure les seves primeres cançons al 2016, formalitza el seu projecte amb el disc 'Júlia' l'any 2019, que acumula més de 95.000 visites a Spotify, i entre els seus primers concerts ha anat publicant més material fins aquest 2020 amb el seu treball 'I feel like Bojack Horseman'. Durant el confinament he goes to announce the seva retirada of him in el joc just when he s'estava donant a conèixer in the scene of rap en català, I think publicar tota the music that he has fet fins the date. El next album will be “les q no anaven a sortir” el next November 20th. A les seves lletres of him reivindicates the joventut, el pensament crític i incomformisme social. Una de les principals cares del rap sad in Catalunya.Malson Atmosfèric (28 August 1999) is an MC gironí del poble de Sant Julià de Ramis que Experimenta amb el hip hop classic i el trap underground americà. Després de treure les seves primeres cançons al 2016, formalitza el seu projecte amb el disc 'Júlia' l'any 2019, que acumula més de 95.000 visites a Spotify, i entre els seus primers concerts ha anat publicant més material fins aquest 2020 amb el seu treball 'I feel like Bojack Horseman'. Durant el confinament he goes to announce the seva retirada of him in el joc just quan s'estava donant a conèixer en l'escena del rap en català, I think publicar tota the music that he has fet fins the date. El next album will be “les q no anaven a sortir” el next November 20th. A les seves lletres of him reivindicates the joventut, el pensament crític i incomformisme social. One of the principals cares of rap sad in Catalunya.

La Bretxa

Malson Atmosfèric has published a new song entitled 'La Bretxa' taken from the album 'Les q no anaven a sortir' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The list of 15 songs that compose the album is here:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Latest Translations and Lyrics Added Malson Atmosfèric

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week