Mama Sorry: Translations in English and Lyrics - Keizer

The Translation of Mama Sorry - Keizer in English and the original Lyrics of the Song
Mama Sorry: Translation in Italian and Lyrics - Keizer Italian
Mama Sorry: Translation in English and Lyrics - Keizer English
Mama Sorry: Translation in Spanish and Lyrics - Keizer Spanish
Mama Sorry: Translation in French and Lyrics - Keizer French
Mama Sorry: Translation in German and Lyrics - Keizer German
Mama Sorry: Translation in Portoguese and Lyrics - Keizer Portoguese
Mama Sorry: Translation in Russian and Lyrics - Keizer Russian
Mama Sorry: Translation in Swedish and Lyrics - Keizer Swedish
Mama Sorry: Translation in Norwegian and Lyrics - Keizer Norwegian
Mama Sorry: Translation in Danish and Lyrics - Keizer Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Mama Sorry - Keizer in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Mama Sorry
by Keizer

Mama sorry dat ik vast zit, shit ik ben er weer
Mama sorry dat ik vast zit, ik weet het doet je zeer
Mama sorry dat ik vast zit, weet dat ik beloofd had
Dat ik niet meer naar binnen ging voor de derde keer
En ik weet dat ik verloren heb, weet dat ik die dummy ben
Weet dat ik weer binnen zit, shit ik ben er weer
En ik weet dat je vertrouwen had, weet dat je nog van me houd
Maar mama echt dit is de laatste keer, ik probeer
Mama sorry dat ik vast zit

Shit ik ben er weer
Had beloofd dat ik niet meer naar binnen ging
Kijk 'm nou de derde keer
Sorry, 't is niet mijn bedoeling om u pijn te doen
Maar geld heb ik nodig in me zak om als mij te doen
Mama, zie het ook van de positieve kant
Tijd is geld dus ik ben nu een miljonair mam
Tijd zat, alle tijd van de wereld
Brinta en melk komt naar buiten als een grote kerel
Papa, denk niet dat ik u vergeten ben
Het moet moeilijk voor u zijn, nu zijn er twee van uw zonen weg
Sorry, ik wou dat ik kon zeggen 'kan er niks aan doen'
Waren ze maar als vroeger hé papa nog even lief als toen
Niet altijd braaf, maar niet zoveel problemen
Maar de boys groeien op en zoeken money in hun leven
En ik weet dat ik alle slechte dingen moet vergeven
Maar ook al sluit ik me handen de biljetten blijven kleven

Mama sorry dat ik vastzit
Tussen 4 muren, 1 bed 1 toilet en 25 buren
18 maanden uitspraak, het gaat een tijdje duren
En je zoon slaapt slecht, shit ik draai overuren
Shit ik heb belkaarten zat, maar durf me pa niet eens te bellen
Eerste keer was het al moeilijk, nu moet ik dezelfde shit vertellen
En voor m'n ouders is het waarschijnlijk een hel

Om telkens te coveren dat ik logeer in een cel
Want hun zoon is op Youtube, en veel mensen kennen hem
Veel mensen horen shit, en veel mensen vertellen het
Ze weten de eis, en ze weten de uitspraak
Weten zelfs dat de boy in hoger beroep gaat
Sorry voor de pijn die ik jullie aandoe
De fout ligt niet bij jullie ik ben goed opgevoed
Ik moet een voorbeeld zijn voor me zusjes, het jongere bloed
Dus als ik weer buiten ben laat ik zien ho het wel moet

Yeah, yeah, yeah
Ze doen alsof ze weten maar ze praten zo zo shit
Bledder uit hun mond. zeg, al die fucking clowns I'm IT
Who the baas, en allemaal vrezen
Ho kan je feiten hebben over mij, als je niks van me wilt weten
Hou je onzin daar, breng ze niet hier
Omdat ik rast op me kop heb ben ik Weezy of Kempi
Duidelijk ken je me niet, behalve rast op me kop zie ik de vergelijking niet
Geen tatoeages in me face, woon niet in Eindhoven
Spel niet met D-U, geen vier State-Awards
No piercing door me lip, no XTC for me
No skinny-jeans, no auto-tune op al me barz
Ik, ik doe wat ik moet doen, ik weet het draait om liefde en haat
Maar ik hoor alleen maar troep zo van Keiz, waarom doe je mensen
Na man, dus ik zeg ze check me tracks van vroeger
Niet veel haat met mapampang

Yeah, check ze babee en zeg me nog een keer wat je
Vandaag hebt gezegd of gisteren hebt gezegd nigger
Weet dat het niet klopt, je liegt, of je jokt
Yeah, hahahaha
Fuck you too
Hehe

Translation in English of the Song
Mama Sorry by Keizer

Mommy, I'm sorry I was down for the shit that I'm
Mommy, I'm sorry, I fixed it, I know it does, you have to be very
Mommy, I'm sorry I'm stuck, you know that I had promised to
I went in for the third time
And I know that I have lost, I know because I'm a dummy, am
To know that I'm back inside, shit, I'm
And I know that you have confidence to know that you still love me please
But, mom, really, this is the last time, I'm trying to
Mommy, I'm sorry, I get stuck.

Shit, I'm back
It Had been promised that I will not go in
Watch it, then for the third time
I'm Sorry, it's not my intention to make you hurt
But for the money I need in my pocket to get me to do it
Mom, can see it from the positive side
Time is money, so now I'm a millionaire, my mum
Plenty of time for us, all the time in the world
Brinta, and the milk comes out like a big guy
Well, daddy, I don't think I've forgotten it
It must be hard for you, there are now two of your sons way
I'm Sorry, I wish I could say, ' it can and there's nothing to do
They were, but as a former ' hey dad is still just as sweet as it was when
Not always good, but it is not so much trouble
But as the boys grow up and find money in their lives
And I know that I have all of the bad things that need to be forgiven
But even if I connect me to the notes will remain stuck.

Mama I'm sorry I was stuck
Between 4 walls, 1 bed, 1 toilet, and 25 to the neighbours
The 18-month decision, it's going to take a while
And your son does not sleep well, shit, I'm on overtime
Shit, I'm calling, he was to dare me, a pa does not even have to make a call
The first time it was hard, and it's the same shit you tell us
And for parents, it is most likely a hell of a job

For a time, to cover that, I will spend the night in a cell
Because her son is on Youtube, and a lot of people know about him
A lot of people talk about the shit, and a lot of people are talking about it
They know the requirement and let them know of the decision
Knowing that the boy, an appeal is
We are Sorry for the pain, which I would love to wear
The fault does not lie with you, I am a well-educated
I need to set an example for me, I am going to be the young blood
So, when I got out, ben let me see ho it should be ...

Yeah, yeah, yeah
They act as if they know they have to talk so much shit
Bledder out of their mouths. to say, all of that fucking clown, I'm for IT
Who's the boss, and all the fear
Ho can you have facts about me, if you don't want me to know
Keep your bullshit over there, bring them here
Because I have this in me head, I'm a Weezy or a Kempi
Clearly, you know me, besides this is on me head, I can see the comparison
No tattoos, to me a face, do not live in Eindhoven, the
The game is not D-U, no, four State Awards
No, a piercing through my lip, but no XTC for me
No skinny jeans, no auto-tune at all to me barz
I do, I'll do what I have to do it, I know it's all about the love and the hate
But I hear it will only mess so much Keiz, why do people have
After a man, so I tell them to check me for the tracks of the past
Not a lot of hate mapampang

nYeah, check it babee, and tell me what you have
Today, you said this yesterday you said nigger
Know that it's not true, you're lying, or you are jokt
Yeah, we have
Fuck you too
Hehe

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Mama Sorry We are happy!

Keizer

Mama Sorry: Translations and Lyrics - Keizer
The emperor, real name-Rozelsky Steve to Lie A Jen (who was born in Paramaribo, suriname, June 6, 1987), is an american rapper from out of the country.

Mama Sorry

Keizer has published a new song entitled 'Mama Sorry' taken from the album 'Straategisch' published on Sunday 21 June 2020 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The list of 2 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Latest Translations and Lyrics Added Keizer

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!