Zapytam Ciebie: Translations in English and Lyrics - Kaczor X Pih

The Translation of Zapytam Ciebie - Kaczor X Pih in English and the original Lyrics of the Song
Zapytam Ciebie: Translation in Italian and Lyrics - Kaczor X Pih Italian
Zapytam Ciebie: Translation in English and Lyrics - Kaczor X Pih English
Zapytam Ciebie: Translation in Spanish and Lyrics - Kaczor X Pih Spanish
Zapytam Ciebie: Translation in French and Lyrics - Kaczor X Pih French
Zapytam Ciebie: Translation in German and Lyrics - Kaczor X Pih German
Zapytam Ciebie: Translation in Portoguese and Lyrics - Kaczor X Pih Portoguese
Zapytam Ciebie: Translation in Russian and Lyrics - Kaczor X Pih Russian
Zapytam Ciebie: Translation in Dutch and Lyrics - Kaczor X Pih Dutch
Zapytam Ciebie: Translation in Swedish and Lyrics - Kaczor X Pih Swedish
Zapytam Ciebie: Translation in Norwegian and Lyrics - Kaczor X Pih Norwegian
Zapytam Ciebie: Translation in Danish and Lyrics - Kaczor X Pih Danish
Zapytam Ciebie: Translation in Hindi and Lyrics - Kaczor X Pih Hindi
Zapytam Ciebie: Translation in Polish and Lyrics - Kaczor X Pih Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Zapytam Ciebie - Kaczor X Pih in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Zapytam Ciebie
by Kaczor X Pih

Tak Jest !
Tak Jest !
Jeden Jeden Jeden Dwa Trzy
Cały Czas
Aha
Pihu
Wiesz Która Jest Godzina ?
A Jak!
Dwa zero jeden Siedem
Sprawdź to !
PDG !
Kaczor !


To ten łysy skurwiel który od lat goli głowę gładko
Nadal jestem a max miałem być tylko kaczką
Z numerem pierwszym gracz, hasło de facto znasz to
I żeby była jasność, idę po swoją własność
Brzydzę się tymi co klaszczą w rytm kłamstwa i fałszu
Mój styl, bezpańska bestia co zrywa każdy łańcuch
Podrywam się, znów w tańcu dla popaprańców przekaz
Ty co drugi koleżka, w stylówce a la David Beckham
Znów rozpierdalam, powracam jak Heavy metal do łask
Odwieczna beka z mas, którą jara fleszy blask
Na majkach walka o lajka, nadal mnie śmieszy man
W nawijce dziesiąty dan, na biodrach czerwony pas
Instagramowy szpan, do życia ma się nijak
Ten najprawdziwszy tam, to zwykle świńska żmija
Bit ciężki jak rakija, robimy włam na kwadrat
Mijam podmokłe ścieżki, przechodząc obok bagna

Znowu nadsztygar Gural, znowu zakładam blask na kask
Wiem o czym szumi las, nie koniecznie poklask mas
W tym lesie z kaczorem dociskałem gaz nie raz
Późnym wieczorem cicho przesypywał piaski czas
Na nieznaną ilość zjazdów każdy ma skipass
Słodko było zostać świrem jak to grał Skiba
Nie ma spasiba, tu każdy złote maski ma
Wybija zębów miazgi bas
Chuj w ten płaski szpan, miej swój własny plan
Bądź dla swoich bohaterem tak jak Detlef der Plastikman
Słychać piski tu i wrzaski tam, w uszach oklaski mam, kiedy was kiwam
Te Kaset trzaski znam, przekaz nie zna odbiorców
Tłok na dworcu, pół stukot, łopot proporców
Milion dozorców i jeden samotny więzień
Uważaj! W bagno wejdziesz, to w nim ugrzęźniesz


Wokół wszystko dla lajków, komentów, wyświetleń
Trzech elementów nie może braknąć w piekle
Łatwo odgadnąć co dzisiaj jest na fali
Ja zapytam Ciebie o tych którzy się sprzedali
I co ? Pytam , Pytam którzy się sprzedali
I co ? Pytam , Pytam którzy się sprzedali

No, Pytam , Pytam którzy się sprzedali
Ja zapytam Ciebie o tych którzy się sprzedali

Kieruję się chorym rozsądkiem, jestem zdrowo jebnięty
Jak dużo piłem zbierało mnie na sentymenty
Kupuję płacę mam paragon sporo racji
Ten plastikowy świat nie przyjmuje reklamacji
Z nas dwóch to ja więcej przesiedziałem na klatce
Lecz to ty swoją przyszłość widzisz w pierdolonej zdrapce
Pierdolę fałsz, pseudo ziomków i niebieskie
Ej Zerwie ci tę modną treskę
Nikt z nas nie pochodził z bananowych rodzin
Hermetyczne środowisko czysty Hip-Hop a nie disco
Niekodowany przekaz nie półszeptem prosto w oczy
Leci ci kanalizacja, bo nam trochę cukier skoczył
Bogaty w treści nigdy ubogi
Liryczny Gotyk kobiety rozkładają nogi
Kiedy spadnie kurtyna końcowe napisy typie
Ja zastanawiam się co zjem na twojej stypie
Ich muzyka produkt reżysera kiepski spektakl
Martwy jak odcięta od sznurów marionetka
Słuchaj bo mówię głośno a styl mam brudny
Mogę wam z pęcherza zwrócić na pysk uległe kukły


Mi nie chodzi tu o lajki na Facebooku
Dla mnie dobre wersy styl i wpisy w BlackBook'u
Ludzie sobie kuku lubią robić sami
Mogę pomóc ci w seppuku, więc lepiej kurwa zamilcz
I mogę żyć w infamii, zresztą chuj z wami
Jestem z familii która ciśnie z kurwami
Nie mają życia co mają to poza bracie
I takie z nich kozaki jak buty w ich mamy szafie
My mamy wielki zasięg bo jesteśmy prawdziwi
I jakoś wysyp leszcza na tych falach nas nie dziwi
Odpalasz nas na cd bo ten rap nie jest kreacją
Jak dziwni raperzy ich partnerzy od fellatio
Ja jestem jak raptor predator SKURWYSYNY!
Bo stawiam czoła faktom i oprawiam to w rymy
Słowa i czyny i zawsze mocne puenty
Choć nie jestem bokserem wybiję wam fałsz z gębyWokół wszystko dla lajków, komentów, wyświetleń
Trzech elementów nie może braknąć w piekle
Łatwo odgadnąć co dzisiaj jest na fali
Ja zapytam Ciebie o tych którzy się sprzedali
I co ? Pytam , Pytam którzy się sprzedali
I co ? Pytam , Pytam którzy się sprzedali
No, Pytam , Pytam którzy się sprzedali
Ja zapytam Ciebie o tych którzy się sprzedali

Translation in English of the Song
Zapytam Ciebie by Kaczor X Pih

Yes it is!
Yes it is!
One One One Two Three
All the time
Aha
Pihu
Do you know What Time Is It?
A How !
Two zero one Seven
Check it out!
PDG!
Duck!


It's the bald bastard who has been shaving his head smoothly for years
I am still and max was supposed to be just a duck
With the number one player, the password you de facto know it
And to be clear, I go for my property
I disgust those who clap to the beat lies and falsehood
My style, a stray beast that breaks every chain
I jump up, dance again for the freaks message
You every other friend, in the styling a la David Beckham
I'm fucking again , I am coming back to favor like Heavy metal
The eternal burst of the masses flashed by the glow
On the majors a fight for a like, still making me laugh man
In the winder tenth dan, on the hips red belt
Instagram flair, nothing to do with life
The real one there is usually a pig viper
Bit as heavy as rakija, we break the square
Me I jam wet paths passing by the swamp

Chief Gural again, I put the glow on my helmet again
I know what the forest rustles about, not necessarily the applause of the masses
In this forest with a drake I pressed the gas once
Late in the evening he was silently pouring the sands over time
Everyone has a ski pass for an unknown number of runs
It was sweet to be a freak like Skiba played
There is no spasib, everyone has golden masks here
Knocks out the teeth of the pulp bass
Fuck that flat hip, have your own plan
Be a hero to yours just like Detlef der Plastikman
I can hear squeals here and screams there, I have applause in my ears when you I nod
I know these Cassettes crackles, the message does not know the audience
The crowd at the station, half a clatter, a flutter of pennants
A million janitors and one lonely prisoner
Be careful! You will enter the swamp, you will get stuck in it


Everything around for likes, comments, views
There are three elements in hell
It's easy to guess what's on the wave today
I will ask you about those who sold.
And what? I ask, I ask who sold

And what? I am asking, I am asking who sold.
Well, I am asking who sold.
I am asking you about those who sold.

I am guided by sick sense, I am fucking healthy
How much I drank made me feel sentimental
I buy pay I have a receipt a lot
This plastic world does not accept complaints
Of the two of us, I spent more time on the cage
But you see your future in a fucking scratchcard
Fuck false, pseudo homies and blue
Hey, I'll take that fashionable hairpiece from you
None of us came from banana families
Hermetic environment pure Hip-Hop and not disco
The uncoded message, not in a whisper right in your eyes
Your sewage system is flying, because our sugar jumps a bit
Rich in content, never poor
Lyrical Gothic women spread their legs
When the curtain falls, final credits type
I wonder what I will eat at your wake
Their music, the director's product, a poor performance
Dead as a puppet
Listen because I speak loud and my style is dirty
I can return submissive puppets from your bladder to your face


I don't mean Facebook likes
For good lines to me, style and BlackBook entries
People like to do their own cuckoo
I can help you with seppuk, so you'd better be silent.
And I can live in infamy, anyway, shit with you
I am from a family that talks with whores
They have no life what they have except brother
And they have boots like shoes in their mum's wardrobe
We have a great range because we are real
And somehow the spill of bream on these waves does not surprise us
You fire us up on cd because this rap is not a creation
How strange rappers their fellatio partners
I'm like raptor predator FUCKERS!
Because I face facts and frame it in rhymes
Words and deeds and always strong punch lines
Even though I am not a boxer, I will knock out your mouth out of your mouthEverything around for likes, comments, views
Three elements cannot be missing in hell
Easily from to say what's on the wave today
I will ask you about those who sold out
And what? I ask, I ask who sold
And what? I am asking, I am asking who have sold
Well, I am asking who have sold
I am asking you about those who have sold

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Zapytam Ciebie We are happy!

Kaczor X Pih

Zapytam Ciebie: Translations and Lyrics - Kaczor X Pih

Zapytam Ciebie

Zapytam Ciebie is the new single from Kaczor X Pih taken from the album 'Zła Krew EP'.

This is the list of 2 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Latest Translations and Lyrics Added Kaczor X Pih

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!