Kungota: Translations in English and Lyrics - Illusion Art

The Translation of Kungota - Illusion Art in English and the original Lyrics of the Song
Kungota: Translation in Italian and Lyrics - Illusion Art Italian
Kungota: Translation in English and Lyrics - Illusion Art English
Kungota: Translation in Spanish and Lyrics - Illusion Art Spanish
Kungota: Translation in French and Lyrics - Illusion Art French
Kungota: Translation in German and Lyrics - Illusion Art German
Kungota: Translation in Portoguese and Lyrics - Illusion Art Portoguese
Kungota: Translation in Russian and Lyrics - Illusion Art Russian
Kungota: Translation in Dutch and Lyrics - Illusion Art Dutch
Kungota: Translation in Swedish and Lyrics - Illusion Art Swedish
Kungota: Translation in Norwegian and Lyrics - Illusion Art Norwegian
Kungota: Translation in Danish and Lyrics - Illusion Art Danish
Kungota: Translation in Hindi and Lyrics - Illusion Art Hindi
Kungota: Translation in Polish and Lyrics - Illusion Art Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Kungota - Illusion Art in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Kungota
by Illusion Art

Stoka krokar, stokrat k Sokrat
Maršala, maršala, reku je deda njofra
Tist k bog da, js v zlog dam
Stavki so sekta pike, Janko in Metka
Škrat in mrtva Pepelka
Strupi v škatli
Cela puščava Kalahari v moji omari
Laserska svetloba te na pol razstavi
Chillam pr luči plavi, treta sila je z nami
V drami, sedmi lik v omami
Groš na steni, Kafka v sceni, sami šamani
Na triintrideseti strani opij v Ljubljani
Ob sobani vsi pomembni zbrani in pijanci
France Prešeren in Cankar, mejhnih pizd ne manka
V ustih poln tobaka mlada danka
V kotu mlada poslanka, v žepu narko banka
Talajo heroin in slaba bosanka
Okus plesni, popluvane posode
Tobak v dlesnih, fino grozdje Spodnje Kungote


Stoka krokar, stokrat k Sokrat
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Vu-vu-vudu, brate mili
Tist k bog da, js v zlog dam
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Vu-vu-vudu, brate mili
Zato delam ta vu-vu-vudu

K prideva v vortex me ustavi in prekini
Isti tren k zvem, me zveži in zgini
Opa, Jessica 6, svoboda
Bistvo vse bo hitro, korak noga
K pride glavonja, spust ga not v sobo
Če ne bo zbran ga polij z vodo
Neprekidne cifre naveže na ena nula
Meta stanje, flow, živci, meduza
Dim ti sekunda, trikotnik v kot
Triki trik brez kalupa
Tip al pa punca
Vse informacije bodo zbrane v kristalu
V zenici očesa, preko spleta jih bom hranu
Sej ti pravm, js sm, sam nism tu
Ni to matrica to je neki, kar kličeš um

Vu-vu-vudu, brate
Vu-vu-vudu, brate mili


Toro zmeša vse kote, barve in note
Vu-vu-vudu, brate mili
Zato delam ta vu-vu-vudu
Stoka krokar, stokrat k Sokrat
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Tist k bog da, js v zlog dam
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili

Prevelka masa, sredina tega časa
Golta čis vse se naprej od blata
Sam da je slika, vsebine sploh ni
Babilon pred očmi, prekine te vezi
Gledaš na stvari, a ne vidš kje so niti
Vozli in utripi, v smer zavesti pridi
Stare duše so v mirnini, vibracije so misli
Od daleč izvirajo klici
Tete in strici, na dodatni žici
DNA hibridi
Astralni ptiči, tropske sorte
Toro zmeša vse kote, barve in note
Veza dodekadron, brez telesa
Pleada sedmega reda v pravo sonce gleda
Konstelacija začetka, folk se spreneveda
Prva zvezda je pomembna


Stoka krokar, stokrat k Sokrat
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Veza dodekadron, brez telesa
Vu-vu-vudu, brate mili
Delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Zato delam ta vu-vu-vudu
Stoka krokar, stokrat k Sokrat
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Tist k bog da, js v zlog dam
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili

Translation in English of the Song
Kungota by Illusion Art

Stoka krokar, stokrat k Socrates
Marshala, marshala, reku je deda njofra
Tist k bog da, js v zlog dam
Stavki so sekta pike, Janko in Metka
Škrat in mrtva Cinderella
Poisons in a Box
The whole Kalahari Desert in my closet
The laser light of this half exhibition
Chillam pr lights blue, the third force is with us
In the drama, the seventh character in a daze
Gros on the wall, Kafka in the scene, shamans themselves
On the thirty-third page of opium in Ljubljana
By the room all the important gathered and drunkards
France Prešeren and Cankar, no border cunts manka
Young danka full of tobacco in her mouth
A young MP in the corner, a drug bank in her pocket
Heroin and a bad Bosnian woman are melting
The taste of mold, flooded dishes
Tobacco in the gums, fine grapes of the Lower Kungota


Cattle raven, a hundred times to Socrates
That's why I make this vu-vu-voodoo, dear brother
Vu-vu-voodoo, dear brother
Tist k bog da, js v zlog dam
Zato delam ta vu-vu-vudu, brate mili
Vu-vu-vudu, brate mili
Zato delam ta vu-vu- voodoo

K comes to the vortex stop me and interrupt
Instantly know, bind me and disappear
Wow, Jessica 6, freedom
The essence of everything will be fast, step foot
When the head comes, the descent put it in the room
If it is not collected, pour water on it
Bind the continuous numbers to one zero
Meta state, flow, nerves, jellyfish
Smoke you second, triangle in the corner
Tricks trick without mold
Type or girl
All information will be collected in crystal
In the pupil of the eye, I will feed them online
Sej ti pravm, js sm, sam I'm not here

It's not a matrix, it's something you call the mind
Woo-woo-voodoo, brother
Woo-woo-voodoo, dear brother


Toro mixes all angles, colors and notes
Vu-vu-voodoo, dear brother
That's why I make this vu-vu-voodoo
Cattle raven, a hundred times to Socrates
That's why I make this vu-vu-voodoo, dear brother
God damn it, I'm in the evil dam
That's why I'm doing this vu-vu-voodoo, dear brother

Too much weight, the middle of this time
Swallow clean all the way from the mud
Himself that the picture, the content is not at all
Babylon before the eyes, through not this bond
You look at things, but you don't see where they are even
Knots and pulses, come in the direction of consciousness
Old souls are at peace, vibrations are thoughts
Calls come from afar
Aunts and uncles, on extra wire
DNA hybrids
Astral birds, tropical varieties
Toro mixes all angles, colors and notes
Dodecadron binding, bodyless
> The pleiad of the seventh order looks at the real sun
The constellation of the beginning, the folk are confused
The first star is important


Stoka the raven, a hundred times to Socrates
That's why I work ta vu-vu-voodoo, dear brother
That's why I do this vu-vu-voodoo, dear brother
Dodecadron connection, without body
Vu-vu-voodoo, dear brother
I work ta vu-vu-voodoo, dear brother
That's why I do this vu-vu-voodoo, dear brother
That's why I do this vu-vu-voodoo
Cattle raven, a hundred times to Socrates
That's why I do that vu-vu-voodoo, dear brother
God damn it, I'm evil vow

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Kungota We are happy!

CREDITS

The song "Kungota" was written by Matej Tunja, Adam Mulaliu0107 e Dario Nou017eiu0107 Serini. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Illusion Art

Kungota: Translations and Lyrics - Illusion Art

Kungota

We present you the lyrics and the translation of Kungota, a news song created by Illusion Art taken from the album 'Seme Vesolnga'

The list of 7 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Illusion Art

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!