247365: Translations in English and Lyrics - Gedz

The Translation of 247365 - Gedz in English and the original Lyrics of the Song
247365: Translation in Italian and Lyrics - Gedz Italian
247365: Translation in English and Lyrics - Gedz English
247365: Translation in Spanish and Lyrics - Gedz Spanish
247365: Translation in French and Lyrics - Gedz French
247365: Translation in German and Lyrics - Gedz German
247365: Translation in Portoguese and Lyrics - Gedz Portoguese
247365: Translation in Russian and Lyrics - Gedz Russian
247365: Translation in Dutch and Lyrics - Gedz Dutch
247365: Translation in Swedish and Lyrics - Gedz Swedish
247365: Translation in Norwegian and Lyrics - Gedz Norwegian
247365: Translation in Danish and Lyrics - Gedz Danish
247365: Translation in Hindi and Lyrics - Gedz Hindi
247365: Translation in Polish and Lyrics - Gedz Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of 247365 - Gedz in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of 247365
by Gedz

Myślisz, że dostaliśmy wszystko za friko? Nie
Że dostaliśmy cokolwiek za darmo?
To są lata pracy, rozumiesz?
To bieg na boso po gwoździach przez płotki
NNJL, BOR, 247365


Dla moich ludzi wszystko, co najlepsze, 2-4-7-3-6-5
Dla tych co biegają, żeby cash mieć, 2-4-7-3-6-5
Środkowe dla tych, którzy chcą zabrać nam szczęście, 2-4-7-3-6-5
Biuro Ochrony Rapu patrzy wam na ręce, 2-4-7-3-6-5


Nie nauczę ich matmy
Jeden z drugim stoją faje palą na 3
Mają Najek parę na krzyż, bo browarek też jest ważny
Na to najpierw płacą bucksy
Część z nich była tu ziomami
Dziś chcą rzucać kamieniami
Ja nie widzę ich nic a nic
Zbieram hajsy se do chaty
Skumacie to za 5 lat i nie mam czasu na was błazny
Muszę poogarniać vaty
Wciągnąć w biznes swoich braci
A podobno tylko pierwszy wyraz tego zdania
Ty mnie w pizdę znasz i
Możesz palić Jana
Albo płakać - Sarius kłamał
Odpowiadam w trzech wymiarach
Wypierdalaj, wypierdalaj, wypierdalaj
Zawsze ktoś coś powie komuś
Sieją plotę jak trawę
Się nie zaciągniesz jak do GROMu
Jak do domu wejdę do grobu
Judasz pójdzie do wrogów
Jak po 'dopomóż' do bogów
Ale kurwa spośród tych pionów nie zbiję króla po kryjomu, nic
Zobacz jak wchodzi w ten trans
Skład ANTIHYPE, skład , NNJL
Przejeżdżam Polskę i gram
Gram jakbym nie grał za hajs
Dla moich ludzi to gram
I twoi ludzie na bank skumają też
Światło mój Panie im daj
I dla mnie też
Niech w końcu zacznie się dzień

Myślą, że wszystko przyszło nam łatwo
W tym jebanym świecie nie ma nic za darmo

Każdy z ziomali tu chce swoje zgarnąć
Każdy z ziomali tu chce swoje zgarnąć
Myślą, że wszystko przyszło nam łatwo
W tym jebanym świecie nie ma nic za darmo
Każdy z ziomali tu chce swoje zgarnąć
Każdy z ziomali tu chce swoje zgarnąć


Dla moich ludzi wszystko, co najlepsze, 2-4-7-3-6-5
Dla tych co biegają, żeby cash mieć, 2-4-7-3-6-5
Środkowe dla tych, którzy chcą zabrać nam szczęście, 2-4-7-3-6-5
Biuro Ochrony Rapu patrzy wam na ręce, 2-4-7-3-6-5


Oni tylko 'bla, bla' jak Gigi
A ja wbijam w to zizi
Sram na scenę jak GG
Bo chuj mnie obchodzi kto jak tu to widzi
Lece po złoto jak Stoch
Widzę, nie leży im to
Że młody zarabia sos
Teraz se cisne jak pros
Tematy na blacie co noc
Widzę, że wciąż gul skacze wrogom
Ludzie dziarają sobie nasze logo
Ja się uśmiecham szeroko
Moje życie spoko
Bo dawno za sobą mam za hajsem pogoń
Ciągle tu działam jak robot
I napierdalam jak strobo
Multitasking jak gorbo
Bo misji sporo
Moje pyski mają co rano
By wszystkim z nich wpadało siano
By układało się życie w Tetrisie
Do setek tysięcy dochodzi od dyszek
Zdrowie, szczęście, pełne konto
Aby dobrze się wiodło
Meta kojarzyła się z ostatnią prostą
By przestali orać się non stop
I zdjęli z barów chomąto
W końcu, w końcu

Dla moich ludzi wszystko, co najlepsze, 2-4-7-3-6-5
Dla tych co biegają, żeby cash mieć, 2-4-7-3-6-5
Środkowe dla tych, którzy chcą zabrać nam szczęście, 2-4-7-3-6-5
Biuro Ochrony Rapu patrzy wam na ręce, 2-4-7-3-6-5

Translation in English of the Song
247365 by Gedz

You think we got it all for free? No
That we got anything for free?
These are years of work, you understand?
It's barefoot running on nails through hurdles
NNJL, BOR, 247365


The best for my people, 2-4-7-3-6-5
For those who run for cash, 2-4-7-3-6-5
Middle for those who want to take our luck, 2-4-7-3-6-5
Rap Protection Office is looking at your hands, 2-4-7-3-6-5


I will not teach them math
One with the other they are smoking fags for 3
They have a pair on the cross, because the brewery is also important
For that they pay bucks first
Some of them were homies here
Today they want to throw stones
I see them nothing and nothing
I'm collecting money for the cottage
You get it in 5 years and I don't have time to you jesters
I have to fill the vats
Engage my brothers in the business
And apparently only the first word of this sentence
You know me in a cunt and
You can smoke Jana
Or cry - Sarius was lying
I have a 3-dimensional answer
Get the fuck out, get the fuck out, get the fuck out
Someone will always tell someone something
They sow toss like grass
You will not drag yourself to GROM
If I go home I will enter the grave
Judas will go to the enemies
How to ' help 'to the gods
But I will not whore the king secretly, nothing
See how he enters this trance
ANTIHYPE squad, squad, NNJL
I'm traveling through Poland and playing
I play as if I didn't play for cash
I play for my people
And your people get to the bank too
Give them light, my Lord
And for me too
Let the day will finally start

They think that everything came easy for us
In this fucking world nothing is for free
Everyone here wants to get their own.
Everyone homies here want to get theirs

They think that everything came easy for us
In this fucking world there is nothing for free
Every homie wants to get his own here
Everyone here wants his own get it


All the best for my people, 2-4-7-3-6-5
For those who run to get cash, 2-4-7 -3-6-5
Middle for those who want to take our luck, 2-4-7-3-6-5
Rap Protection Office is looking at your hands, 2-4-7-3-6-5


They only 'blah, blah' like Gigi
And I shove into this zizi
I shit on the stage like GG
Because I don't give a shit who sees it here
I'm going for gold like Stoch
I see, it's not good for them
That the young man earns a sauce
Now se sisne like a pros
Topics on the counter every night
I see that the bump is still jumping on the enemies
People are tatting themselves with our logo
I smile broadly
My life is cool
Because I have a long chase behind me
I still act here like a robot
And I fuck like a strobe
Multitasking like a gorbo
Because I have a lot of missions
I have my mouths every morning
For all of them to fall into hay
For life to go down Tetrisies
Hundreds of thousands come from nozzles
Health, happiness, full account
To make it go well
Meta was associated with the last straight
To stop plowing non-stop
And they took the knots off the bars
Finally, finally u

The best for my people, 2-4-7-3-6-5
For those who run for cash, 2-4-7-3-6 -5
Middle for those who want to take our luck, 2-4-7-3-6-5
Rapu Protection Bureau is looking at your hands, 2-4-7-3-6-5

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song 247365 We are happy!

Gedz

247365: Translations and Lyrics - Gedz

247365

We present you the lyrics and the translation of 247365, a news song created by Gedz taken from the album '247365'

The list of 11 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Gedz

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like Bohema / S T A M I N A.

Latest Translations and Lyrics Added Gedz

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!