Fimpen Och Tändstickan: Translations in English and Lyrics - Fred Åkerström

The Translation of Fimpen Och Tändstickan - Fred Åkerström in English and the original Lyrics of the Song
Below you will find lyrics, music video and translation of Fimpen Och Tändstickan - Fred Åkerström in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Fimpen Och Tändstickan
by Fred Åkerström

Uti en rännsten på ett torg, bland sopor skräp och spån
Där låg en liten fimp och grät och inte långt ifrån
Det låg en liten sticka ifrån Kreugers tändsticksstad
Två vilsekommna själar ur nattens maskerad
'Ursäkta sköna fimp' sa han, 'ett fattigt tändsticksbarn
Som ännu ej fått offra sej i livets grottekvarn
Jag föddes i en stor maskin i Kreugers stickfabrik
Han skapte oss av ingenting och därför blev han rik.'
'Å, kors så rysligt intressant' goddag sa fimpen milt
Jag är av gammal god familj, av ätten Chesterfield
Det var ett misstag troligtvis att jag blev kastad bort
Man brinner i sin ungdomsvår och därför blir man kort.'
'Nåväl min fröken, även jag är utav gammal ätt
Tre stjärnor var det namn som stod på askens etikett
Och jag ha många bröder jag, vi bor i alla land

Vi tänder eld, vi sprider ljus, vi sätter allt i brand
'Ack, om du kunde tända eld, på mej' sa fimpen vilt
Då skulle du få smaka på en äkta Chesterfield
Och fast jag ej är fullt så vit som uti unga da'r
Så har jag dock en utsökt smak, aromen den fins kvar.'
Men plötsligt tystna' bägge två och såg med skräckfylld min
Ett högre väsen som for fram med stadens sopmaskin
Och i en sky av gatans damm, de blevo skilda åt
Och ingen märkte stickans ve och fimpens bittra gråt
Men på en tipp vid Riddersvik där möttes hon och han
Där lågo de bland lump och skräp, tätt tryckta mot varann
Och solen sken och tände eld på stickans huvudknopp
Och fimpen den gick upp i rök och tändstickan brann opp

Translation in English of the Song
Fimpen Och Tändstickan by Fred Åkerström

In a ramshackle of a town square, including garbage, debris, and sawdust
There was a small cigarette butt, and cried, and is not far from the
There was a slight sting from the kreuger's tändsticksstad
The two vilsekommna souls of men, from the night of the masked ball
'Excuse me nice butt' he said, 'the poor tändsticksbarn
Who have not yet had to sacrifice himself in the grottekvarn
I was born in the great machine of kreuger's stickfabrik
Han skapte us out of nothing, which is why he became a rich man.'
'Oh, the cross is so very interesting,' I love said: fimpen mild
I'm off to good old family, of the family Chesterfield
It was an honest mistake, probably, that I was thrown off
They are passionate in their ungdomsvår, and, therefore, will be brief.'
'Very well, then, my lady, I, too, am out of the old house
The three-star, it was the name that was on the label
And I have a lot of brothers and I, we live in all the land

We light the fire, we spread the light, and we put it all in a fire
'Oh, if you are able to light the fire in me,' said fimpen game
Then, you would get a taste of an authentic Chesterfield
And even though I will not be quite as white as the room of the young the day of the r
So, I have a delicious flavor, the aroma that is left behind.'
But all of a sudden shouting' two, two, and considered it a skräckfylld my
A higher being that is passed by the city sweeper
And, in a cloud of street dust, they were separate from one another
And no-one noticed the swab I fimpens to bitter weeping
However, in a hint at the Riddersvik it was there that she and he
There were those among the rags, and rubbish, closely pressed against each other
And the sun shone down and lit the fire on the swab huvudknopp
And fimpen, it went up in a cloud of smoke, and the tändstickan burned up

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Fimpen Och Tändstickan We are happy!

Fred Åkerström

Fimpen Och Tändstickan: Translations and Lyrics - Fred Åkerström

Fimpen Och Tändstickan

Fred Åkerström has published a new song entitled 'Fimpen Och Tändstickan' taken from the album 'sjunger Ruben Nilsson' published on Tuesday 19 November 2019 and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

The album is composed by 3 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Latest Translations and Lyrics Added Fred Åkerström

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
145
translations of songs
Thank You!!