Se Mig: Translations in English and Lyrics - Filip Winther

The Translation of Se Mig - Filip Winther in English and the original Lyrics of the Song
Se Mig: Translation in Italian and Lyrics - Filip Winther Italian
Se Mig: Translation in English and Lyrics - Filip Winther English
Se Mig: Translation in Spanish and Lyrics - Filip Winther Spanish
Se Mig: Translation in French and Lyrics - Filip Winther French
Se Mig: Translation in German and Lyrics - Filip Winther German
Se Mig: Translation in Portoguese and Lyrics - Filip Winther Portoguese
Se Mig: Translation in Russian and Lyrics - Filip Winther Russian
Se Mig: Translation in Dutch and Lyrics - Filip Winther Dutch
Se Mig: Translation in Swedish and Lyrics - Filip Winther Swedish
Se Mig: Translation in Norwegian and Lyrics - Filip Winther Norwegian
Se Mig: Translation in Danish and Lyrics - Filip Winther Danish
Se Mig: Translation in Hindi and Lyrics - Filip Winther Hindi
Se Mig: Translation in Polish and Lyrics - Filip Winther Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Se Mig - Filip Winther in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Se Mig
by Filip Winther

Se mig, jag vill att du ska
Se mig, jag vill bara att du
Ser mig, ska jag behöva
Be dig se mig?
Se mig, jag vill att du ska
Se mig, jag vill bara att du
Ser mig, ska jag behöva
Be dig se mig?


Du trodde jag kokade färdigt på plattan
Lägg i ris i min mun
Jag är på Sergels torg förbannad och rappar
Så titta på orden en stund
Jag vill ha props, jag vill ha cred
Jag vill till toppen , jag vill bli sedd
Du åker på propp om du e keff
Du blir till stoft , du borde va rädd
Du får spader för jag lade hjärter kung och vann fort, yeah
På bara nån sekund, jag antar att det blev ett kortspel
Du tror att du e bäst för så du låter i din dröm
Men du e nummer två, mannen, du återfinns i sjön
Du ramlar från toppen till botten
Så Fall blir ditt efternamn och ifall
I snippan du stoppar snoppen
Så kommer din framtida dotter bli Miss Fall
Fritt fall kommer din rappkarriär bli när Filip kommit fram
Ditt shit stank
Så jag antar du blev så nervös att du bajsat i byxan
Du borde torka svetten med en handduk
Du är ingen man du har ju fan i mig bara en halv kuk
Hallå, försvann du? Du har mött din överman nu
Fann du skam nu? För fan, du har ingen chans ju
Dom skrattar och dissar min dröm
Jag dödar dom i deras sömn
Mackan och mitt ex är inte dom enda
Som ligger på botten av sjön
Och när jag på detta kan leva
Så kommer inte någon krona bli era
Kämpar mot toppen, e blå över kroppen
Som om jag var fru till Thomas Di Leva
Trött på rappare som står och någon dålig låt kickar
Jag e dubbelt så bra som er, så fuck it, ge mig två mickar
Småskrittar och här kommer Fille, det e dags
Er skit gör samma som man klipper med, sucks
Jag e ödmjuk, så när jag knullar din mun drar jag bak min förhud
Stört sjukt, jag trycker så djupt så du spyr som om du vore sjösjuk
Undrar du varför jag är så vulgär, mannen, jag vet ej
Kanske är det för att jag bara vill att du ska

Se mig, jag vill att du ska
Se mig, jag vill bara att du
Ser mig, ska jag behöva
Be dig se mig?

Se mig, jag vill att du ska
Se mig, jag vill bara att du
Ser mig, ska jag behöva
Be dig se mig?


Andas


Ah, önskar att ni kunde se det
Önskar att ni kunde se det
Önskar att ni kunde se det
Hur jag ger mitt hundra i varje sekund jag lever
Dom kan inte göra det som Dafne och Fille
När vi skiner så starkt att dom får knappnålspupiller
Som dom smaskat på piller
Vill skriva rapp men ingen chans att ni platsar
När ni knappast har skillsen
Visar det svart på vitt som på röntgenronden
Varje rad e som hämtad ifrån önskesången
Akta tungan för jag tål inga hårda toner
Och saknar spärrar som utopiska tågstationer
Min talang, den största dom sett, aldrig behövt din respekt
När det hörs att din vers för det första e keff
Så snart du öppnar din käft
Sopar golvet med er som trodde att ni kunde rappa
På första parkett
Får först en lavett och sen blir ni sopade under mattan
Trött på att va underskattad
Och ångrar varje stund jag kastat
På folk för dumma för att kunna fatta
Som Jeriko tacklas i bibeln e sättet jag tacklade beatet
Du påstår dig tillhöra rappareliten
Men låter som om du blev tappad som liten
Vem ska testa mig på riktigt? Du?
Kan inte lyssna på rappare med pitch typ som Mickey Mus
Står där med byxorna nere som Disneydjur
Medan jag bara spottat fire bars sen 97
Hokus pokus när jag sågar er mitt itu
Du e bräcklig och ur form som en gipsfigur
Who GoT bars om inte vi? Ah
Winther kommer, det e vintertid, ja

Se mig, jag vill att du ska
Se mig, jag vill bara att du
Ser mig, ska jag behöva
Be dig se mig?
Se mig, jag vill att du ska
Se mig, jag vill bara att du
Ser mig, ska jag behöva
Be dig se mig?

Translation in English of the Song
Se Mig by Filip Winther

See me, I want you to
See me, I just want you
See me, should I have to
Ask you to see me?
See me, I want you should
See me, I just want you to
See me, should I have to
Ask you to see me?


You thought I finished cooking the plate
Put rice in my mouth
I'm pissed and rapping on Sergels torg
So look at the words for a while
I want props, I want cred
I want to the top, I want to be seen
You go on a stopper if you e keff
You become dust, you should be scared
You get spades because I laid hearts king and won fast, yeah
In just a few seconds, I guess it became a card game
You think you e best for so you sound in your dream
But you e number two, man, you are in the lake
You fall from top to bottom
So Fall becomes your last name and in case
In the snippet you stop the snippet
So your future daughter will be Miss Fall
Free fall will be yours rap career will be when Filip comes from m
Your shit stank
So I guess you got so nervous that you pooped in your pants
You should wipe the sweat with a towel
You are not a man you just have hell in me half a cock
Hello, did you disappear? You've met your boss now
Did you feel ashamed now? Damn, you have no chance after all
They laugh and diss my dream
I kill them in their sleep
The sandwich and my ex are not the only ones
who are at the bottom of the lake
And when I can live on this
Then no crown will be yours
Fighting against the top, e blue over the body
As if I were the wife of Thomas Di Leva
Tired of rappers standing and some bad song kicks
I'm twice as good as you, so fuck it, give me two mics
Small steps and here comes Fille, it's time
Your shit do the same as you cut with, sucks
I'm humble, so when I fuck your mouth I pull behind my foreskin
Disturbed sick, I push so deep that you vomit as if you were seasick
Do you wonder why I'm so vulgar, man, I do not know
Maybe it's because I just want you to

See me, I want you to
See me , I just want you to
See me, should I need to

Ask you to see me?
See me, I want you to
See me, I just want you
See me, sk a I need
Ask you to see me?


Breathe


Ah, wish you could see it
Wish that you could see it
Wish you could see it
How I give my hundred in every second I live
They can not do it like Dafne and Fille
When we shine so strong that they get pin pupils
Like they smacked on pills
Want to write rap but no chance that you place
When you hardly have the differences
Shows it black on white as on the X-ray round
Every line of e taken from the wish song
Beware of the tongue because I can not stand hard tones
And lack barriers like utopian train stations
My talent, the greatest judgment seen, never needed your respect
When it is heard that your verse for the first e keff
As soon as you open your jaw
Sweep the floor with you who thought you could rap
On the first parquet
First get one lavett and then you get swept under the rug
Tired of being underestimated
And regret every moment I threw
On people too stupid for to be able to grasp
As Jericho is tackled in the bible e the way I tackled the beat
You claim to belong to the rapper elite
But sounds like you were dropped as a child
Who will really test me? You?
Can not listen to rappers with pitch type like Mickey Mouse
Standing there with their pants down like Disney animals
While I only spat fire bars since 97
Hokus pokus when I saw you my deal
You e fragile and out of shape like a plaster figure
Who GoT carried if not us? Ah
Winther is coming, it's winter time, yes

See me, I want you to
See me, I just want you
See me, I will need
Ask you to see me?
See me, I want you to
See me, I just want you
See me, I need to
Ask you see me?

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Se Mig We are happy!

Filip Winther

Se Mig: Translations and Lyrics - Filip Winther
Stay by Filip Winther (born march 20, 1995, at karolinska institutet, Stockholm, sweden) is an actor, songwriter, and record producer, who also provide the entertainment on the internet.

Se Mig

Se Mig is the new single from Filip Winther taken from the album 'Trauma' published on Thursday 17 September 2020.

The list of 16 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:
  • Uppvaknandet

Other Albums of Filip Winther

We want to remind you some other old album preceeding this one: Dö cool.

Latest Translations and Lyrics Added Filip Winther

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!