Uha, Da Da: Translations in English and Lyrics - De Nattergale

The Translation of Uha, Da Da - De Nattergale in English and the original Lyrics of the Song
Uha, Da Da: Translation in Italian and Lyrics - De Nattergale Italian
Uha, Da Da: Translation in English and Lyrics - De Nattergale English
Uha, Da Da: Translation in Spanish and Lyrics - De Nattergale Spanish
Uha, Da Da: Translation in French and Lyrics - De Nattergale French
Uha, Da Da: Translation in German and Lyrics - De Nattergale German
Uha, Da Da: Translation in Portoguese and Lyrics - De Nattergale Portoguese
Uha, Da Da: Translation in Russian and Lyrics - De Nattergale Russian
Uha, Da Da: Translation in Dutch and Lyrics - De Nattergale Dutch
Uha, Da Da: Translation in Swedish and Lyrics - De Nattergale Swedish
Uha, Da Da: Translation in Norwegian and Lyrics - De Nattergale Norwegian
Uha, Da Da: Translation in Danish and Lyrics - De Nattergale Danish
Uha, Da Da: Translation in Hindi and Lyrics - De Nattergale Hindi
Uha, Da Da: Translation in Polish and Lyrics - De Nattergale Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Uha, Da Da - De Nattergale in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Uha, Da Da
by De Nattergale

Der blæst' en vældig vind den daw ud' fra vest

A var en smule vild, for a sku' til en fest

A kjo're o' mi' knallert - en Maxi, den var grøn

Mi' pung var fuld a peng' - a hå'd nemlig lig' få't løn

A hå'd en pur's med øl o' æ' styr

Ja, uha, som a holdt' we' - der var manne, de var dyre

A hå'd været niere og kywe en deodorant
Og en kondom - hvis nu a sku' være heldig
A hå'd kjøwt'et i æ' kiosk o' æ' rutebilstation
- og det tø'd a egentlig sjel det var så vældig

Jo, for a sku' til bal niere o' æ' kro

Ja, det var med Peter Belli og blev we' til klokken to

Så a hå'd renset mi' negle og a hå'd pudset mi sko

Og så mangler der en linie

Og a vidst' at Gurli hun vill' være der
Sammel mæ' en hun kendt' der hed Gerda
Og Gurli hende ku' a nu egentlig ret godt li'
Ja, vi hå'd gawn og kjær'stet lidt med hverand'e en styk' ti'
- Øøøh 'Gurli'? Er det hende nede fra øø
- Ja!
- Nå

A parkered' æ' knallert og gik ind til æ' bal

Det kosted' 30 kroner det var æ' så gal

A strøg æ' hår tilbage og gik op i æ' bar

A fik mig en øl - og så var a klar

Så kigged' a lidt a'ter Gurli og Gerda
Og fik øje o' dem ovre i æ' dør
Ja, de var æ' alene - nej, de var jo sammen med
En fyr a æ' hå'd sjet før

- Øøh 'Gurli'? Er det hende ovre fra ø
- Ja!
- Nå

Det vist' sig så at det var Gerdas fætter

Ja, han ga' drinks til æ' piger og øl og cigaretter

Han kom fra Kjøwenhavn - og sa' at han hed Niels

A ved nu æ' - a tøws han var en smule træls

Han sad der og praled' med si' BMW
Og snakked' om sig sjel og si' penge
Men Gurli hun ku' li' ham - det ku' a se
Hun sad og kigged' o' ham såd'n rigtig længe

- Øh 'Gurli'? Er det hende ovre
- Ja!
- Nå

Nå, men så ville Gurli ha' en svingom

Så a rejst' mig op og sa' 'Jamen så kom'

Men hun sa' at hun vill' hellere dans' med Niels

Ja, altså, Gerdas fætter - altså ham der var træls

Så ku' a jo li'så godt sæt' mig nie'
Og så dansed' de i en hiel time!
...jah, måske var'et kun tre kvarter
Men vi ska' jo ha' æ' sang te' og

- Øh 'Gurli'? Er det
- Ja!
- Nå

Så gik a hen og sa' til ham æ' fætter til Gerda:

'A har kastreret flere gris' end du har spist ærter!'

Så holdt' de op mæ' og dans - og stod hiel still'

Så sa' ham æ' fætter: 'Var der noget du vill?'

'Jaaaaah, hvis nu te' du kjører nu
- hvornår ka' du så være tilbage i Kjøwenhavn?'
Så sa' han: 'Nu ska' do' lig' pass' lidt o' do!'
- Ja, han ku' æ' engang husk' mi'
- Øh 'Gurli'...
- Ja!
- Nå

Der blæst' en vældig vind den daw ud' fra vest

Vi gik udenfor æ' kro, og så fik a en law tæsk

Ja, a blev slaw'n ihjel og kom op' i æ' himmel!

Jaa, det var noget a en tur, a blev hiel svimmel!

Da a så kom op og var blev'n inlogeret
Så slaw a lig' en smut ned i æ'

Jo, jo, bare såd'n lige for at hils' o' de and'e
Og få mig en øl og en cigar

- Op i æ' himmel?! Bare op i æ' himmel?
- Ja!
- Aaaarhh, ka' det nu og' pass'?
- Ja, a ved æt, det ka' da godt være æ' slutning den
Blev en smule kringlet, men øh, det ka' jo æ' være
Lige godt hver gang!
- Nåh, nej, det var da heller æ' såd'
- Øh, a tror vi ska' sæj': 'Det ka' vist æ' bliv ret møj bedre nu.'

Translation in English of the Song
Uha, Da Da by De Nattergale

A very strong wind blew it daw out from the west

A was a bit wild, to go to a party

A kjo're o 'mi' moped - a Maxi, it was green

My 'purse was full of money' - a hå'd for equal to 'get paid

A hå'd a pur's with beer o 'æ' styr

Yes, uha, as a kept 'we' - there were men, they were expensive

A hå'd been niere and kywe a deodorant
And a condom - if now a sku 'be lucky
A hå'd kjøwt'et in æ' kiosk o 'æ' bus station
- and it tø'da really soul it was so very

Yes, for a sku 'til bal niere o' æ 'kro

Yes, it was with Peter Belli and we stayed until two o'clock

So a hå'd cleaned my nails and a hå'd polished my shoes

And then there is a line missing

And a knew that Gurli she wants 'be there
Collect a' she knew 'her name was Gerda
And Gurli liked her now quite well'
Yes, we had gawn and loved a little with each other a piece 'ten'
- Øøøh 'Gurli'? Is it her down from øø
- Yes!
- Well

A parked 'æ' moped and went in to æ 'bal

It cost '30 kroner it was æ 'so crazy

A stroked æ' hair back and went up in æ 'bar

A got me a beer - and then a was ready

Then gigged 'a little a'ter Gurli and Gerda
And spotted o' them over in æ 'door
Yes, they were æ' alone - no, they were together with
A guy a æ 'hå'd seen before

- Øøh' Gurli '? Is it her over from the island
- Yes!
- Well

It turned out that it was Gerda's cousin

Yes, he went ' drinks for æ 'girls and beer and cigarettes

He came from Copenhagen - and said that his name was Niels

A know now æ' - a tøws he was a bit tired

He sat there and bragged 'say' BMW
And talked 'about himself and say' money
But Gurli she ku 'li' him - it ku 'a se

She sat and looked 'o' him for a really long time
- Uh 'Gurli'? Is it her over
- Yes!
- Well

Well, but then Gurli would have a swing

So a raised me up and said '' Well then come '

But she said' she would rather dance 'with Niels

Yes, well, Gerda's cousin - that's him who was a slave

So ku 'a jo li'så well put' mig nie '
And then they danced for a whole hour!
... yes, maybe it was only three quarters of an hour
But we're going to have 'sang' tea 'and

- Uh' Gurli '? Is it
- Yes!
- Well

Then a went and said 'to him æ' cousin to Gerda:

'A has castrated more pigs 'than you have eaten peas!'

Then 'they stopped me' and danced - and stood very still '

Then' him æ 'cousin said:' Was there anything you wanted? '

' Jaaaaah, if you're driving now
- when can you be back in Copenhagen? '
Then he said: 'Nu ska' do 'lig' pass' litt o 'do!'
- Ja, han ku 'æ' engang husk 'mi'
- Øh 'Gurli' ...
- Yes!
- Well

There was a 'very strong wind that daw out' from the west

We went outside æ 'kro, and then got a a law slap

Yes, a was slaw'n to death and came up 'in æ' heaven!

Yes, it was something a trip, a became very dizzy!

When a then came up and was lodged
So slaw a lig 'a smut down in æ'

Yes, yes, just so just to hils' o 'de and'e
And get me a beer and a cigar

- Up in æ' heaven ?! Just up in the sky?
- Yes!
- Aaaarhh, can it now and 'pass'?
- Yes, by the way, it may well be the end. it
Got a bit convoluted, but uh, it can be
Just as good every time!
- Well, no, it was also so '
- Uh, I think we should 'say': 'It can probably get pretty much better now.'

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Uha, Da Da We are happy!

De Nattergale

Uha, Da Da: Translations and Lyrics - De Nattergale

Uha, Da Da

We present you the lyrics and the translation of Uha, Da Da, a news song created by De Nattergale taken from the album 'Nu ka’ det vist ik’ bli’ meget bedre'

The list of 5 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Latest Translations and Lyrics Added De Nattergale

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!