Bal Mawon: Translations in English and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte

The Translation of Bal Mawon - D-fi Powèt Revòlte in English and the original Lyrics of the Song
Bal Mawon: Translation in Italian and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Italian
Bal Mawon: Translation in English and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte English
Bal Mawon: Translation in Spanish and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Spanish
Bal Mawon: Translation in French and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte French
Bal Mawon: Translation in German and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte German
Bal Mawon: Translation in Portoguese and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Portoguese
Bal Mawon: Translation in Russian and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Russian
Bal Mawon: Translation in Dutch and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Dutch
Bal Mawon: Translation in Swedish and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Swedish
Bal Mawon: Translation in Norwegian and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Norwegian
Bal Mawon: Translation in Danish and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Danish
Bal Mawon: Translation in Hindi and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Hindi
Bal Mawon: Translation in Polish and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Bal Mawon - D-fi Powèt Revòlte in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Bal Mawon
by D-fi Powèt Revòlte

Nan yon afwontman lapolis ak bandi ki te fèt ayè swa Kastwo, zòn 'Maïs Gâté' Lapolis rive met lapat sou yon bandi ke yo konnen sou non Bal Mawon aprè ke li te tire yon polisye
Daprè enfòmasyon pòtpawòl lapoli la bay Nan mikro kèk jounalis
Gen lontan yo t ap chache endivi, endividi sa ki ta gen men l tranpe nan yon seri zak malònèt tankou kidnaping, asasina, kadejak ak plizyè lòt krim
An nou koute ki jan sa te pase Nan mikro kolaboratè n


Kou jibye, chasè gen jou pa l
M pa t di m pa koupab
Men m vin konte w yon pati nan istwa m w p ap jwenn nan paj jounal
Dabò, se nan mizè vis konnen
Asfat la t ap poze sou do m pandan manmanm te g on kwi l t ap mande adoken
Livre a nou menm
Si solèy la t ap klere chimen w
Mwen, l t ap boule do m
Pou w siviv, ap goumen chak jou menm Nan kwen lari a, m f on ti pil kou fatra k bon pou bale
Pitit malerèz, vandal yo touye yo bay kò fè fimye
Nou dòmi nan lapli chak nwit modi lè zetwal file
Timoun se lavi, se de nou menm Steeve Brunache t ap pale
M te gen rèv pou m al lekòl tou
Desann ChannMas ak papa m al bwè krèm, m te vle kale kò m tou
Men inivèsite lari a, montre m volè
Li pa ban m diplòm
Di Kèb mwen tou, m pa wè lavi nan koridò siklòn
M grandi fistre, kè m gonfle ak èn
M bouke chaje machin m sèmante yon jou m ap posede yon Cayenne

Frè m, ban m di w yon bagay Kote w ye a la se pa dan kap griyen
M espere ke w ap pran tout dispozisyon Pou, pou reponn kesyon n pral genyen pou poze w la a, frè m
Ban m yon ti eksplikasyon non de zak w ap regle yo
E zam ki nan men w lan di m kibò ou jwenn li


Laj ap monte menm jan ak anbisyon yo
M pa James Bond men m genyen vi m Nan akonpli misyon yo
Premye a se te kraze yon biwo elektoral Pou yon depite
Li k te ban m premye zam mwen
Vant vid pa konn sa yo rele moral
Nan je, m ap gad tout sa k pa t konn ban m enpòtans
M ap chache pouvwa
M brake pou nenpòt rans
M kreye pwòp djòb mwen: kidnaping, kadejak, plizyè lòt krim
Lòd yo sot anwo nèg, lis la anpil

Anndan m mele èn, raj
M rann kont, m s on bandi legal lè m wè Toris mwen an make PNH
Se yo k kreye mons yo e se yo k ap pyeje l
Mwen ak ou pa plis kon pyon
Kale je w
Ou panse se mwen k anpeche peyi m mache
Kiyès ki jwenn avantaj nan ensekirite?
Kiyès ki jwenn avantaj nan boule mache?
Sousi m pa ba wa
Ni minote m kou lè y ap mare chwal
Men ipokrizi k nan je bouwo a
Chat k ap jije chat k ap mare chat

Ou tèlman santi w alèz
Kounyè a nou pran peyi a pou n fè sa n vle ladan l
Nou deside kiyès dwe viv Kiyès ki dwe mouri, pa vre!?
Enben, frè m! Se zak ou ki mete w la jounen jodi a kote w ye la
W a degaje w!


Se mwen k bwè nan lari se mwen k sou
Si vòlè yon pen se kriminèl e vòlè yon peyi? M ap tann repons ou
Achane n sou ka m nan
Men mande Marthelly, Lamothe si se mwen k te vòlè kòb PetroCaribe a Si se mwen k te kase CAM nan
Se nan palman w ap jwenn vrè chimè
Sa w te atann nan yon peyi kote se Koripsyon ki lidè


Ey, frè m! Ban m di w
Ki pwoblèm ou gen ak yon jenn gason Nan yon peyi tankou Ayiti ki deside sakrifye vi l pou l sèvi e


Sèvi kiyès!? Proteje kiyès!?
S'on nèg ak yon zam legal k ap arete m paske m pa gen pyès
Bat mwen ak wòch
Si n ap travay tout bon Pouki n poko jwenn asasen Jean Dominique ak Jacques Roche?
Kiyès k ap ban m jistis
Pou tout sa m sibi?
An vrè, m s'on grenn bal sistèm nan tire Men k pot ko jwenn sib li

Translation in English of the Song
Bal Mawon by D-fi Powèt Revòlte

Police in riot gear stormed a rally on Friday, removing hundreds of protesters by truck. Police in riot gear stormed a rally on Friday, removing hundreds of protesters by truck. microphones some journalists
They have long been looking for individuals, individuals who would have their hands dipped in a series of dishonest acts such as kidnapping, murder, rape and several other crimes
Let's listen to how it happened In our micro-collaborator


Of course, the hunter has his day
I didn't say I'm not guilty
But I've come to tell you part of my story found on the newspaper page
First of all, it's in misery to know
The asphalt was resting on my back while my mother was wearing a leather asking for adoken
Deliver to us
If the sun was shining on your path
I was burning my back
To survive, fighting every day even On the street corner, mf a small pile of garbage that is good for sweeping
Unfortunate children, the vandals killed give their bodies manure
We sleep in the rain every damn night when stars spin
Children are life, it's about us Steeve Brunache was talking
I also dreamed of going to school
I went down to ChannMas and my father to drink ice cream, I also wanted to shave my body
But the university on the street, show me stealing
He doesn't give me a diploma
Tell my Keb too, I don't see life in the hurricane corridor
I grow up frustrated, my heart is swollen with anger
I'm tired of loading my car I swear one day I'll own a cayenne

Brother, let me tell you something Where you are is not grinning
I hope you're make every effort To answer the question we are going to ask you, my brother
Give me a brief explanation of the acts you are about to commit
And the weapon in your hand tells me where you are get it


Age is rising like ambitions
I'm not James Bond but I have my life In fulfilling their mission
The first is to break an office electoral For a deputy
He who gave me my first weapon
Empty stomach does not know what is called morality
In my eyes, I will guard everything that did not give me importance
I'm looking for power
I brake for any ransom
I create my own job: kidnapping, rape, several other crimes
The orders are from above guys, the list is many

Inside I am confused, rage
I realize, ms on legal villains when I see my Toris marked PNH
They are the ones who created the monsters and they are trapping him
You and I are no longer pawns
Keep your eyes open
Do you think that I am the one who prevents my country from walking
Who benefits from insecurity?
Who benefits from burning?
I don't care about kings
I don't care when tying horses
But hypocrisy in the eyes of the bull
Cat judging cat tying cat

You feel so comfortable
Now we take the land to do what we want in it
We decide who should live Who should die, right ??
Well, brother! It's your act that puts you where you are today
You're free!


I'm drinking on the street I'm drunk
If stealing a loaf of bread is criminal and stealing a land? I'm waiting for your answer
Achane n on my case
But ask Marthelly, Lamothe if I stole PetroCaribe's money If I broke the CAM
You're in parliament find the real chimera
What you expected in a country where Corruption is the leader


Hey, brother! Let me tell you
What problem do you have with a young man In a country like Haiti who decides to sacrifice his life to serve and


Serve who !? Protect who !?
I'm a guy with a legal weapon who will arrest me because I don't have a piece
Beat me with stones
If we work really Why haven't we found the killer Jean Dominique and Jacques Roche?
Who will give me justice
For everything I have suffered?
In fact, I am a bullet the system is shooting But I have not yet found its target

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Bal Mawon We are happy!

CREDITS

Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

D-fi Powèt Revòlte

Bal Mawon: Translations and Lyrics - D-fi Powèt Revòlte

Bal Mawon

We present you the lyrics and the translation of Bal Mawon, a news song created by D-fi Powèt Revòlte taken from the album 'Kwonik on GetoYout'

The list of 11 songs that compose the album is here:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added D-fi Powèt Revòlte

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!