U Ciebie W Mieście 2: Translations in English and Lyrics - Vienio I Pele

The Translation of U Ciebie W Mieście 2 - Vienio I Pele in English and the original Lyrics of the Song
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Italian and Lyrics - Vienio I Pele Italian
U Ciebie W Mieście 2: Translation in English and Lyrics - Vienio I Pele English
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Spanish and Lyrics - Vienio I Pele Spanish
U Ciebie W Mieście 2: Translation in French and Lyrics - Vienio I Pele French
U Ciebie W Mieście 2: Translation in German and Lyrics - Vienio I Pele German
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Portoguese and Lyrics - Vienio I Pele Portoguese
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Russian and Lyrics - Vienio I Pele Russian
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Dutch and Lyrics - Vienio I Pele Dutch
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Swedish and Lyrics - Vienio I Pele Swedish
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Norwegian and Lyrics - Vienio I Pele Norwegian
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Danish and Lyrics - Vienio I Pele Danish
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Hindi and Lyrics - Vienio I Pele Hindi
U Ciebie W Mieście 2: Translation in Polish and Lyrics - Vienio I Pele Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of U Ciebie W Mieście 2 - Vienio I Pele in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of U Ciebie W Mieście 2
by Vienio I Pele

Świadomie wkraczam w kolejne nagranie
Te rymy traktuje jak powołanie
To jak wyzwanie, któremu muszę sprostać
Na świecie musi coś po nas zostać
Te kilka płyt prawd z codziennego życia
W czasach gdy hiphop wyszedł z ukrycia
Szczególny przekaz to jest priorytet
Czynem i słowem buduje autorytet
W konwencji rap postrzegam świat
I jestem jak te 1000 Wat
Oddaje hołd prostocie jego stylu
To moje słowa wytłoczone na winylu


Jestem znów by nawinąć swych kilka słów
Banię wpraw w ruch, słuch wytęż, DJ puszcza winylową płytę
Która niesie to co w sercu mam ukryte
Szybkie życie napędzane bitem
Studio, koncerty nie kończące się przed świtem
Priorytet -być faworytem
Najwyższa jakość, jak mej kobiety nagość
Muzyka sprawia mi radość
Zagość na koncercie
Poczuj pierdolnięcie
To moc co przechodzi ludzkie pojęcie
Będzie dobra biba, za to ręczę
Hałas, publika, w górze ręce
Czego potrzeba więcej? Czego?

Mogą myśleć co chcą
Mogą mówić chcą
Mogą pisać co chcą


Ale wiesz co
Tu nie chodzi o dziwki, kajdany czy jakiś kurwa proszek
Ani o hajs bo to de facto grosze
Rzeczywistość, to co do niej wnoszę
Przetrwa choć to wszystko chwila
Przetrwa na tych kompaktach, winylach
Bo w tych wersach i stylach jest siła
I nawet gdy będziesz na to pluł
Ja będę trwał, póki będę czuł że mogę
Nową wartość, puścić w obieg, w eter
Ej człowiek, to moim priorytetem
Ej człowiek jeśli wiesz o czym mówię
Do zobaczenia w Twoim mieście, w Twoim klubie


Ej, wiesz że widzę w Tobie odbiorcę
Powiem Ci co było kiedy nie chodziło o forsę jeszcze
Pierwszy bit box rymy składam naprędce
Ławki park dla chłopaków trawki smak
Wtedy dupy podchodziły do rapu niechętnie

Dzisiaj dupy robią z dupy talizmany na szczęście
Pierwsze tagi na klatkach, browar na ławkach
Pierwszy rap, pierwszy breakdance, pierwszy numer na paskach
Pamiętam jak dziś pierwszy super komercyjny syf
Śmiecie robią tam to i tak kluby tętnią tym
To rapu pierwsza klasa a nie bazar
I przejdzie do historii jak kolejna trasa

Zanim zechcesz psioczyć na moją klikę
Może od razu z dachu skoczysz na dynkę
Masz nieszczęśliwe życie, a u innych widzisz wady
Ja reprezentuję rym z bitem co morduje składy
Super heros JWP burzę tempu serio
Daj minutę zrzucę nutę usłyszą ją nad Syberią
To coś jak miłość od pierwszego wejrzenia
Małolat i rap doprowadza mój mózg do wrzenia
14 lat minęło jak jeden dzień
Dziś wciąż graffiti cień w rapie wywalę scen
To lot na całe życie a nie sport sezonowy
Hip-hop, daj nowy bit szybko, jestem gotowy


Poniedziałek dwunasta, budzik dzwoni czas wstać
Na ten komis po sampla, łakome na funka
Ciskam wzrok po przystankach i ludzi którzy okupują tramwaj
Wiem, ty lubisz tłumy co okazują aplauz nie!
Dziś chcę bogactwa te
Okazjona-alnie, o co B? to ta-ajne
Jakie to mie-ejsce
Winy-lili mi tu byli, jestem i tu zaraz
czyli liturgiczny hałas, czytaj chaos
Ja przetrwam, bo one przetrwają
Nie zapalą nas serce, hiphopu dekalog

Real recognised, real game recognised, Game
Stepping to a house a lot of niggas know my name
Big Dap in tha house that's no doubt
Represent for the streets and no, the feel me no doubt
Been doin it four minutes on the union sweet days
Got niggas sitting back sitting in the days
Ask me damn question s'like, what's up son
And I tell I'm living life so they tell me nothing done
Know I'm east New York legend and I say it old day
Feel like a nigga when I'm come around the way
Real recognised, real sit back and chill
Looking at these niggas like a nigga get ill
Doing it four minute and microphone wild
Can't see a nigga realy fucked whilst out
Take my time, review my vision
Do your sweet days give you my vision
Three five days where I'm holding your ass
O, and this is just like that

Translation in English of the Song
U Ciebie W Mieście 2 by Vienio I Pele

I consciously enter the next recording
I treat these rhymes as a calling
It's like a challenge I have to face
There must be something in the world for us
These few records of truths from everyday life
At a time when hip-hop came out of the closet
A special message is a priority
By deed and word it builds authority
In rap convention I perceive the world
And I am like those 1000 Watts
I give a tribute to the simplicity of his style
These are my words embossed on vinyl


I'm back to wind my mind with a few words
Put your bum in motion, exercise your hearing, the DJ plays a vinyl record
Which carries what is hidden in my heart
Fast life driven by a beat
Studio, concerts never ending before dawn
Priority - to be a favorite
The highest quality, like my woman's nudity
Music makes me happy
Come to the concert
Feel the fuck
The power that passes through the human concept
It will be good bang, I can guarantee it
Noise, audience, hands up
What more do you need? What?

They can think what they want
They can talk they want
They can write what they want


But you know what
Not here it's about whores, shackles or some fucking powder
Not for money because it's in fact pennies
Reality, what I bring to it
Will survive even though it's all a moment
Will survive on these CDs, vinyl
Because there is strength in these verses and styles
And even if you spit on it
I will stay as long as I feel I can
New value, circulate, into the ether
Hey man, that's my priority
Hey man if you know what I'm talking about
See you in your city, at your club


Hey, you know I can see the recipient in you
I'll tell you what it was when it wasn't about the money yet
I put the first bit box rhymes hastily

Park benches for the boys grass flavor
Then the asses approached rap reluctantly
Today, ass make talismans out of ass for good luck
The first tags on the cages, the brewery on the benches
The first rap, the first breakdance, the first nu Mayor on the strips
I remember today the first super commercial crap
Trash is doing it there and the clubs are teeming with it
This is first class rap, not a market
And it will go down in history as another tour

Before you want to complain about my clique
Maybe you jump from the roof to the pumpkin right away
You have an unhappy life, and you see flaws in others
I represent the rhyme with a beat that murders the squads
Super hero of JWP storm the pace seriously
Give me a minute drop a note they will hear it over Siberia
It's something like love at first sight
A teenager and rap makes my brain boil
14 years It's been like one day.
Today, still graffiti shadow in rap, I will throw scenes
It's a flight for life, not a seasonal sport
Hip-hop, give a new beat soon, I'm ready


Monday twelve, the alarm clock rings time to get up
For this sample consignment, hungry for funk
I cast my eyes at the stops and the people who occupy the tram
I know, you like crowds what they show applause no!
Today I want these riches Occasionally, for what B? to ta-ajne
What is this place
My faults were here, I am here now
or liturgical noise, read chaos
I will survive, because they will survive
The heart will not ignite us, hip-hop decalogue

Real recognized, real game recognized, Game
Stepping to a house a lot of niggas know my name
Big Dap in tha house that's no doubt
Represent for the streets and no, the feel me no doubt
Been doin it four minutes on the union sweet days
Got niggas sitting back sitting in the days
Ask me damn question s'like, what's up son
And I tell I'm living life so they tell me nothing done
Know I'm east New York legend and I say it old day
Feel like a nigga when I'm come around the way
Real recognized, real sit back and chill
Looking at these niggas like a nigga get ill
Doing it four minute and microphone wild
Can't see a nigga realy fucked whilst out
Take my time, review my vision
Do your sweet days give you my vision
Three five da ys where I'm holding your ass
O, and this is just like that

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song U Ciebie W Mieście 2 We are happy!

Vienio I Pele

U Ciebie W Mieście 2: Translations and Lyrics - Vienio I Pele

U Ciebie W Mieście 2

We present you the lyrics and the translation of U Ciebie W Mieście 2, a news song created by Vienio I Pele taken from the album 'Gościnnie Mixtape'

The list of 13 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Latest Translations and Lyrics Added Vienio I Pele

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!