Re-fleksje: Translations in English and Lyrics - Pezet/noon

The Translation of Re-fleksje - Pezet/noon in English and the original Lyrics of the Song
Re-fleksje: Translation in Italian and Lyrics - Pezet/noon Italian
Re-fleksje: Translation in English and Lyrics - Pezet/noon English
Re-fleksje: Translation in Spanish and Lyrics - Pezet/noon Spanish
Re-fleksje: Translation in French and Lyrics - Pezet/noon French
Re-fleksje: Translation in German and Lyrics - Pezet/noon German
Re-fleksje: Translation in Portoguese and Lyrics - Pezet/noon Portoguese
Re-fleksje: Translation in Russian and Lyrics - Pezet/noon Russian
Re-fleksje: Translation in Dutch and Lyrics - Pezet/noon Dutch
Re-fleksje: Translation in Swedish and Lyrics - Pezet/noon Swedish
Re-fleksje: Translation in Norwegian and Lyrics - Pezet/noon Norwegian
Re-fleksje: Translation in Danish and Lyrics - Pezet/noon Danish
Re-fleksje: Translation in Hindi and Lyrics - Pezet/noon Hindi
Re-fleksje: Translation in Polish and Lyrics - Pezet/noon Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Re-fleksje - Pezet/noon in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Re-fleksje
by Pezet/noon


Ej, słuchaj!


Jakiś czas temu światło zgasło, znów nie mogę zasnąć
Potrzebny mi jest relaks jak Margaret Astor laskom teraz
Miasto ściera wartość własną, dziś wybieram fiasko
Gdzieś za oknem słychać dziś już ostatni klakson
Ciężko oprzeć się romansom, gdzieś zniknęła moja nimfa
Igra ze mną ikra, szansą jest alkohol w litrach
Zasłoń okno i niech bit gra
Niby nic, gdyby szczyt emocji wyblakł
Zanim wstanie siwy świt i ze mną wygra
Do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć
Zabije mnie arytmia, czy mnie porwie rytm ulicy?
Dzisiaj myślę o tych, których przy mnie nie ma
Przydałby się jakiś melanż
Nie ma rad na temat wad naszego pokolenia
Rap nas porwał, świata obraz
W moich oczach to zwierzęcy folwark
I nie mogę spać po nocach
Świat na pokaz, kwit w walizkach
Każdy z nas jak Larry Flint to mały skandalista
Psychika czysta jak kryształ, uczucia bez obelg
Czy to już ludzie z przyszłości spacerują po mej głowie?

Po co ludzie są przy nas?
Wyżej jesteś, to więcej trzymasz
Masz przewagę, to pociąga ich siła
A odpycha ich upadek, musisz patrzeć im w oczy
Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy
Po co ludzie są przy nas?
Wyżej jesteś, to więcej trzymasz
Masz przewagę, to pociąga ich siła
A odpycha ich upadek, musisz patrzeć im w oczy
Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy
Topi się asfalt, mam już dosyć miasta
Oglądam zdjęcia poupychane gdzieś po szafkach
I szukam szczęścia w roztrzaskanych pięściach
Falstart, może bym miał świat gdybym zechciał
Gdybym życie brać w zastaw przestał
Dziś topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin
Kolejna lekcja różnic: raperzy nie są równi
Wiem dzisiaj jak przeżyć, wiem, lecz to żadna sztuka
Coś nie fair, to przez was już nie umiem ufać
Ej, słuchaj! Pierdolę już twój pieprzony cynizm
Po co ludzie są przy nas i po co my jesteśmy przy nich?
Kto z kim trzyma i kogo możesz mieć przy sobie?
Prosty finał: jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek?

Po co ludzie są przy nas?
Wyżej jesteś, to więcej trzymasz
Masz przewagę, to pociąga ich siła
A odpycha ich upadek, musisz patrzeć im w oczy
Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy
Po co ludzie są przy nas?
Wyżej jesteś, to więcej trzymasz
Masz przewagę, to pociąga ich siła
A odpycha ich upadek, musisz patrzeć im w oczy
Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy


Ej, słuchaj!
Po co ludzie są przy nas?
Wyżej jesteś, to więcej trzymasz
Masz przewagę, to pociąga ich siła
A odpycha ich upadek, musisz patrzeć im w oczy
Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy
Ej, słuchaj!
Każdy z nas jak Larry Flint to mały skandalista
Do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć
Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek?
Ej, słuchaj!
Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek?

Translation in English of the Song
Re-fleksje by Pezet/noon


Hey, listen!


Some time ago the light went out, I can't sleep again
I need to relax like Margaret Astor for the girls now
The city is rubbing the value my own, today I choose a fiasco
Somewhere outside the window I hear the last horn today
It's hard to resist romance, my nymph has disappeared somewhere
He is playing with me, alcohol in liters is a chance
Close the window and let the beat play
Nothing if the peak of emotions faded
Before the gray dawn breaks and wins with me
You will not admit your mistake, I have nothing to count on
Arrhythmia will kill me, Will I be carried away by the rhythm of the street?
Today I think about those who are not with me
I could use some melange
There is no advice about the flaws of our generation
Rap took us, the world image
In my eyes it is an animal farm
And I cannot sleep at night
The world for show, a receipt in suitcases
Each of us, like Larry Flint, is a small scandal
A clean psyche like crystal, feelings without insults
Are they already people from the future sleep are they wandering on my head?

Why are people with us?
The higher you are, the more you hold
You have an advantage, they are attracted by their strength
And they are repelled by their fall, you have to look them in the eye
otherwise you will fall, you will not be able to sleep at night
why are people with us?
higher you are, you hold more
you have an advantage, it attracts them strength
And it repels their fall, you have to look them in the eye
Or else you will fall, you will not be able to sleep at night
Melt the asphalt is off, I'm fed up with the city
I look at photos crammed into cupboards somewhere
And I'm looking for happiness in shattered fists
False start, maybe I would have the world if I wanted
If I would stop taking life as a pawn br /> Today I am drowning in reflections, I am writing like Pushkin
Another lesson of differences: rappers are not equal
I know how to survive today, I know, but it's no art
Something unfair, it's because of you I can't trust anymore
Hey, listen! I'm already fucking your fucking cynicism
Why are people with us and why are we with them?
Who is with whom and who can you have with you?
A simple ending: how does it feel when man fails?

Why are people with us?
The higher you are, the more you hold
You have an advantage, they are attracted by their strength
And they are repelled by their fall, you have to watch in their eyes
Because otherwise you will fall, you will not be able to sleep at night
Why are people with us?
The higher you are, you hold more
You have an advantage, you are attracted to their strength
And they repel their fall, you have to look them in the eye
Or else you will fall, you will not be able to sleep at night


Hey, listen!
Why people Are they with us?
You are higher, you hold more
You have an advantage, they are attracted by strength
And they are repelled by their fall, you have to look them in the eyes
Because otherwise you will fall, you will not be able to sleep at night
Hey, listen!
Each of us like Larry Flint is a little scandal
You will not admit your mistake, I have nothing to count on
How does it feel when a human fails?
Hey, listen!
How does it feel when a human fails?

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Re-fleksje? We are happy!

CREDITS

The song "Re-fleksje" was written by Pezet. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Pezet/noon

Re-fleksje: Translations and Lyrics - Pezet/noon

Re-fleksje

Re-fleksje is the new single from Pezet/noon taken from the album 'Muzyka Klasyczna'.

This is the list of 15 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Latest Translations and Lyrics Added Pezet/noon

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week