Powiedz Na Osiedlu 2020: Translations in English and Lyrics - Płomień 81

The Translation of Powiedz Na Osiedlu 2020 - Płomień 81 in English and the original Lyrics of the Song
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Italian and Lyrics - Płomień 81 Italian
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in English and Lyrics - Płomień 81 English
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Spanish and Lyrics - Płomień 81 Spanish
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in French and Lyrics - Płomień 81 French
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in German and Lyrics - Płomień 81 German
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Portoguese and Lyrics - Płomień 81 Portoguese
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Russian and Lyrics - Płomień 81 Russian
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Dutch and Lyrics - Płomień 81 Dutch
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Swedish and Lyrics - Płomień 81 Swedish
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Norwegian and Lyrics - Płomień 81 Norwegian
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Danish and Lyrics - Płomień 81 Danish
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Hindi and Lyrics - Płomień 81 Hindi
Powiedz Na Osiedlu 2020: Translation in Polish and Lyrics - Płomień 81 Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Powiedz Na Osiedlu 2020 - Płomień 81 in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Powiedz Na Osiedlu 2020
by Płomień 81

O, Powiedz na osiedlu, Płomień 81, Kali, Paluch
Powiedz na osiedlu 20 20, Powiedz na osiedlu 20 20, Sprawdź to


Powiedz na osiedlu, że to już nie klimat jak w 2005
Cały czas śmigam se w dresach, bo tak mi jest najwygodniej
Dawaj, dawaj, dawaj do nas, do naszej 81' szkoły
Każdy musiał przejść przez schody, żeby opuścić te bloki
Typy idą leżeć za VAT, lecą afery i kredyt na słupa
A łańcuszek z komunii też kończy w lombardzie na półkach
Ta sama godzina na łapie na rolce i na ścianie kukułka
Kumpel staje się wrogiem, ale z wroga nigdy nie rób już kumpla
Teraz Mercedes, Audi, BMW, Lexus ja lubię luksus
Kurwa nie potrzebuję żadnego flexu
Teraz Lexus, BMW, Audi, Mercedes
Latają na głodzie, mimo że wielu zjada tu stres


Na osiedlu znowu Płomień na sygnale trzy dziewiątki
Wszyscy piromani lecą do światła pochodni
Wygrany i żałobnik dzielą z nami ten sam chodnik
Nieraz głodni, bez wyboru, by nie popaść z prawem w konflikt
Ja i moje ziomki dalej pchamy ten pierdolnik
Problemy ważą tony, Boże ochroń mnie jak onyks
Wszędzie pełno broni, patroli i marnej koki
Jeszcze wejdę po Brabusa za pliki z siatki z Biedronki
Na starych rejonach nie zmienia się nic ziomal
Niegdyś przyparci do ściany, dziś wydajemy hajs jak bankomat
Klik, klik, bang, bang i ktoś kona
Znów dobry synek jak narkoman
Te same schematy zmieniły się ja to ja ciągle kilku za sobą mam

Powiedz na osiedlu, że wracamy po latach
Choć nigdy nie wyklęci chowamy się w nim jak mafia
I znowu płonie ganja, znowu płonie chata
Gdy wszyscy zgubili flow zgadnij ziomek kto je znalazł
Powiedz na osiedlu, że wracamy po latach
Choć nigdy nie wyklęci chowamy się w nim jak mafia
I znowu płonie ganja znowu płonie chata
Gdy wszyscy zgubili flow zgadnij ziomek kto je znalazł


Na stare osiedle wjeżdża stary Lexus tak jak znów za nami patrol
Dzieciaki walą tu mefedron i to zapijają Tatrą
Dobry Boże bądź ze mną, ale też proszę czuwaj nad nimi
Ciemne chmury nade mną, one odejdą, a ja wraz z nimi
Jemy sobie sashimi w BMW od Alpiny
Niebo, nie nie słyszymy już jebać to niebo, to dawno nie jest limit
Na osiedlu się kręci interesy nie filmy
Ziomki tu kręcą skręty, krzyczą za to wypijmy
Nic się tutaj nie zmienia, hajs jest brudny i się kręci jak ziemia
Gdy ci ktoś zgoli temat, wtedy zawsze między nami jest chemia
A w tych oczach jest cena, ten wirus w Wawie szaleje
Jak laski co mają dylemat czy ci zrobić kawę, czy może jednak nadzieję
Mam dziary na ciele jak ciary na ciele na osiedlu wiatr wieje
Mam nowe czary na szelest, powiedz na osiedlu, że co było to nie jest

Wjeżdża największy kaliber, twoja ekipa koliber
Nic nie mów na blokach, że idę, na pewno będą to słyszeć
Na pewno będą to dziarać, bo moje słowa to sztuka
Ursynów już robi hałas, bo rozpierdala ich duma
Wciąż wyjebane w raperów na sezon, a dużo miłości dla młodych z talentem
Ty wiesz dobrze o tym, że czeka tu pieniądz i proste jest na to zaklęcie
Dostaniesz wypłatę za słabe role, a pełen etat tu tylko za szczerość
Już nie obchodzi mnie o czym nawijasz jak jesteś sobą na pewno
Wiesz, że ta gadka to 061, grube kolabo na P81
Nasze osiedla to prywatny teren, o wrogu dostaję cynk
Nigdy ziomalom nie zaglądam w kieszeń
Wspólnie działamy tak by było lepiej
Jak boli cię dupa to tylko się cieszę zdmuchuję lamusa jak pył


Powiedz na osiedlu, że wracamy po latach
Choć nigdy nie wyklęci chowamy się w nim jak mafia
I znowu płonie ganja znowu płonie chata
Gdy wszyscy zgubili flow zgadnij ziomek kto je znalazł
Powiedz na osiedlu, że wracamy po latach
Choć nigdy nie wyklęci chowamy się w nim jak mafia
I znowu płonie ganja znowu płonie chata
Gdy wszyscy zgubili flow zgadnij ziomek kto je znalazł

Translation in English of the Song
Powiedz Na Osiedlu 2020 by Płomień 81

Oh, Say on the estate, Płomień 81, Kali, Paluch
Say on the estate 20 20, Say on the estate 20 20, Check it


Say on the estate that it's not anymore the atmosphere is like in 2005
I'm wearing tracksuits all the time, because that's the most comfortable for me.
Come on, come on, come on to us, to our 81 'school
Everyone had to go up the stairs to leave these blocks
The types go to pay VAT, scandals and credit on the pole fly
And the communion chain also ends in the pawnshop on the shelves
The same hour on the paw on the roll and on the cuckoo wall
A buddy becomes an enemy, but never make a friend out of an enemy
Now Mercedes, Audi, BMW, Lexus I like luxury
I don't fucking need any flex
Now Lexus, BMW, Audi, Mercedes
They fly hungry, despite the fact that many people eat stress here


At the estate again, Flame on the signal of three nines
All pyromaniacs fly to the light of the torch
The winner and the mourner they share the same pavement with us
Sometimes hungry, with no choice not to fall for the law in conflict
Me and my homies keep pushing this bastard
Problems weigh tons, God save me like onyx
Everywhere full of weapons, patrols and lousy coca
I will go in for Brabus for files from Biedronka mesh
Nothing changes in the old areas, homie
Once pushed to the wall, today we spend cash like an ATM
Click, click, bang, bang and someone dies.
Good son again like a drug addict
The same patterns have changed I still have a few behind me

Tell the estate that we come back after many years
Although we never cursed we hide in it like a mafia
And the ganja burns again, the hut burns again
When everyone lost the flow, guess the homie who found it
Tell the estate that we will come back after many years
Even though the never cursed we hide in it like a mafia
And the ganja burns again the hut burns again
When everyone lost the flow guess homie who found themAn old Lexus is driving into the old estate, just like the patrol is behind us again
The kids are banging mephedrone here and to zapajają Tatra
Good God be with me, but also please watch over them
Dark clouds above me, they will go away and I eat with them
We eat sashimi in a BMW from Alpina
Heaven, we don't hear anymore Fuck this heaven, it's not the limit for a long time
The estate is full of business, not movies
The compatriots make turns here, scream for it, let's drink
Nothing changes here, the money is dirty and spinning like the earth
When someone shaves the topic, there is always chemistry between us
And in those eyes there is a price, this virus in Wawa goes crazy
Like chicks with a dilemma or make you a coffee, or maybe hope
I have tears on my body like scars on my body on the estate the wind is blowing
I have new spells for rustling, tell the estate that what was not it

The largest caliber enters, your team is a hummingbird
Do not say anything in the blocks that I am walking, they will certainly hear it
They will definitely have tattoos, because my words are art
Ursynów is already making noise because their pride is fucking them up
Still fucking rappers for the season, and a lot of love for young people with talent
You know very well that there is money here and this spell is simple
You will get paid for poor roles, and full-time here only for honesty
I don't care what you talk about anymore when you are yourself for sure
You know that this talk is 061, fat colab on P81
Our estates are private land, oh enemy I get a tip
I never I look in my pocket
We work together to make it better
If your ass hurts, I'm just glad I blow it away like dust


Tell on the estate that we come back after years
Though never cursed we hide in it like a mafia
And the ganja burns again the hut burns again
When everyone lost the flow, guess the mate who found them
Tell the estate that we come back after years
Though never cursed we hide in it like a mafia
And the ganja burns again the hut burns again
When everyone lost the flow, guess homie who found them

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Powiedz Na Osiedlu 2020? We are happy!

CREDITS

The song "Powiedz Na Osiedlu 2020" was written by Pezet, Kali (PL), Paluch e Onar. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Płomień 81

Powiedz Na Osiedlu 2020: Translations and Lyrics - Płomień 81
Płomień 81 - Polish hip-hop group. Founded in 1998 in Warsaw on the initiative of Paweł 'Pezet' Kapliński and Marcin 'Onar' Donesz. The name of the group derives from the number of the school where the rappers met (Primary School No. 81 in Ursynów)

Powiedz Na Osiedlu 2020

Powiedz Na Osiedlu 2020 is the new single from Płomień 81 taken from the album 'Szkoła 81'.

The album is composed by 10 songs. You can click on the songs to see the corresponding lyrics and translations:

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Płomień 81

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week