M.m.c: Translations in English and Lyrics - Matieu

The Translation of M.m.c - Matieu in English and the original Lyrics of the Song
M.m.c: Translation in Italian and Lyrics - Matieu Italian
M.m.c: Translation in English and Lyrics - Matieu English
M.m.c: Translation in Spanish and Lyrics - Matieu Spanish
M.m.c: Translation in French and Lyrics - Matieu French
M.m.c: Translation in German and Lyrics - Matieu German
M.m.c: Translation in Portoguese and Lyrics - Matieu Portoguese
M.m.c: Translation in Russian and Lyrics - Matieu Russian
M.m.c: Translation in Dutch and Lyrics - Matieu Dutch
M.m.c: Translation in Swedish and Lyrics - Matieu Swedish
M.m.c: Translation in Norwegian and Lyrics - Matieu Norwegian
M.m.c: Translation in Danish and Lyrics - Matieu Danish
M.m.c: Translation in Hindi and Lyrics - Matieu Hindi
M.m.c: Translation in Polish and Lyrics - Matieu Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of M.m.c - Matieu in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of M.m.c
by Matieu

Być na siłę oryginalnym? Ta, nie dam się ogłupić
Jak tu zacznę łamać schematy to wam połamie kręgosłupy
A gdybym chciał się wybić to chyba musiałbym być zębem, cóż
I tak coś tutaj mówić do was to prawie jak walić głową w mur
Ponoć jestem niezłym chamem i pokazuję to w swych rapach
Otóż, wolę mieć tu słomę w butach niż słomiany zapał
Mówią również o mnie czubek, lecz przyjmuję to bez smutku
Bo nawet jak wejdziecie mi na głowę to nie będziecie na samym czubku
Nie martwi mnie polska scena kiedy wchodzę razem z beatem
Bo wtedy raperzy kojarzą drugie słowo bardziej z przymiotnikiem
Jak spróbujesz mi pojechać to mi pojedź po 3 piwa
Masz brudny styl? Spoko, lecz teraz już się możesz zmywać
Rzucajcie we mnie mięsem a zjem go tak samo jak was
Nie chwal się swym facem bo Ci splunę prosto w twarz
Wciąż liczę na więcej i reaguje złością na fałsz
Każdy tekst dla Ciebie testem czy cokolwiek w tej głowie maszWciąż tutaj płynę po złoto jak Mateusz Sawrymowicz
Z tym, że nie stracę formy i Ty musisz się z tym zgodzić
Napędzam swoje dynamo, Ty mów mi Mathieu Valbuena
Energia kumuluje się we mnie kiedy mówię na temat
Na dodatek sięgnę szczytu tak jak kiedyś Leszek Cichy

Gdy to ja popatrzę z góry to napluję wam do michy
To są te 3 człony, co robią wszystko najlepiej
Mateusz Matieu Cichy, witam, na mojej EP


Mój rap piorunuje publikę, widzę to u każdego na twarzy
Że z każdym dobrym punchem coraz bardziej ich tu razi
Dawać minusy pod trackami, Kstyk napisze, że to marne
Choćbym był białą śmiercią to nigdy nie trafię w jakiś target
Co drugi mówi, że jest Lancelot z tego koła wzajemnej adoracji
Nawet niewidomy by poczuł, że coś im źle z oczy patrzy
Kiedy gram NASA notuje wzrost aktywności na orbicie ziemskiej
A to dlatego, że sprowadzam Wacków na ziemie jednym wersem
Jeśli chodzi o scenę, to być na niej mam w planie choć
Czuję, że muszę zabić by się do niej wbić #Kordian_Wallenrod
Mówią, weź się za siebie, przecież kurwa jestem zawzięty
Morały wsadź sobie w C, już chyba powtarzam po raz setny
Mam wychowanie południe – im przyznam rację!
O łajzach mówiono Skopje, a następnie Zagrzeb
Po moich punchach Wojciech Mann by miał figurę Anji Rubik
Jestem jednym z tych co się czubi a i tak go nikt nie lubi

Translation in English of the Song
M.m.c by Matieu

To be original by force? Yeah, I won't get fooled.
If I start breaking patterns here, I will break your spines.
And if I wanted to break out, I would have to be a tooth, well
And something like talking to you here is almost like banging head against the wall
I am said to be quite a rude and I show it in my raps
Well, I prefer to have straw in my shoes than straw enthusiasm
They also say a tip about me, but I accept it without sadness
Because even if you get on my head, you will not be on the top.
I am not worried about the Polish scene when I enter with the beat
Because then rappers associate the second word more with an adjective.
If you try to drive me it drive me 3 beers
You have a dirty style? Cool, but now you can wash up
Throw meat at me and I will eat it as well as you.
Don't brag about your fac or I'll spit it in your face
I'm still counting on more and reacting angrily to false
Every text is a test for you or whatever you have in your headI am still swimming here for gold like Mateusz Sawrymowicz
Except that I will not lose forms and you have to agree with it
I drive my dynamo, You call me Mathieu Valbuena
Energy accumulates in me when I talk about it

In addition, I will reach the top, just like Leszek Cichy
When I look down, I will spit in your bowl
These are the 3 members who do everything best
Mateusz Matieu Cichy, welcome, on my EP


My rap lightning the audience, I can see it on everyone's face
That with every good punch it offends them more and more
Give cons under the tracks, Kstyk will write that it's bad
Even if I was a white death it I will never hit any target
Every second says there's La ncelot from this circle of mutual adoration
Even a blind person would feel that something is wrong with their eyes
When I play, NASA records an increase in activity in the Earth's orbit
And this is because I bring Wacks to the earth in one line
As for the stage, I have a plan to be there, but
I feel that I have to kill myself to get into it #Kordian_Wallenrod
They say, get on your back, I'm fucking dogged
Put your morals in C, I think I'm repeating it for the hundredth time
I have a south upbringing - I'll admit they are right!
People talked about Lajzy Skopje, and then Zagreb
After my punch Wojciech Mann would have a figure Anji Rubik
I am one of those who are crazy and nobody likes him anyway

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song M.m.c? We are happy!

CREDITS

Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.