Światła Miasta: Translations in English and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent

The Translation of Światła Miasta - Fukaj & Kubi Producent in English and the original Lyrics of the Song
Światła Miasta: Translation in Italian and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Italian
Światła Miasta: Translation in English and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent English
Światła Miasta: Translation in Spanish and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Spanish
Światła Miasta: Translation in French and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent French
Światła Miasta: Translation in German and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent German
Światła Miasta: Translation in Portoguese and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Portoguese
Światła Miasta: Translation in Russian and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Russian
Światła Miasta: Translation in Dutch and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Dutch
Światła Miasta: Translation in Swedish and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Swedish
Światła Miasta: Translation in Norwegian and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Norwegian
Światła Miasta: Translation in Danish and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Danish
Światła Miasta: Translation in Hindi and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Hindi
Światła Miasta: Translation in Polish and Lyrics - Fukaj & Kubi Producent Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Światła Miasta - Fukaj & Kubi Producent in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Światła Miasta
by Fukaj & Kubi Producent

Jezu Chryste, Kubi!


Światła Miasta, tracisz czas na sen
Noc to nowy dzień i dym to nowy tlen
Światła Miasta, szybkie auta
NASCAR, zielone, jazda
Światła Miasta, tracisz czas na sen
Noc to nowy dzień i dym to nowy tlen
Światła Miasta, szybkie auta
NASCAR, zielone, jazda


Pobite butelki, zdarte gardła
Spalone bletki i dolar w portfelu na farta
Choć sprzyja nam karta
Niezbyt w kasynie, choć
Kiedyś zawinę stamtąd fortunę, rozumiesz
Zwiedzamy klub za klubem i wszędzie wiezie nas Uber
Kumpel na gaciach ma sztukę
I ja sam mam tutaj nową grupę
Ludzi wokół, których widuje tylko po zmroku
Twarze widzę w blasku świateł samochodu
Każdy jest gotów, każdy chce pomóc, każdy chce wyrwać się z bloku
I bawić się drogo i chwalić się nowym logo
Tak tu wygląda życie co noc

Światła Miasta, tracisz czas na sen
Noc to nowy dzień i dym to nowy tlen
Światła Miasta, szybkie auta
NASCAR, ziеlone, jazda
Światła Miasta, tracisz czas na sen
Noc to nowy dzień i dym to nowy tlеn
Światła Miasta, szybkie auta
NASCAR, zielone, jazdaDuże miasto, duże światło pada dziś na beton
Wszędzie forsa, wszędzie towar, wszędzie ten jebany fetor
Wypij browar, weź do nosa właśnie ze mną
Jak tego nie widzisz to światła ci to oświetlą, na pewno
Żyjesz prędko oddech łapiesz tylko kiedy bierzesz bucha
Chcesz się zaprzyjaźnić, znaleźć miłość, nie wierz w cuda
To się nie uda, jak masz forse to poruchasz
Nie ufaj nikomu w nocy, nawet jak stoją pod lampą
Bo nie wiesz jak wyglądać będą rano, kiedy lampy zgasną
Będzie jasno i oświetli ich prawdziwe światło
To miasto, to duże miasto
Nigdy nie śpi, zawsze kręci pełne gburów, wyścig szczurów
Życie w ciągłej konkurencji
Codziennie żyjesz krok od śmierci
Ktoś dostał kose, nie wiesz czy ty nie będziesz następny
Ale każdy ma to w dupie
Wsiadam w uber i sam nie wiem dokąd jadę
Losowy cel na mapie, oby z dala od tych świateł
Oby z dala od tych świateł i tak dalej, jeszcze dalej
Oby z dala od tych świateł,

Bo światła wciąż się palą, bo światła wciąż nas znają
Bo światła wciąż oddają blask byś poznał na nowo to co znasz
Bo światłą wciąż się patrzą i w centrum wciąż jest jasno
Światłą dzisiaj płaczą, zaczynają się smucić
Bo wyjeżdżam z miasta po to by nie wrócić


Bo światła wciąż się patrzą, w centrum wciąż jest jasno
W centrum wciąż jest jasno, światła dzisiaj płaczą

Translation in English of the Song
Światła Miasta by Fukaj & Kubi Producent

Jesus Christ, Kubi!


City lights, you waste your time sleeping
Night is a new day and smoke is new oxygen
City lights, fast cars
NASCAR, green, driving
City lights, you lose time to sleep
Night is a new day and smoke is new oxygen
City lights, fast cars
NASCAR, green, driving


Broken bottles, scuffed throats
Burned pills and a dollar in a lucky wallet
Although the card favors us
Not really in the casino, though
I'll call from there one day a fortune, you understand
We visit the club after the club and we are taken everywhere by Uber
A mate on his pants has art
And I have a new group here
People around whom I only see after dark
I see faces in the glow of the car lights
Everyone is ready, everyone wants to help, everyone wants to get out of the block
And have fun and brag about a new logo
This is what life looks like every night

City lights, you lose time to sleep
Night is a new day and smoke is new oxygen
City lights, fast cars
NASCAR, ziе lone, driving
City lights, you lose time to sleep
Night is a new day and smoke is a new light
City lights, fast cars

NASCAR, green, driving


Big city, big light falls on concrete today
Money everywhere, goods everywhere, this fucking stench everywhere
Drink a brewery, take it in your nose with me
How not you see the lights will illuminate it for sure
You live fast and you catch your breath only when you take a puff
You want to make friends, find love, do not believe in miracles
It will not work, if you have money you will move it
Do not trust anyone at night, even when they are standing under the lamp
Because you do not know what they will look like in the morning when the lamps go out
It will be bright and their real light will illuminate them
This city is big city ​​
Never sleeps, always turns full of boor, rat race
Life in constant competition
Every day you live a step from death
Someone got a goose, you don't know if you won't be next
But everyone doesn't give a shit.
I get in uber and I don't know d where I'm going
Random target on the map, keep away from these lights
stay away from these lights and so on, further
stay away from these lights,

Because the lights are still burning, because the lights still know us
Because the lights still give the glow so that you will know again what you know
Because the lights are still looking and in the center it is still bright
The light is crying today , they start to get sad
Because I'm leaving the city not to come back


Because the lights are still looking, it's still bright in the center
It's still bright in the center, the lights are crying today

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Światła Miasta? We are happy!

CREDITS

The song "Światła Miasta" was written by Katarzyna Kowalczyk e FukaJ. The label is "SBM Label". If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.