Lentesessie 2009: Translations in English and Lyrics - Fakkelbrigade

The Translation of Lentesessie 2009 - Fakkelbrigade in English and the original Lyrics of the Song
Lentesessie 2009: Translation in Italian and Lyrics - Fakkelbrigade Italian
Lentesessie 2009: Translation in English and Lyrics - Fakkelbrigade English
Lentesessie 2009: Translation in Spanish and Lyrics - Fakkelbrigade Spanish
Lentesessie 2009: Translation in French and Lyrics - Fakkelbrigade French
Lentesessie 2009: Translation in German and Lyrics - Fakkelbrigade German
Lentesessie 2009: Translation in Portoguese and Lyrics - Fakkelbrigade Portoguese
Lentesessie 2009: Translation in Russian and Lyrics - Fakkelbrigade Russian
Lentesessie 2009: Translation in Dutch and Lyrics - Fakkelbrigade Dutch
Lentesessie 2009: Translation in Swedish and Lyrics - Fakkelbrigade Swedish
Lentesessie 2009: Translation in Norwegian and Lyrics - Fakkelbrigade Norwegian
Lentesessie 2009: Translation in Danish and Lyrics - Fakkelbrigade Danish
Lentesessie 2009: Translation in Hindi and Lyrics - Fakkelbrigade Hindi
Lentesessie 2009: Translation in Polish and Lyrics - Fakkelbrigade Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Lentesessie 2009 - Fakkelbrigade in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Lentesessie 2009
by Fakkelbrigade

Fakkelbrigadiers zijn hier
Fakkelbrigadiers zijn hier
Zeg het nog een keer voor ze
Fakkelbrigadiers zijn hier
Fakkelbrigadiers zijn hier


Ok
Mijn leven is onorthodox als de man van Rotterdam
Ik kom constant, door het land, gezond verstand
Al gaat bekant niets volgens plan, ik haal het onderste uit de kan
Genietend van een zonsondergang
Me leven is schitterend als de ronde borsten van een topmodel
Al ben ik zelf meer een Bert Konterman
Geef m’n ogen de kost, maar nooit over de top
Schrijf de flow op omdat het nooit stopt loop ik op kop
En m’n leven is simpel
Maar simpel leven is het moeilijkste dat er is
Voel je dit
En ze zeggen Stick pas op voor een overkill
Ik zeg ze: Pas op voor je het weet is het over kil


Ja die boys groeien biggie
Geen tijd hier voor bakkelei
Teveel om me heen tegenwoordig
Kan geen ratje zijn
Dit is strak of ik nu 16, 80 schrijf
Die ringtone rappers
In de verte daar achterblijvers
Ziel verkocht
Geen fundament, geen vastigheid
Ik slap al die crackers
Als een Marcus Miller bass partij
Strakke lines, wijn bij de water
Kapitein gefocust
Als Messiaanse Joden die aan het vasten zijn

Ik laat het los, anders stapelt het zich op
Ik ben het meest op mijn plaats
In deze chaos in het bos
Neem een boswandeling, met me boswachter
Ik ben me bewust van zaken die ik elders niet kon indenken
Ben blij met alles dat ik meekrijg
Te laat geboren voor mijn werkelijke leeftijd
Ik ben vierentwintig jaar twee en vier is zes
Vijf, vier me leven door te genieten
Wat anders doe ik hier
De de heremiet, je ziet ik ben een kluizenaar van aard
Maar aanvaard het asjeblieft
C’est la vie, wel of niet
Is het laatste relevant
Als iets moet komen, komt het
Fock een gemiste kans
Puur genieten alsof het de laatste dag is
De acht op z’n kant, ik praat niet over apocalypse
Deel m’n mening, met een lach op m’n mond
Omdat ik niet wil dat een dogma de wereld inkomt, ik komIk kom niet om erbij te horen
Je scoort een punt of vijftig
Als ik als Michael Jordan een hoge dunk zou krijgen
Hoop dat je kunt begrijpen, ik hou van jump en jiven
Meisjes met puntenslijpers en tijdens de lunch ontbijten
Ik ben een ochtendmens, één die op z’n pantoffels rent
Heel subtiel de koffie uit de koffiepot z’n mok in schenkt
Ik ben als Common Sense, kom onmin sense
Zonder N, big alsof ik in Londen ben
Groot als Brittanië, man ik ga niet voor grammetjes
Rico die flowt kilo’s, zie me dope flows verhandelen
Pipo’s open op m’n dood en overdosis
Maar ik heb een dosis over
En those are flows van boven!

Doe mij die Nikes wietwit
Dit is de bende, geen gimmicks
De game is serieus
Nou kil sky’s the limit
Als Mabel officieel koningshuislid kan worden
Zijn die kansen voor het oprapen daar
Ik leef niet slordig
Nee die jonko brengt Jaïr niet terug
Nu zie ik z’n broertje struggelen met peeps
Diep in drugs, ’t is triest
Brokken OD m’n naald in geplugd bruin
‘t maakt meer kapot dan je lief is
Hoe vlug m’n leven is geschreven als Nas in '96
Vriend ik werk hard James
Ik neem niet elke zege voor lief
Ik liet tranen bij de dood van m’n oma
Ik doe meer in het leven dan ideeën hoe ik dough maak
Is niet voor mij, terwijl jij toekijkt als een opa
Kijk ik toe hoe die jonge kat moe z’n schoonmaakt
Ja hou je taai, ik kijk verder dan m’n neus lang
Sta vast op de rots, ik dank m’n ouders dat ik keus had


Ja ik zat in de regen, nu zit ik in de zon
Gefaald met een baan, nu zit ik aan de grond
Ben flex met de tracks, ze zeggen shit is te bont
Maak dough met de show en de cirkel is weer rond
Ja, dus wordt niet overmoedig
Net toen je dacht dat je iets had
Klappen we terug als bioscoopstoelen
Vergeet je misère, vergeet het schoppen van scène’s
Ik weet relaties lopen scheef als Lucille Werner
Maar Standard Luik bouw ik met m'n Club Brugge
Als het aan een Anderlecht gaat er niks gebeuren
Hoofd, schouders, knie en teen
Koos Alberts, wielerframe
De flow is te lauw voor iedereen
Auf wiedersehen

Translation in English of the Song
Lentesessie 2009 by Fakkelbrigade

Torch brigadiers are here
Torch brigadiers are here
Say it again before they
Torch brigadiers are here
Torch brigadiers are here


Ok
My life is unorthodox like the man from Rotterdam
I come constantly, across the country, common sense
Even though nothing goes according to plan, I get the most out of it
Enjoying a sunset
My life is beautiful as the round breasts of a top model
Even though I am more of a Bert Konterman myself
Keep my eyes peeled, but never over the top
Write the flow up because it never stops i run in front
And my life is simple
But simple life is the hardest thing there is
Can you feel this
And they say Stick watch out for an overkill
I tell them: Watch out before you know it's over cold


Yes those boys grow biggie
No time here for a bite
Too much around me these days
Can't be a rat
This is tight whether I write 16, 80
Those ringtone rappers
In the distance there stragglers
Soul sold
No foundation, no stability
I slap all those crackers
Like a Marcus Miller bass party
Tight lines, wine with the water
Captain focused
As Messianic Jews who are fasting

I let it go, otherwise it will pile up
I am most at home
In this chaos in the forest
Take a walk in the woods, with me forester
I am aware of things that I could not imagine elsewhere
I am happy with everything that I get
I am twenty-four years two and four is six
Five, celebrate my life by enjoying
What else am I doing here
The the hermit, you see I am a hermit by nature
But please accept it
C'est la vie, may or may not
Is the latter relevant
If something has to come, it will come
Fock a missed opportunity
Pure enjoyment as if it were the last day
The eight on its side, I'm not talking about apoca lypse
Share my opinion, with a smile on my mouth
Because I don't want a dogma to enter the world, I'm coming


I'm coming not to fit in
You score about fifty points
If I had a high opinion as Michael Jordan
Hope you can understand, I like jump and jiven
Girls with pencil sharpeners and breakfast at lunch
I am a morning person, one who runs on his slippers
Very subtly pouring the coffee from the coffee pot into his mug
I am like Common Sense , come onmin sense
Without N, big like I'm in London
Great as Britain, man I'm not going for grams
Rico who flows kilos, see me trading dope flows
Pipo's open up on my death and overdose
But I've got a dose left
And those are flows from above!

Do me those Nikes weed white
This is the gang , no gimmicks
The game is serious
Well kil sky's the limit
If Mabel can become an official royal member
Those opportunities are there for the taking there
I don't live sloppy
No that Jonko won't bring Jair back
Now I see his little brother struggling with peeps
Deep in drugs, it's sad
Chunks OD my plugged brown needle
It destroys more than you would like
How quickly my life was written as Nas in '96
Friend I work hard James
I don't take every victory for granted
I shed tears at the death of my grandmother
I do more in life than ideas how to make dough
Is not for me, while you watch like a grandpa
I watch that young cat cleaning up tired
Yeah take it tough, I'll look beyond my nose
Get stuck on the rock, I thank my parents for having a choice


Yes I was in the rain, now I'm in the sun
Failed with a job, now I'm aground
Be flex with the tracks, they say shit is too much
Make dough with the show and the circle is full again
Yeah, so don't get overconfident
Just when you thought something had
We clap back as a cinema seat n
Forget your misery, forget the kicking of scenes
I know relationships are skewed like Lucille Werner
But I build Standard Liège with my Club Brugge
When it comes to Anderlecht nothing is going to happen
Head, shoulders, knees and toes
Koos Alberts, cycling frame
The flow is too lukewarm for everyone
Auf wiedersehen

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Lentesessie 2009? We are happy!

CREDITS

The song "Lentesessie 2009" was written by G. De Randamie, Sticks (NLD), James e Rico McDougal. If you like this song, we encourage you to buy it. This way you will support them.

Fakkelbrigade

Lentesessie 2009: Translations and Lyrics - Fakkelbrigade

Lentesessie 2009

We present you the lyrics and the translation of Lentesessie 2009, a news song created by Fakkelbrigade taken from the album ''

Latest Translations and Lyrics Added Fakkelbrigade

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week