01:57: Translations in English and Lyrics - Ejmatt

The Translation of 01:57 - Ejmatt in English and the original Lyrics of the Song
01:57: Translation in Italian and Lyrics - Ejmatt Italian
01:57: Translation in English and Lyrics - Ejmatt English
01:57: Translation in Spanish and Lyrics - Ejmatt Spanish
01:57: Translation in French and Lyrics - Ejmatt French
01:57: Translation in German and Lyrics - Ejmatt German
01:57: Translation in Portoguese and Lyrics - Ejmatt Portoguese
01:57: Translation in Russian and Lyrics - Ejmatt Russian
01:57: Translation in Dutch and Lyrics - Ejmatt Dutch
01:57: Translation in Swedish and Lyrics - Ejmatt Swedish
01:57: Translation in Norwegian and Lyrics - Ejmatt Norwegian
01:57: Translation in Danish and Lyrics - Ejmatt Danish
01:57: Translation in Hindi and Lyrics - Ejmatt Hindi
01:57: Translation in Polish and Lyrics - Ejmatt Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of 01:57 - Ejmatt in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of 01:57
by Ejmatt

Powiedziałem już wszystko co mogłem, a zrobiłem najpewniej mniej
Pytasz ziom, czy jest coś co pomoż najpewniej nie
Pomyślałem, że mogę i wszystko co wziąłem oddałem za bezcen
Wygrane to sole są kiedy się boję dać wiarę w najlepsze
Mam rzadkie podejście, słabe podejście, żadne podejście czasem
Za żadne popiersie nie dam się zmienić i zawsze po pierwsze Mattem
mówię to cicho, bo nie lubię krzyczeć i
Jak przystało na mat – nie lubię błyszczeć!
Ty i wielu się wyprze, wielu nie wyjdzie, wielu się dźwignie
Nie mów, że dziś chcesz, nie mów, że dziwnie, nie mów, że jutro nie przyjdziesz!
Nie mówię nic więc, bo gdzie tu jest w tym sens?
Dziś kreuję chwilę, bo jutro jest brzydkie
Wiedziałem to wcześniej opadły mi ręce z chwilą gdy
Przez drugie podejście cały czas cicho – sprawdź 'W E N U S Z M I L O', Ty
Chwilo żyj rychło pomylone imo z chwilo gnij
Widok krwi, bezsenne noce ale dziś to mit
Wszyscy liczą dni, wszyscy liczą kwit, szybcy idą z tym, inni gniją dziś
Wilki gryzą ich, pizdy liżą rany, dziwki idą zanim myśli wyjdą z
Ale to nie my, my byliśmy inni jak Sharon
Ja nie tonę dziś... ja staram się stanąć
Zostanę nieznany jak A-aron a nie bezradny jak belfer
Wrócę gdzie trzeba i tam gdzie czekają – w bezpieczne miejsce
Choć nie wiem co będzie, to to co minęło to prawda dawna
Było co było, sztuczne piękno ziom; Prada Marfa

W sumie to dużo się nauczyłem i wyniosłem dużo jak złodziej

Zostałem bez życia na chwilę lecz daję słowo już luźno na co dzień
Choć duszno na co dzień, to pusto na dole bez głupot na głowie
Po turbo zachodzie i turbo zawodzie – oburącz za poręcz!
Ponuro na dworze, ponuro na dole
Ponuro na górze i co dzień i wszędzie, ja pierdolę...
Przecież jest dobrze już i przecież nie co dzień
I przecież w ogóle, ponuro na moment i dalej swoje
Potworne dźwięki, bo w głowie siedzi, że trzy razy tak dano jak przez mgłę
Od 'mogę? dzięki.' do proszę nie kpij a trzy razy tak dało raptem
Wielkie nie, wielkie nieba
Nie chcę, już nie potrzeba
Po drodze do nieba brak satelitów i brak łączności; TomTom
Wprost ziom, tu nie pomoże już nawet dotyk i
Pod pociąg i teraz bez kitu już raczej zdąży, ochłoń...
Mordo i przestań grać znów brak godności!
Brat pomocy, a brat pomocny i zawsze był
Jeden, drugi, trzeci, czwarty, pią zawsze, skmiń
Choć nie na zawsze i raczej krótko, w biegu, zrozum
I nawet wtedy jak głucho kurwa przez pół roku
Ten przestój znowu dał wielu wrogów mi wielu ziomów i doznań
Możemy poczuć znów cel u progu i nie mów czemu nie sprostam
Dobra, dziś po swojemu pró-bujemy znów żyć...
A spytaj człowieku o najlepszy dzień... dwudziesty ósmy

Translation in English of the Song
01:57 by Ejmatt

I've already said everything I could, and I probably did less
You ask my friend if there is anything that will help, probably not
I thought that I can and I gave everything I gave for a song
The winnings are the salts when I'm afraid to believe in the best
I have a rare approach, a poor approach, no approach sometimes
I will not change for any bust and always first Mattem
I say it quietly, because I don't like to shout and
As befits a mat - I do not like to shine!
You and many will deny it, many will not leave, many will lift up
Do not say that you want today, do not say it is strange, do not say that tomorrow will not you will come!
I do not say anything, because where is the point in this?
Today I create a moment, because tomorrow is ugly
I knew that my hands fell off the moment when
For the second approach all the time quiet - check 'VENUSZMIL O', you
Live now quickly crazy imo now go away
The sight of blood, sleepless nights but today it's a myth
Everyone counts days, everyone counts receipts bcy go with it, others rot today
Wolves bite them, cocks lick their wounds, bitches go before thoughts go out
But it's not us, we were different like Sharon
I'm not drowning today .. . I try to stand up
I will be unknown like A-aron, not helpless like a belfer
I will come back where I need to and where they are waiting - to a safe place
Even though I do not know what will be, what has passed is old truth
It was what was, artificial beauty dude; Prada Marfa

All in all, I learned a lot and learned a lot like a thief.
I was left without life for a while but I give my word loosely every day
Although it is stuffy every day, it's empty downstairs without stupidity on the head
After turbo sunset and turbo failure - with both hands on the railing!
Gloomy outside, gloomy downstairs
Gloomy upstairs and every day and everywhere, I fuck ...
It is good now and not every day
And in general, gloomy for a moment and then your own
Monstrous sounds, because it is sitting in your head that three times as a result of a fog
From 'can I? thanks.' to please do not mock and three times it did it suddenly
Big no, good heavens
I don't want to, I don't need it anymore
On the way to heaven no satellites and no communication; TomTom
Straight man, even touch will not help here and
Under the train and now he will have time without a putty, cool down ...
Mordo and stop playing again no dignity!
Brother help, and the brother was helpful and always was
One, second, third, fourth, always drunk, skip
Although not forever and rather briefly, on the run, understand
And even then like a deaf whore for half a year
This downtime again gave me many enemies, many levels and sensations
We can feel the purpose on the threshold again and don't tell me why I can't do it
Okay, today we are trying to live again in our own way ..
And ask man for the best day ... twenty-eighth

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song 01:57? We are happy!

CREDITS

The song "01:57" was written by ejmatt. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Ejmatt

01:57: Translations and Lyrics - Ejmatt
ziarno, szlugi, opioidy.Aby się odbić, najpierw trzeba sięgnąć dna. Po utonięciu następuje moment odbicia, wejścia na tratwę i lepszej perspektywy.

01:57

We present you the lyrics and the translation of 01:57, a news song created by Ejmatt taken from the album 'GRIMEGEIST. EP'

This is the list of 2 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

These are some hits sung by . You will find the name of the album in brackets:

Latest Translations and Lyrics Added Ejmatt

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week