Zo Zal Het Blijven: Translations in English and Lyrics - Double O

The Translation of Zo Zal Het Blijven - Double O in English and the original Lyrics of the Song
Zo Zal Het Blijven: Translation in Italian and Lyrics - Double O Italian
Zo Zal Het Blijven: Translation in English and Lyrics - Double O English
Zo Zal Het Blijven: Translation in Spanish and Lyrics - Double O Spanish
Zo Zal Het Blijven: Translation in French and Lyrics - Double O French
Zo Zal Het Blijven: Translation in German and Lyrics - Double O German
Zo Zal Het Blijven: Translation in Portoguese and Lyrics - Double O Portoguese
Zo Zal Het Blijven: Translation in Russian and Lyrics - Double O Russian
Zo Zal Het Blijven: Translation in Dutch and Lyrics - Double O Dutch
Zo Zal Het Blijven: Translation in Swedish and Lyrics - Double O Swedish
Zo Zal Het Blijven: Translation in Norwegian and Lyrics - Double O Norwegian
Zo Zal Het Blijven: Translation in Danish and Lyrics - Double O Danish
Zo Zal Het Blijven: Translation in Hindi and Lyrics - Double O Hindi
Zo Zal Het Blijven: Translation in Polish and Lyrics - Double O Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Zo Zal Het Blijven - Double O in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Zo Zal Het Blijven
by Double O

Verse 1 :

Heer vergeef het mij, ik heb money aan m'n mind. Ik ging niet naar de kerk, ik ging liever op de grind
Young nigga, maar ik leefde altijd voor m'n time
Werd zo vaak teleurgesteld, maar ik ben toch zo van 'It's fine'
Sinds, kleins af heb ik geleerd dat ik moet werken, als ik eraan denk om wat te bereiken
Ik zal altijd proberen in het leven, daarom is m'n motto ' Altijd Bloeien Altijd Streven'

Ben in m'n bloei net een bloem
Behalve poku, kan ik heel veel meer doen
Zeg aan Donald Trump: 'Je boy zoek naar die groen', want ik wil ook een kleine lening van een miljoen

Ik blijf op m'n hoede
Realistic Gang, die niggas zijn m'n troepen
Wilde jongens, maar we dealen niet met Hooka
We zoeken moni, geen tijd om ruzie te zoeken

Succesvol dat willen we zijn
We wilden voetballers worden, maar toen waren we echt klein
Ontmoette Nesje en het kwam toen in m'n brein
Haalde Sean erbij en startte Realistic Gang

Wie zijn die nigga?
Zijn ze goed?
Ik zag ze ergens altijd chillen in een Coupe
Hmm, 't zal wel
Oké, kom op dan vertel
Hook :

Wanneer je succes boekt, gaan ze slijmen
Toen je struggelde, konden ze niet verschijnen
Men ken je alleen in goede tijden, daarom is m'n kring klein
Zo zal het blijven

Al die parasieten moet je vermijden

Al die golddiggers moet je ontwijken
Toen ik strugelde kon ik geen steun krijgen
M'n kring is klein en zo zal het blijven

Wanneer je succes boekt, gaan ze slijmen
Toen je struggelde, konden ze niet verschijnen
Men ken je alleen in goede tijden, daarom is m'n kring klein
Zo zal het blijven


Verse 2 -4113:

Ga een dag broke, dan zal je zien wie het echt met je meent
Ze werken niet in de slagerij, maar laten je wel in de steek
Zo is het leven eenmaal
Ze eten aan tafel met je, daarna verraden ze je na 't avondmaal
Damn! Weer een Judas!
Echte vrienden zijn moeilijk te vinden deze dagen
Columbus, waar is je kompas?
Velen hebben een masker op, doe je masker af en kom uit de kast
Wolven in schapen kleren, maar niet dat ik hun kleren pas
Vandaar just me, myself andamp; I op één lijn, waterpas
Een zuur gezicht? Omdat je ziet dat het met mij goed gaat
Waarom voor me goed praten, terwijl je achter mij slecht praat
But all love geen haat
Hier vergelden we geen kwaad met kwaad
Ik toon je aan dat we niet het zelfde zijn
Kijk eens in de spiegel en stel jezelf de vraag: ' Wil je als jezelf zijn?'
De tijd wacht op niemand, dus ik geef je never m'n tijd
Eerlijk gezegd ik heb alleen maar bergen in m'n brein

Hook~

Translation in English of the Song
Zo Zal Het Blijven by Double O

Verse 1:

Lord forgive me, I have money on my mind. I didn't go to church, I'd rather go on the gravel
Young nigga, but I always lived for my time
Got disappointed so many times, but I'm so like 'It's fine'
Since childhood I learned that I have to work when I think about achieving something
I'll always try in life, that's why my motto is 'Always Bloom Always Strive'

I'm like a flower in my prime
Besides poku, I can do a lot more
Tell Donald Trump: 'Your boy look for that green one', because I also want a small million loan

I'll stay on my guard
Realistic Gang, those niggas are my troops
Wild boys, but we don't deal with Hooka
We are looking for moni, no time to fight

Successful that is what we want to be
We wanted to be football players, but then we were really small
Met Nesje and it came in m A brain
Brought Sean in and started Realistic Gang

Who are that nigga?
Are they any good?
I always saw them chilling out somewhere in a Coupe
Hmm, it must be
Okay, come on then tell
Hook:

When you get success books, they are going to gobble
When you struggled, they couldn't show up
You only know in good times, that's why my circle is small
That's how it will stay
/> You have to avoid all those parasites
You have to avoid all those gold diggers

When I stumbled I couldn't get support
My circle is small and it will stay that way

When you succeed, they start to slouch
When you struggled, they couldn't appear
You only know in good times, that's why my circle is small
It will stay that way


Verse 2 -4113:

Go broke for a day and you will see who really means you
They don't work in the butcher shop but let you down
That's life once
They eat at the table with you, then they betray you after supper
Damn! Another Judas!
True friends are hard to find these days
Columbus, where's your compass?
Many wear masks, take off your masks and come out of the closet
Wolves in sheep's clothes, but not that I try their clothes on
Hence just me, myself andamp; I aligned, level
A sour face? Because you can see that I'm fine
Why just talk to me, while you talk bad behind me
But all love no hate
Here we return no evil for evil
Me you show that we are not the same
Take a look in the mirror and ask yourself: 'Do you want to be like yourself?'
Time waits for no one, so I will never give you my time
To be honest, I only have mountains in my brain

Hook ~

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Zo Zal Het Blijven? We are happy!

CREDITS

The song "Zo Zal Het Blijven" was written by DoubleO & 4113(The Code). Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.