Swoosh Gang: Translations in English and Lyrics - Białas

The Translation of Swoosh Gang - Białas in English and the original Lyrics of the Song
Swoosh Gang: Translation in Italian and Lyrics - Białas Italian
Swoosh Gang: Translation in English and Lyrics - Białas English
Swoosh Gang: Translation in Spanish and Lyrics - Białas Spanish
Swoosh Gang: Translation in French and Lyrics - Białas French
Swoosh Gang: Translation in German and Lyrics - Białas German
Swoosh Gang: Translation in Portoguese and Lyrics - Białas Portoguese
Swoosh Gang: Translation in Russian and Lyrics - Białas Russian
Swoosh Gang: Translation in Dutch and Lyrics - Białas Dutch
Swoosh Gang: Translation in Swedish and Lyrics - Białas Swedish
Swoosh Gang: Translation in Norwegian and Lyrics - Białas Norwegian
Swoosh Gang: Translation in Danish and Lyrics - Białas Danish
Below you will find lyrics, music video and translation of Swoosh Gang - Białas in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Swoosh Gang
by Białas

Tak ubieram w słowa rzeczywistość
Że te dupy nazywają mnie stylistą
Kiedy się gapiłem na ten cały syf to
Czułem, że się wiele da z tego wycisnąć
A tu ludzie nie chcą, żeby spoko wyszło
I się nigdy nie dowiedzą, co to YSL
To nie mój rap, to nie moja rzeczywistość
Swoosh gang - ja na bluzie noszę, a nie Lagerfeld
Oporowo nas nienawidzą typy, co się znowu rano budzą bez forsy
Bo jedyne stare buty, jakie teraz zakładamy to są nowe Air Force'y
Czujesz, ten hajs jest jeszcze gorący, wy znowu na minusie jak morsy
Czujesz, ten punch jest jeszcze gorący, wy znowu na minusie jak morsy
Twoja dupa o mnie gada już
Jestem na językach tak jak swoosh
Ona chyba chce, żebym ją ubrał, bo zdejmuje ciuchy, no a potem mówi do mnie: 'Włóż'
Sukom na mój widok ślina leci z pyska
Wiem o czym myślą - jaki behawiorysta
Teraz to zmieniamy kluby tak jak Ibra
Strzelamy gole ciągle, no bo to rap z boiska
Tu niektórzy się zostawiają na lodzie
Potem sobie skaczą łyżwami po głowie
Z zawiści nazywają mnie manekinem
I mogą tak mówić, bo wszystko mam nowe
Przez moją muzykę chcesz znać moje życie - to masz mały wyciek
Ja cały dzień piszę, a wieczorem idę do Sizeer'a, typie, po nagrodę Nike

Kush gang, swoosh gang
Kush gang, swoosh gang
Mam wyjebane na system, chyba, że, typie, gadamy o Nike'ach, wiesz
Cały czas tę scenę niszczę, dlatego bez przerwy noszę jak wandal dres
Kush gang, swoosh gang
Kush gang, swoosh gang
Mam wyjebane na system, chyba, że, typie, gadamy o Nike'ach, wiesz
Cały czas tę scenę niszczę, dlatego bez przerwy noszę jak wandal dres


Tak dobieram słowa, że tym dziwkom
Się wydaje, że mamy razem przyszłość
Hajs wydaję, gdybym przyjął dziś na czysto
Bańkę, im przyznaję one myślą hajsem
Tak ubieram w słowa rzeczywistość
Że mnie nazywają projektantem
Wszyscy mnie tu znają, powinienem mieć ochronę osobistą w całym kraju; Naje
Noszę tu z dumą od czasu, gdy dresy się jeszcze kupowało w lumpeksie
Dziś mam znacznie mniej czasu niż hajsu i basu, i wciąż chodzę w dresie
Nawijam sobie numer z Białasem o tym, że nie jesteśmy już w trudnym okresie
Kiedy pisaliśmy rymy w próbnym notesie jak na pierwszym Kodeksie
Rap to koneksje, dziś robię obroty jak na Forexie
Inaczej się mierzy czas na Rolexie, u nas cały czas Nike na podeszwie
Nike na podeszwie, Nike na podeszwie - swoosh
Chodzę sobie w TN Plus albo noszę Travisy, gdzie jest tyłem swoosh
Dostaję w DM biust i fotki w lateksie, włosy - bubble róż
A nie piątki w indeksie, resztę z ust do ust jak fajki po seksie
Fajki po seksie, noszę Chunky Dunky, Nike 'niższe Mike'i'
Jestem Nike junky, mów mi Pezet Almighty

Kush gang, swoosh gang
Kush gang, swoosh gang
Kush gang, swoosh gang
Kush gang


Swoosh gang, swoosh gang
Swoosh gang, swoosh gang
Mam wyjebane na system, chyba, że, typie, gadamy o Nike'ach, wiesz
Cały czas tę scenę niszczę, dlatego bez przerwy noszę jak wandal dres
Swoosh gang, swoosh gang
Swoosh gang, swoosh gang
Mam wyjebane na system, chyba, że, typie, gadamy o Nike'ach, wiesz
Cały czas tę scenę niszczę, dlatego bez przerwy noszę jak wandal dres

Translation in English of the Song
Swoosh Gang by Białas

That's how I put reality in words
That these asses call me a stylist
When I was staring at all this crap
I felt that I could get a lot out of it
And here people don't want to, make it cool
And they will never know what YSL is
It's not my rap, it's not my reality
Swoosh gang - I wear my sweatshirt, not Lagerfeld
Reluctantly hate guys who wake up again in the morning without money
Because the only old shoes we wear now are the new Air Force
You feel, this cash is still hot, you are in the red again like walruses
You feel that punch is still hot, you are down again like walruses
Your ass is talking about me
I'm on tongues like swoosh
She probably wants me to put on her because she's taking off her clothes , and then he says to me: 'Put it in'
The bitches see me saliva running out of their mouths
I know what they think - what behaviorist
Now we change clubs like Ibra
We shoot goals all the time, because it's rap from the pitch
Here some people leave themselves on the ice
Then they skate on their heads
They call me a dummy out of envy
And they can say that because I have everything new
You want to know my life through my music - you have a little leak
I write all day, and in the evening I go to Sizeer, type, for the Nike award

Kush gang, swoosh gang
Kush gang, swoosh gang
I am fucking with the system unless, typ, we talk about Nike, you know
I destroy this scene all the time so I wear a tracksuit like a vandal all the time
Kush gang, swoosh gang
Kush gang, swoosh gang < br /> I have a shit on the system, unless, type, we're talking about Nike, you know
I destroy this scene all the time, so I wear a tracksuit like a vandal all the time


I choose my words so that these whores think that we have a future together.

I spend the money if I had a pure bubble today
I give them money with my thoughts.
This is how I put reality in words
That they call me a designer
Everyone knows me here, I should have personal protection all over the country; Naje
I wear it here with pride since I was still buying tracksuits in a second-hand shop
Today I have much less time than cash and bass, and I still wear a tracksuit
I'm making a number with Białas about it, that we are not in a difficult period anymore
When we wrote rhymes in a trial notebook like on the first Codex
Rap is connections, today I turn like on Forex
Time is measured differently on Rolex, with us all the time Nike on the sole
Nike on the sole, Nike on the sole - swoosh
I wear TN Plus or wear Travisy where the back is swoosh
I get in DM breasts and pics in latex, hair - bubble pink
Not a five in the index, the rest from mouth to mouth like pipes after sex
Pipes after sex, I wear Chunky Dunky, Nike 'lower Mike'i'
I'm Nike junky, call me Pezet Almighty

Kush gang, swoosh gang
Kush gang, swoosh gang
Kush gang, swoosh gang
Kush gang


Swoosh gang, swoosh gang
Swoosh gang, swoosh gang
I'm fucking the system, unless, type No, we talk about Nike's, you know
I destroy this scene all the time, so I wear a tracksuit like a vandal all the time
Swoosh gang, swoosh gang
Swoosh gang, swoosh gang
Fucked on the system, unless, type, we're talking about Nike, you know
I destroy this scene all the time, that's why I wear a tracksuit like a vandal all the time

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Swoosh Gang We are happy!

Białas

Swoosh Gang: Translations and Lyrics - Białas
White (Matt Karas) – Polish rapper, freestyle sheep. Three-time finalist CABG (2007, 2008, 2009). Known primarily for performances in Duo with Charles “Solarem” Poziemskim. Associated primarily with “SB Maffija”, also leads a solo creative activity. For several years, ekspresywnie, approaching their activities with a friend, jam, fighting in many beefach, spending a few mixtapeów and, penetrating into the consciousness of fans built a brand, now known as SBM Label. SBM unites currently more than a dozen of the leading rappers of the Polish scene.

Swoosh Gang

We present you the lyrics and the translation of Swoosh Gang, a news song created by Białas taken from the album 'H8M5'

The list of 5 songs that compose the album is here:

Here's a small list of songs that may decide to sing, including the name of the corrisponding album for each song:

Other Albums of Białas

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like H8.

Latest Translations and Lyrics Added Białas

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
155
translations of songs
Thank You!!