Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translations in English and Lyrics - Bezczel

The Translation of Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie - Bezczel in English and the original Lyrics of the Song
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Italian and Lyrics - Bezczel Italian
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in English and Lyrics - Bezczel English
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Spanish and Lyrics - Bezczel Spanish
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in French and Lyrics - Bezczel French
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in German and Lyrics - Bezczel German
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Portoguese and Lyrics - Bezczel Portoguese
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Russian and Lyrics - Bezczel Russian
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Dutch and Lyrics - Bezczel Dutch
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Swedish and Lyrics - Bezczel Swedish
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Norwegian and Lyrics - Bezczel Norwegian
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Danish and Lyrics - Bezczel Danish
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Hindi and Lyrics - Bezczel Hindi
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translation in Polish and Lyrics - Bezczel Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie - Bezczel in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie
by Bezczel

Rodzimy się by żyć, żyjemy by umierać
Żeby to życie przeżyć, wspomnienia do grobu zabierać
Sobą być, mentalnie nie umierać
I od zera do teraz napierać na sterach
Bądź co bądź, całodobowo bądź sobą
Mądrość zdobądź, nałogowo nie błądź, młodość
Jednak nie zawsze rządzi się swoimi prawami
Powiedz kto jak nie Ty zajmie się Twoimi sprawami
Wychodzisz na ulicę, tutaj czujesz swąd nieszczęść
Które Ci wciąż jeszcze przypomina skąd jesteś
Przez życie maszerujesz jak armia na front
Wiesz, że niektórzy rady nie dają, popełniają błąd
Widoki z dachów bloków na bloki innych osób
Tutaj wokół chaosu musisz znaleźć sposób
Żeby nie klepać biedy, życia na kredyt
Żeby życie przeżyć, nie być jednym z tych, co w życiu liczą gleby


Rodzimy się z krzykiem, dorastamy w buncie
Stąpamy przez życie po grząskim gruncie
Stawiam w przód pewnie następny krok
Tak, by w tyle nie zostawać lub zepchniętym w bok


Kolejny rok leci, wracam tu, by postawić krok trzeci
Ten sam blok, śmieci
Te same stare miasto, serce moje ukochane
Żyję, gram w Białymstoku, wychowany tak jak Franek
Żaden z nas nie Mały Książę, raczej hrabia fatale
Czy pracuje, czy kombinuje, zarabia szmal

Obyś zarabiał więcej i tak okrada nas kraj
Na razie w Polsce jeszcze się nie zapowiada na raj
Każdy sobie radzi tu, jakoś dźwiga swój krzyż
Jak sobie nie dasz rady dopada Cię strzyga, to krzycz
Jeden za wszystkich nie zawsze znaczy wszyscy za jednego
Dlatego jak umiesz liczyć to licz na siebie i
Się naucz pomału, skanduj to, teraz słuchaj co mówię
Życie nic innego jak wystawienie przez Boga na próbę
Przyjaciele blisko, wrogowie jeszcze bliżej
Z reguły traktują Cię nisko, Ty ich z reguły niżejKobieta mego życia co raz częściej mnie się pyta
Kiedy w końcu zacznę zarabiać coś na tych płytach
Na razie dalej należę do tych, co marzą, wstyd
Ale talent nie gra w parze razem ze sprzedażą płyt
Musisz zrozumieć, wybaczyć, że nie mam planu B
Choć mogę zostawić wszystko, polecieć do Stanów gdzieś
I tylko z Tobą na nowo wszystko zaczynać
Dobrze wiesz, że mi też marzy się dom i rodzina
I proszę Cię kochanie nie pytaj mnie o to więcej
Bo kocham was obie, Ciebie i muzykę, nocą klęczę
Modlę się do Boga, żeby wskazał mi drogę
Dlatego robię to co robię i robię co mogę
Ile to już lat na karku, na plecach doświadczeń bagaż
Nieustanna walka z czasem, tutaj gdzie z życiem się zmagasz
Stawiasz w przód pewnie następny krok, tak by w tyle nie zostawać lub zepchniętym w bok

Translation in English of the Song
Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie by Bezczel

We are born to live, we live to die
To live this life, to take memories to the grave
To be ourselves, mentally not to die
And from zero to now push on the controls
Whatever , be yourself round the clock
Get wisdom, addiction not be wrong, youth
However, it does not always follow its own rules
Tell who if not you will take care of your affairs
misfortune
Which still reminds you of where you are from
Through life you march like an army to the front
You know that some advice cannot give you, they make a mistake
Views from the roofs of blocks to other people's blocks
Here around chaos you have to find a way
Not to be poor, to live on credit
To live life, not to be one of those who count the soil in life


We are born screaming, we grow up in rebellion
We walk through life on the muddy ground
I put forward confidently the next step
So as not to be left behind or pushed aside


Another year l I am coming back here to take the third step
The same block, rubbish
The same old town, my beloved heart
I live, play in Białystok, brought up like Franek
None of not us Little Prince, rather Count fatale
Whether he works or is scheming, he earns money

May you earn more and the country robs us.
For now in Poland it does not seem like a paradise
Everyone copes here, somehow carries their cross
If you fail, the striga catches you, then scream
One for all does not always mean all for one
Therefore, if you can count, count on yourself and
Learn slowly, chant it, now listen to what I say
Life nothing more than being put to the test by God
Friends close, enemies even closer
As a rule, they treat you low, you their usually lowerThe woman of my life asks me more and more
When will I finally start earning something on these records
For now, I still belong to for those who dream, shame
But talent doesn't play hand in hand with selling records
You have to understand, forgive me that I do not have a plan B
Although I can leave everything, fly to the States somewhere
And only start all over again with you
Okay you know that I also dream of a house and family
And please, my love, don't ask me about it anymore.
Because I love you both, you and the music, I kneel at night
I pray to God that he would indicate my way
That's why I do what I do and I do what I can.
How many years are there on the back of my neck, baggage on my back
Constant struggle against time, where you struggle with life
forward, probably the next step, so as not to be left behind or pushed to the side

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie? We are happy!

CREDITS

The song "Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie" was written by Bezczel. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Bezczel

Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie: Translations and Lyrics - Bezczel
Bezczel, właśc. Michał Banaszek (urodzony 18 czerwca 1984 roku w Białymstoku) - polski raper, współzałożyciel duetu Subtelny Bezczel (razem z WJDN), członek kultowego białostockiego składu Fabuła oraz zespołu. He obecnie him tworzy muzykę na własną rękę

Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie

Bezczel has published a new song entitled 'Urodzeni Z Krzykiem, Wychowani W Buncie' taken from the album 'A.D.H.D.' and we are pleased to show you the lyrics and the translation.

This is the list of 13 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Other Albums of Bezczel

This album is definitely not the first of his career. For example we want to remind you albums like 8 Bila.

Latest Translations and Lyrics Added Bezczel

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week