Fanatyk: Translations in English and Lyrics - Abradab

The Translation of Fanatyk - Abradab in English and the original Lyrics of the Song
Fanatyk: Translation in Italian and Lyrics - Abradab Italian
Fanatyk: Translation in English and Lyrics - Abradab English
Fanatyk: Translation in Spanish and Lyrics - Abradab Spanish
Fanatyk: Translation in French and Lyrics - Abradab French
Fanatyk: Translation in German and Lyrics - Abradab German
Fanatyk: Translation in Portoguese and Lyrics - Abradab Portoguese
Fanatyk: Translation in Russian and Lyrics - Abradab Russian
Fanatyk: Translation in Dutch and Lyrics - Abradab Dutch
Fanatyk: Translation in Swedish and Lyrics - Abradab Swedish
Fanatyk: Translation in Norwegian and Lyrics - Abradab Norwegian
Fanatyk: Translation in Danish and Lyrics - Abradab Danish
Fanatyk: Translation in Hindi and Lyrics - Abradab Hindi
Fanatyk: Translation in Polish and Lyrics - Abradab Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Fanatyk - Abradab in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Fanatyk
by Abradab

Wypisuje się dziś hasła 'tolerancji nastał czas'
'nienawiści basta' w nas ignorancji bastard
Spasł się jak basza
Hulaj dusza! Śmieszy tumani przestrasza
Kiedyś bawiła mnie ta cała błazenada
Teraz przeraża mnie a i tak zdarza się nadal
Ja nijak nie potrafię tego objąć rozumem
Co to porusza tłumem
By służył za cudzy instrument?
Nie tak dawno jeszcze lament i gniew
Kompromitacja i śmiech
Przerzucanie wzajem winy
A najsmutniejsze jest że to
Nie był pech bo decyzje te
Podjęliśmy my - nikt inny
Myślimy pewnie teraz 'Dobre i to zachować status quo nim wyniknie nowe zoo' - racja
Tylko czy tylko aby nie leziemy w bagno wierzymy na słowo a czujność jest na wakacjach
Ile prawd tyle głów jest wiem ile słów jest ściem a każdy ma swoją ofertę
I komu zaufać tu ku czemu skłaniać się mów czy kierować się rozumem czy sercem?
Cały czas informacja nas zalewa czekaj to już nie rzeka to biblijny Potop niemal !
Lepiej chyba już nie ma a się coraz szybciej się zmienia
Nie do przecenienia rola trzeźwego myślenia


Fanatyk to fanatyk niezależnie jaki kolor jaki szyk

Ej fanatyk skażony plik
Ja tak się boję o Was, o dzieci moje

Przeczytaj strony historii
Cierpienia i przemocy tomy
Ile bóli i zawiści
W imię wyższej treści
W imię prawdziwej prawdy
Jednej jedynej wiary
Jednej prawdziwej barwy
Każdy jest nikim nic nie warty
Tak stracić jasność zamknąć się ciasno
Mądrość tylko mieć własną
Nad wszystkie pierwszą o nie
Mądrości swych dla planów złych
Nie wlewaj w nich nie wolno Ci
Mądrości swych dla planów złych
Nie wlewaj w nich mówię Ci


Fanatyk to fanatyk niezależnie jaki kolor jaki szyk
Ej fanatyk skażony plik
Ja tak się boję o Was o dzieci moje

Translation in English of the Song
Fanatyk by Abradab

The slogans of 'tolerance, the time has come' are being written today
'enough hate' in us the bastard ignorance
He has fallen like a pasha
Goof the soul! Laughing mummy scares
I used to be amused by all this clownery
Now it scares me and it still happens.
I have no way of understanding it. for someone else's instrument?
Not so long ago, lamentation and anger
Compromise and laughter
Shifting blame
And the saddest thing is that
It was not bad luck because these decisions
We made it - no one else
We are probably thinking now 'Good and keep the status quo before a new zoo comes out' - right
Just or not to lie in a swamp, take our word for it and vigilance is on vacation
How many truths, so many heads, I know, how many words is a fake and everyone has their own offer
And who to trust here, why should you lean to speak or follow your mind or your heart?
Information floods us all the time wait, no more the river is a biblical Deluge almost!
Better is probably not, and it is changing faster and faster
The role of sober thinking cannot be overestimated.


A fanatic is a fanatic, no matter what color so chic
Hey fanatic contaminated file

I am so afraid for you, for my children

Read the pages of the history
Suffering and violence volumes
How much pain and envy
In the name of higher content
In the name of true truth
One and only faith
One true color
Everyone is worth nothing
So lose clarity close get tight
Only have your own wisdom
Above all the first, oh no
Your wisdom for evil plans
Do not pour into them You must not pour your wisdom for evil plans
Don't pour in them, I tell you


A fanatic is a fanatic, no matter what color what style
Hey fanatic, contaminated file
I am so afraid for you for my children

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Fanatyk? We are happy!

CREDITS

The song "Fanatyk" was written by Abradab e Jarex. Support the authors and labels behind its creation by purchasing it if you like.

Abradab

Fanatyk: Translations and Lyrics - Abradab

Fanatyk

We present you the lyrics and the translation of Fanatyk, a news song created by Abradab taken from the album 'Ostatni Poziom Kontroli'

This is the list of 14 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Abradab

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week