Babeł: Translations in English and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz

The Translation of Babeł - Abradab Rahim Kleszcz in English and the original Lyrics of the Song
Babeł: Translation in Italian and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Italian
Babeł: Translation in English and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz English
Babeł: Translation in Spanish and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Spanish
Babeł: Translation in French and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz French
Babeł: Translation in German and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz German
Babeł: Translation in Portoguese and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Portoguese
Babeł: Translation in Russian and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Russian
Babeł: Translation in Dutch and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Dutch
Babeł: Translation in Swedish and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Swedish
Babeł: Translation in Norwegian and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Norwegian
Babeł: Translation in Danish and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Danish
Babeł: Translation in Hindi and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Hindi
Babeł: Translation in Polish and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz Polish
Below you will find lyrics, music video and translation of Babeł - Abradab Rahim Kleszcz in various languages. The music video with the song's audio track will automatically start at the bottom right. To improve the translation you can follow this link or press the blue button at the bottom.

Lyrics of Babeł
by Abradab Rahim Kleszcz

Życie jak ze snu, kiedy idę do roboty swej
Powie mi wielu - nie masz prawdziwej roboty, ej
Uczyli w domu, by wylewać siódme poty
A ja wolę wypierdziu z tej całej Waszej Golgoty


Pracuj nad stylem i trzymaj chwilę, bo życie krótkie
I ruszaj tyłek, na czarną chwilę odkładaj dutki
Chcesz być debilem albo leniem, odczujesz skutki
Będziesz wspomnieniem jak sześć lat podstawówki

Donośne brzmienie i pod ciśnieniem jak silnik Diesla
Mocne kopcenie, samospalenie, niepotrzebna iskra
Długie korzenie i oddalenie, własny pryzmat
Gdy na tej scenie ćwierć wieku pyskiem pizgam

Muszę mieć luźną banię, muszę mieć święty spokój
A to zapierdalanie chyba jest dla idiotów
Niepotrzebne gadanie, niepotrzebny wór prochów
Żebym na zawołanie zawsze gotów był do lotu

Więc najlepiej ze mnie zejdź, zegar zatrzymaj za pięć
Zamiast filmu kilka zdjęć, zamiast spięć to lepiej skręć
Kiedy zejdziesz mi z dyni, będę spokojnie kminił
Więc nie zajmuj mi linii, problem znika jak Houdini

Życie jak ze snu, kiedy idę do roboty swej
Powie mi wielu - nie masz prawdziwej roboty, ej
Uczyli w domu, by wylewać siódme poty
A ja wolę wypierdziu z tej całej Waszej Golgoty


Koguciku z rana piej
Wietrze silny w żagle wiej
Baba z wozu, koniom dobrze
Wciskam plej i robię tutaj pogrzeb

Robię pogrzeb swoim troskom
Będzie dobrze, wiem to, bo mam moc boską
Nie igram z losem, a igra ze mną los
Będzie dobrze, wiesz, wiesz podbijam kosmos

Łapię za pysk wenę, będę pisał, będę Supermanem
Będę He-Manem, X-Menem, będę antygenem na chuuujnię
Którą widzę tu wokół mnie
Dobrze Tobie radzę, lepiej Ty nie prowokuj mnie


Oo Panowie, Panie, zapraszam na zapierdalanie rymami
A one w bani będą Wam siedziały długo
Będą ryły dynię, będzie gruuubo, będą ryły dynię
Będą, będą ryły ucho
Odrzucam to wszystko, co mocno mi ciąży, wyrzucam na zawsze kotwice
Napełniam się helem i lecę do góry po swoje, bo jedno mam życie
Lecę do góry jak Jurij Gagarin, widzieli mój ogień i wszyscy płakali
To złota rakieta, a nie z żadnej stali; bujaj się, bujaj, jebać Aviomarin

Beng! tutaj werbel, stopa, dźwięk
Flow, wokal i w tym sęk
To jest paliwo moje, ja lecę po swoje
Jak Grecy na Troję

Jak Dawid Goliata, ja też się nie boję
Mam szerszeni rój i wszystkie oswoję
Wszystkie oswoję bzzz, bzzz, pozdro bzy


Życie jak ze snu, kiedy idę do roboty swej
Powie mi wielu - nie masz prawdziwej roboty, ej
Uczyli w domu, by wylewać siódme poty
A ja wolę wypierdziu z tej całej Waszej Golgoty


Ene, due, rabe! Oto Rahu z Kleszczem i dAbem
Robią to, jak nie robi żaden. Czy ktoś sądzi, że przez przypadek?
Istny crème de la crème przed obiadem. Sprawdź tę babę jak trzęsie zadem. To jak żegluga po falach z Sindbadem, a nie błotna kąpiel w Baden-Baden

„Nowe jutro” jak mięso z soi. Hit 8-bit, retro - ARKanoid
Przed występem swoje odstoisz jak na Kempie wstęp do toi toii
O tym napisze każdy tabloid. Dumping? ktoś próbuje nas wydoić
Sampli nie ma, ale coś się kroi. Mamy Grand Prix, nadjeżdża bolid
Tak to widzę - spuszczam przyłbicę, wbijam przed szereg
Katowice − dźwigam kotwicę, znów ruszam w teren
Bladolice twarze w pogoni, choć to nie berek
Biadolicie nawet, gdy to Wasz szczęśliwy numerek

Choć wyglądam na postać nieufną, wiem, że to świnie prowadzą ku truflom
Tutaj od basów bębenki puchną, więcej do pieca jak węgla szuflą
Przed nią ciii, ale powiedz funflom, podziel się dobrą nowiną jak lufką
Będę liczył się z każdą złotówką, zanim zacznę szastać gotówką

Translation in English of the Song
Babeł by Abradab Rahim Kleszcz

Living like a dream when I go to work
Many will tell me - you have no real work, hey
They taught at home to sweat the sweat
And I prefer to fuck your whole Golgotha ​​


Work on style and hold the moment, because life is short
And move your butt, put your quills for a moment.
You want to be a retard or a lazy, you will feel the effects
You will be a memory like six years of elementary school

Loud sound and under pressure like a diesel engine
Strong smoke, self-ignition, unnecessary spark
Long roots and distance, your own prism
When on This scene is a quarter of a century with my mouth.

I must have a loose bowl, I must have peace of mind
And this is probably for idiots.
Unnecessary talk, unnecessary sack of ashes
the call was always ready to fly

So it's best to get off me, stop the clock in five
Instead of a movie a few photos, instead of tense, better take a turn
When you get off my pumpkin, I will be calm k passed
So don't bother me, the problem disappears like Houdini

Life like a dream when I go to work my way
Many will tell me - you don't have real work, hey
They taught at home to sweat out the seventh sweats
And I prefer to get rid of your whole Golgotha ​​


Cockerel in the morning sleep
Strong winds in the sails blow
Baba out of the wagon, horses are fine
I press plej and I do a funeral here

I am doing a funeral for my worries
It will be fine, I know it because I have divine power
I do not play with fate, and fate plays with me
I'll be fine, you know, you know I'm conquering the cosmos

I'm grabbing my mouth, I'll be writing, I'll be Superman
I'll be He-Man, X-Men, I will be the antigen to the fuck
Which I see around me

I advise you well, you better not provoke me

Oo gentlemen, ladies, I invite you to freak out with rhymes
And they in You will be sucked for a long time
There will be pumpkins, there will be gruuubo, there will be pumpkins
They will be, there will be a red ear
I reject everything that weighs heavily on me, I throw it on always anchors
I fill myself with helium and fly up for my own, because I have one life
I fly up like Yuri Gagarin, they saw my fire and everyone cried
It's a golden rocket, not made of any steel ; roll, roll, fuck Aviomarin

Beng! here the snare drum, kick drum, sound
Flow, vocal and this is a knot
This is my fuel, I am going for mine
Like the Greeks to Troy

Like David Goliath, I I'm not afraid either
I have a swarm of hornets and I will tame all of them
I will tame all bzzz, bzzz, greetings


Living like a dream when I go to my work
Many will tell me - you have no real job, hey
They taught at home to sweat the sweat
And I prefer to get the fuck out of your whole Golgotha ​​


Ene , big, rabe! Here is Rahu with Tick and dAb
They do it like no one does. Does anyone think it was by accident?
A real crème de la crème before dinner. Check out this woman how she shakes her croup. It's like sailing the waves with Sinbad, not a mud bath in Baden-Baden

'New Tomorrow' like soybean meat. Hit 8-bit, retro - ARKanoid
Before the performance, you can stand your back, like on Kempa, introduction to toi toii
Every tabloid will write about it. Dumping? someone is trying to milk us
Samples are gone, but something is going on. We have a Grand Prix, the car is coming
This is how I see it - I lower my visor, put in front of the line
Katowice - I lift the anchor, I set off again
Bladolice faces in pursuit, although it's not a beak You whine even when it is your lucky number

Even though I look distrustful, I know that pigs lead to truffles
Here the drums swell from the bass, more to the stove like coal with a shovel
Shhh in front of her, but tell the funflo, share the good news like a pipe
I will take every dollar count before I start to waste cash

Improve this translation

Due to lack of time and people, many translations are done with the automatic translator.
We know it's not the best, but it's enough to make it clear to those who visit us. of the song.
With your help, and that of the other visitors, we can make this site a reference for the translations of songs.
You want to give your contribution to the song Babeł We are happy!

CREDITS

The song "Babeł" was written by Kleszcz, Abradab e Rahim. Do you like the song? Support the authors and their labels by purchasing it.

Abradab Rahim Kleszcz

Babeł: Translations and Lyrics - Abradab Rahim Kleszcz

Babeł

Babeł is the new single from Abradab Rahim Kleszcz taken from the album 'ARKanoid'.

This is the list of 11 songs contained into the album. You can click on one to see the corresponding lyrics and translations.

This is a small list of songs created by that could be sung during the concert, including the name of the album from where each song came:

Latest Translations and Lyrics Added Abradab Rahim Kleszcz

Latest Translations and Lyrics Added

Most viewed translations this week

Until today you have improved
225
translations of songs
Thank You!!